Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u to vreme dogodi se, te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekog Odolamejca, kome ime beše Iras.

2 Car. 4:8

2 I onde vide Juda kćer nekog Hananejca, kome ime beše Sava, i uze je i leže s njom;

1 Moj. 34:2, 1 Dn. 2:3

3 I ona zatrudne i rodi sina, kome nadede ime Ir.

4 Moj. 26:19

4 I opet zatrudnevši rodi sina, kome nadede ime Avnan.

1 Moj. 46:12

5 I opet rodi sina, i nadede mu ime Silom; a Juda beše u Hasvi kad ona toga rodi.

4 Moj. 26:20

6 I Juda oženi prvenca svog Ira devojkom po imenu Tamara.

1 Moj. 24:4

7 Ali Ir prvenac Judin beše nevaljao pred Gospodom, i ubi ga Gospod.

1 Moj. 46:12, 4 Moj. 26:19, 1 Dn. 2:3

8 A Juda reče Avnanu: Uđi k ženi brata svog i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš seme bratu svom.

Mt. 22:24

9 A Avnan, znajući da neće biti njegov porod, kad leže sa ženom brata svog prosipaše na zemlju, da ne rodi dece bratu svom.

5 Moj. 25:6

10 Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega.

4 Moj. 26:19

11 I Juda reče Tamari snasi svojoj: Ostani udovicom u kući oca svog dokle odraste Silom sin moj. Jer govoraše: Da ne umre i on kao braća mu. I otide Tamara, i živeše u kući oca svog.

3 Moj. 22:13, Ruta 1:13

12 A kad prođe mnogo vremena, umre kći Savina, žena Judina. I kad se Juda uteši, pođe u Tamnu k ljudima što mu strižahu ovce, sam s Irasom prijateljem svojim Odolamejcem.

2 Sam. 13:23, 2 Sam. 13:37, 2 Sam. 13:39

13 I javiše Tamari govoreći: Eto svekar tvoj ide u Tamnu da striže ovce svoje.

Is.N. 15:10, Is.N. 15:57, Sud. 14:1, 1 Sam. 25:2

14 A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje, i uze pokrivalo i pokri lice, i sede na raskršće na putu koji ide u Tamnu. Jer vide da je Silom odrastao, a nju još ne udaše za nj.

1 Moj. 38:11, 1 Moj. 38:26, Priče 7:10, Priče 7:12

15 A Juda kada vide, pomisli da je kurva, jer beše pokrila lice svoje.

16 Pa svrnu s puta k njoj i reče joj: Pusti da legnem s tobom. Jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče: Šta ćeš mi dati da legneš sa mnom?

17 A on reče: Poslaću ti jare iz stada. A ona reče: Ali da mi daš zalog dokle ga ne pošalješ.

1 Moj. 38:20, Sud. 15:1, Jezek. 16:33

18 A on reče: Kakav zalog da ti dam? A ona reče: Eto, prsten i rubac, i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom, i ona zatrudne od njega.

1 Moj. 38:25

19 Posle ustavši Tamara otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho.

1 Moj. 38:14

20 A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog. Ali je on ne nađe.

21 Pa pitaše ljude po onom mestu gde je ona bila govoreći: Gde je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše: Nije ovde bilo kurve.

22 I vrati se k Judi i reče: Ne nađoh je, nego još rekoše meštani: Nije ovde bilo kurve.

23 A Juda reče: Neka joj, da se ne sramotimo; ja sam slao jare, ali je ti ne nađe.

24 A kad prođe do tri meseca dana, javiše Judi govoreći: Tamara snaha tvoja učini preljubu, i evo zatrudne od preljube. A Juda reče: Izvedite je da se spali.

3 Moj. 21:9, 5 Moj. 22:21, Sud. 19:2

25 A kad je povedoše, posla k svekru svom i poruči: S čovekom čije je ovo zatrudnela sam. I reče: Traži čiji je ovaj prsten i rubac i štap.

1 Moj. 37:32

26 A Juda pozna i reče: Pravija je od mene, jer je ne dadoh sinu svom Silomu. I više ne leže s njom.

1 Moj. 38:14, 1 Sam. 24:18, Jov 34:31

27 A kad dođe vreme da rodi, a to blizanci u utrobi njenoj.

28 I kad se porađaše, jedno dete pomoli ruku, a babica uze i veza mu crven konac oko ruke govoreći: Ovaj je prvi.

29 Ali on uvuče ruku, i gle izađe brat njegov, a ona reče: Kako prodre? Prodiranje neka ti bude. I nadeše mu ime Fares.

Ruta 4:12, 1 Dn. 27:3

30 A posle izađe brat mu, kome oko ruke beše crveni konac, i nadeše mu ime Zara.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I