Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Gospod reče Mojsiju: Sad ćeš videti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krepkom pustiće ih, i isteraće ih iz zemlje svoje pod rukom krepkom.

2 Moj. 11:1, 2 Moj. 12:31, 2 Moj. 12:39

2 Još govori Bog Mojsiju i reče mu: Ja sam Gospod.

2 Moj. 6:29

3 I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog Svemogući, a imenom svojim, Gospod, ne bih im poznat.

1 Moj. 17:1, 1 Moj. 35:11, 1 Moj. 48:3, 2 Moj. 3:14, Ps. 68:4, Jn. 8:58, Otk. 1:4

4 I učinih zavet svoj s njima da ću im dati zemlju hanansku, zemlju u kojoj behu došljaci, u kojoj življahu kao stranci.

1 Moj. 15:18, 1 Moj. 17:4, 1 Moj. 17:7

5 I čuh uzdisanje sinova Izrailjevih, koje Misirci drže u ropstvu, i opomenuh se zaveta svog.

2 Moj. 2:24

6 Zato kaži sinovima Izrailjevim: Ja sam Gospod, i izvešću vas ispod bremena misirskih, i oprostiću vas ropstva njihovog, i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim.

2 Moj. 3:17, 2 Moj. 7:4, 2 Moj. 15:13, 5 Moj. 7:8, 5 Moj. 26:8, 1 Dn. 17:21, Nem. 1:10, Ps. 81:6, Ps. 136:11

7 I uzeću vas da mi budete narod, i ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispod bremena misirskih.

1 Moj. 17:7, 2 Moj. 29:45, 3 Moj. 18:2, 5 Moj. 7:6, 5 Moj. 29:13, 2 Sam. 7:24, Ps. 81:6, Otk. 21:7

8 Pak ću vas odvesti u svoju zemlju, za koju podigoh ruku svoju zaklinjući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu; i daću vam je u nasledstvo, ja Gospod.

1 Moj. 15:18, 1 Moj. 26:3

9 I Mojsije kaza tako sinovima Izrailjevim; ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svog i od ljutog ropstva.

10 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

11 Idi, kaži Faraonu, caru misirskom, neka pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.

12 A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: Eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanih usana?

Jer. 1:6

13 Ali Gospod govori Mojsiju i Aronu, i zapovedi im da idu k sinovima Izrailjevim i k Faraonu, da izvedu sinove Izrailjeve iz zemlje misirske.

14 Ovo su poglavice u domovima otaca svojih: sinovi Ruvima, prvenca Izrailjevog: Enoh i Faluj, Asron i Harmija; to su porodice Ruvimove.

1 Moj. 46:9, 1 Dn. 5:3

15 A sinovi Simeunovi: Jemuilo i Jamin i Aod i Ahin i Sar i Saul, sin neke Hananejke; to su porodice Simeunove.

1 Moj. 46:10, 1 Dn. 4:24

16 A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovim: Girson i Kat i Merarije; a Levije požive sto i trideset i sedam godina.

1 Moj. 46:11, 4 Moj. 3:17, 1 Dn. 6:1

17 A ovo su sinovi Girsonovi: Lovenije i Semej po porodicama svojim.

18 A sinovi Katovi: Amram i Isar i Hevron i Ozilo; a Kat požive sto i trideset i tri godine.

4 Moj. 26:57, 1 Dn. 15:9

19 A sinovi Merarijevi: Molija i Musija. To su porodice Levijeve po lozama svojim.

20 A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A požive Amram sto i trideset i sedam godina.

2 Moj. 2:1, 4 Moj. 26:59

21 A sinovi Isarovi behu: Korej i Nafek i Zehrija.

4 Moj. 16:1, 1 Dn. 6:37

22 A sinovi Ozilovi: Misailo i Elisafan i Segrija.

3 Moj. 10:4, 4 Moj. 3:30

23 A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.

3 Moj. 10:1, 4 Moj. 3:2, 4 Moj. 26:60, Ruta 4:19, 1 Dn. 6:3, 1 Dn. 24:1

24 A sinovi Korejevi behu: Asir i Elkana i Avijasar. To su porodice Korejeve.

4 Moj. 26:11

25 I Eleazar, sin Aronov, oženi se jednom od kćeri Futilovih, i ona mu rodi Finesa. To su poglavice između otaca levitskih po svojim porodicama.

4 Moj. 25:7, 4 Moj. 25:11

26 To je Aron i Mojsije, kojima reče Gospod: Izvedite sinove Izrailjeve iz zemlje misirske u četama njihovim.

2 Moj. 7:4, 2 Moj. 12:17, 2 Moj. 12:51, 4 Moj. 33:1

27 To su koji govoriše Faraonu, caru misirskom, da izvedu sinove Izrailjeve iz Misira; to je Mojsije i to je Aron.

2 Moj. 32:7, 2 Moj. 33:1, Ps. 77:20

28 I kad Gospod govoraše Mojsiju u zemlji misirskoj,

29 Reče Gospod Mojsiju govoreći: Ja sam Gospod; kaži Faraonu caru misirskom sve što sam ti kazao.

2 Moj. 7:2

30 I Mojsije reče pred Gospodom: Evo sam neobrezanih usana, pa kako će me poslušati Faraon?

2 Moj. 4:10, Jer. 1:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I