Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su imena sinova Izrailjevih koji dođoše u Misir, dođoše s Jakovom, svaki sa svojom porodicom:

1 Moj. 46:8, 2 Moj. 6:14

2 Ruvim, Simeun, Levije i Juda,

3 Isahar, Zavulon i Venijamin,

4 Dan i Neftalim, Gad i Asir.

5 A svega beše ih od bedara Jakovljevih sedamdeset duša s Josifom, koji beše u Misiru.

1 Moj. 46:26, 1 Moj. 46:27, 5 Moj. 10:22

6 A Josif umre i sva braća njegova i sav onaj naraštaj.

1 Moj. 50:26, Prop. 1:4, Dela 7:15

7 I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni.

1 Moj. 46:3, 1 Moj. 47:27, 2 Moj. 5:5, 5 Moj. 26:5, Ps. 105:24, Dela 7:17

8 Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znaše za Josifa;

Dela 7:17

9 I reče narodu svom: Gle, narod sinova Izrailjevih veći je i silniji od nas.

Ps. 105:24

10 Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe, i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne odu iz zemlje.

Jov 5:13, Ps. 10:2, Ps. 83:3, Priče 28:16, Dela 7:19

11 I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima; i građaše narod Izrailjev Faraonu gradove Pitom i Ramesu.

1 Moj. 15:13, 1 Moj. 47:11, 2 Moj. 2:11, 2 Moj. 3:7, 2 Moj. 5:4, Ps. 81:6, Priče 27:3

12 Ali što ga više mučahu to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izrailjevih.

5 Moj. 26:5

13 I žestoko nagonjahu Misirci sinove Izrailjeve na poslove,

14 I zagorčavahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na koji ih žestoko nagonjahu.

2 Moj. 2:23, 2 Moj. 22:21, 3 Moj. 25:14, 3 Moj. 25:17, 4 Moj. 20:15, Jov 20:19, Ps. 10:17, Ps. 81:6, Priče 14:31

15 I još zapovedi car misirski babicama jevrejskim, od kojih jednoj beše ime Sefora, a drugoj Fuva,

16 I reče: Kad babičite Jevrejke, i u porođaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, nek ostane živo.

Jev. 11:23

17 Ali se babice bojahu Boga, i ne činjahu kako im reče car misirski, nego ostavljahu decu u životu.

2 Moj. 3:8, 1 Sam. 22:17, Priče 16:6, Dan. 3:16, Dan. 3:18, Dan. 6:13, Dela 5:29, Jev. 11:23

18 A car misirski dozva babice, i reče im: Zašto to činite, te ostavljate u životu mušku decu?

19 A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dođe babica, one već rode.

Is.N. 2:4, 2 Sam. 17:19

20 I Bog učini dobro babicama; i narod se umnoži i osili veoma;

Priče 11:18, Prop. 8:12, Isa. 3:10, Jev. 6:10

21 I što se babice bojahu Boga, načini im kuće.

1 Sam. 2:35, 2 Sam. 7:11, 2 Sam. 7:13, 2 Sam. 7:27, 2 Sam. 7:29, 1 Car. 2:24, 1 Car. 11:38, Ps. 127:1

22 Tada zapovedi Faraon svemu narodu svom govoreći: Svakog sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I