Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.

1 Moj. 25:30

2 Isav se oženi između kćeri hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,

1 Moj. 26:34, 1 Moj. 36:24

3 I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Naveotovom.

1 Moj. 28:9

4 I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.

1 Dn. 1:35

5 A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji hananskoj.

6 I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što beše stekao u zemlji hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svog.

5 Moj. 23:7

7 Jer im blago beše vrlo veliko, te ne mogahu živeti zajedno; niti ih zemlja gde behu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.

1 Moj. 13:6, 1 Moj. 13:11, 1 Moj. 17:8, 1 Dn. 29:15, Ps. 39:12, Ps. 105:12, Ps. 119:19, 2 Kor. 5:6, Jev. 11:9, 1 Pet. 1:17, 1 Pet. 2:11

8 I Isav živeše na planini Siru Isav je Edom.

1 Moj. 32:3, 1 Moj. 36:1, 5 Moj. 2:5, Is.N. 24:4

9 A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.

10 Ovo su imena sinova Isavovih: Elifas sin Ade žene Isavove, i Ratuilo sin Vasemate žene Isavove.

1 Dn. 1:35

11 A Elifasovi sinovi behu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.

12 A Tamna beše inoča Elifasu sinu Isavovom, i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade žene Isavove.

2 Moj. 17:8, 4 Moj. 24:20, 5 Moj. 25:17, 1 Sam. 15:2

13 A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To behu sinovi Vasemate, žene Isavove.

14 A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonovog, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.

15 Ovo su starešine sinova Isavovih: sinovi Elifasa prvenca Isavovog: starešina Teman, starešina Omar, starešina Sofar, starešina Kenez,

16 Starešina Korej, starešina Gotim, starešina Amalik. To su starešine od Elifasa u zemlji edomskoj. To su sinovi Adini.

17 A sinovi Raguila sina Isavovog: starešina Nahot, starešina Zare, starešina Some, starešina Moze. To su starešine od Raguila u zemlji edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.

18 A sinovi Oliveme žene Isavove: starešina Jeus, starešina Jeglom, starešina Korej: to su starešine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.

19 To su sinovi Isavovi, i to su starešine njihove; a on je Edom.

20 A ovo su sinovi Sira Horejina, koji živehu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,

1 Moj. 14:6, 5 Moj. 2:12, 5 Moj. 2:22, 1 Dn. 1:38

21 I Dison i Asar i Rison. To su starešine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji edomskoj.

22 A sinovi Lotanovi behu Horije i Emam, a sestra Lotanova beše Tamna.

23 A ovo su sinovi Sovalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.

24 A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronađe tople izvore u pustinji pasući magarice Sevegona oca svog.

3 Moj. 19:19

25 A ovo su deca Anina: Dison i Olivema kći Anina.

26 A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.

27 A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.

28 A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.

29 I ovo su starešine Horejima: starešina Lotan, starešina Soval, starešina Sevegon, starešina Ana,

30 Starešina Dison, starešina Asar, starešina Rison. To su starešine Horejima, kako im starešovahu u zemlji Siru.

31 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji edomskoj pre nego se zacari car nad sinovima Izrailjevim.

1 Sam. 10:24, 1 Dn. 1:43

32 Carova u edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu beše ime Denava.

33 A kad umre Valak, zacari se na njegovo mesto Jovav sin Zarin od Vosore.

34 A kad umre Jovav, zacari se na njegovo mesto Asom od zemlje temanovske.

35 A kad umre Asom, zacari se na njegovo mesto Adad sin Varadov, koji iseče Madijane u polju moavskom, a gradu mu beše ime Geten.

36 A kad umre Adad, zacari se na njegovo mesto Samada, iz Masekasa.

37 A kad umre Samada, zacari se na njegovo mesto Saul iz Rovota na reci.

1 Dn. 1:48

38 A kad umre Saul, zacari se na njegovo mesto Valenon sin Ahovorov.

39 A kad umre Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu beše ime Meteveila, koja beše kći Matraide kćeri Mezevove.

1 Dn. 1:50

40 I ovo su plemena starešinama od Isava po porodicama njihovim, po mestima njihovim, po imenima njihovim: starešina Tamna, starešina Gola, starešina Jeter,

41 Starešina Olivema, starešina Ila, starešina Finon,

42 Starešina Kenez, starešina Teman, starešina Mazar,

43 Starešina Magedilo, starešina Zafoj: to su starešine edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I