Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Bog reče Jakovu: Ustani, idi gore u Vetilj i onde stani; i načini onde žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bežao od Isava brata svog.

1 Moj. 27:43, 1 Moj. 28:13, 1 Moj. 28:19

2 I Jakov reče porodici svojoj i svima koji behu s njim: Bacite tuđe bogove što su u vas, i očistite se i preobucite se;

1 Moj. 18:19, 1 Moj. 31:19, 1 Moj. 31:34, 2 Moj. 19:10, Is.N. 24:15, 1 Sam. 7:3

3 Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinim onde žrtvenik Bogu, koji me čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao.

1 Moj. 28:20, 1 Moj. 31:3, 1 Moj. 31:42, 1 Moj. 32:7, 1 Moj. 32:24, Ps. 107:6

4 I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji behu u njihovim rukama, i oboce, koje imahu u ušima; i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema.

Is.N. 24:26, Os. 2:13

5 Potom otidoše. A strah Božji dođe na gradove koji behu oko njih, te se ne digoše u poteru za sinovima Izrailjevim.

2 Moj. 15:16, 2 Moj. 23:27, 2 Moj. 34:24, 5 Moj. 11:25, Is.N. 2:9, Is.N. 5:1, 1 Sam. 14:15, 2 Dn. 14:14

6 I Jakov i sva čeljad što beše s njim dođoše u Luz u zemlji hananskoj, a to je Vetilj.

1 Moj. 28:19

7 I onde načini žrtvenik, i nazva ono mesto: Bog vetiljski, jer mu se onde javi Bog, kad je bežao od brata svog.

1 Moj. 28:13, 1 Moj. 28:15, 1 Moj. 28:22, 1 Moj. 35:1, Prop. 5:4

8 Tada umre Devora dojkinja Revečina, i pogreboše je ispod Vetilja pod hrastom, koji nazva Jakov Alon-Vakut.

1 Moj. 24:59

9 I javi se Bog Jakovu opet, pošto iziđe iz Padan-Arama, i blagoslovi ga,

Os. 12:5

10 I reče mu Bog: Ime ti je Jakov; ali se odsele nećeš zvati Jakov, nego će ti ime biti Izrailj. I nadede mu ime Izrailj.

1 Moj. 17:5, 1 Moj. 32:28

11 I još mu reče Bog: Ja sam Bog Svemogući; rasti i množi se; narod i mnogi će narodi postati od tebe, i carevi će izaći iz bedara tvojih.

1 Moj. 17:1, 1 Moj. 17:5, 1 Moj. 47:27, 1 Moj. 48:3, 1 Moj. 48:4, 2 Moj. 6:3, Jev. 7:10

12 I daću ti zemlju koju sam dao Avramu i Isaku, i nakon tebe semenu tvom daću zemlju ovu.

1 Moj. 12:7, 1 Moj. 13:15, 1 Moj. 26:3, 1 Moj. 28:13, 2 Moj. 32:13

13 Potom otide od njega Bog s mesta gde mu govori.

1 Moj. 17:22

14 A Jakov metnu spomenik na istom mestu gde mu Bog govori, spomenik od kamena, i pokropi ga kropljenjem, i preli ga uljem.

1 Moj. 28:18

15 I Jakov prozva mesto gde mu govori Bog Vetilj.

16 I otidoše od Vetilja. A kad im osta još malo puta do Efrate, porodi se Rahilja, i beše joj težak porođaj.

Ruta 4:11

17 I kad se veoma mučaše, reče joj babica: Ne boj se, imaćeš još jednog sina.

1 Moj. 30:24

18 A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadede ime Venijamin.

Dela 7:8

19 I umre Rahilja, i pogreboše je na putu koji ide u Efratu, a to je Vitlejem.

1 Moj. 48:7, Ruta 1:2, Ruta 4:11, Ps. 132:6

20 I metnu Jakov spomenik na grob njen. To je spomenik na grobu Rahiljinom do današnjeg dana.

1 Sam. 10:2

21 Odatle otišavši Izrailj razape šator svoj iza kule migdol-ederske.

1 Dn. 5:1, Mih. 4:8

22 I kad Izrailj živeše u onoj zemlji, otide Ruvim i leže s Valom inočom oca svog. I to doču Izrailj. A imaše Jakov dvanaest sinova.

1 Moj. 49:4, 1 Dn. 5:1

23 Sinovi Lijini behu: Ruvim prvenac Jakovljev, i Simeun i Levije i Juda i Isahar i Zavulon;

1 Moj. 46:8, 2 Moj. 1:2

24 A sinovi Rahiljini: Josif i Venijamin;

1 Moj. 43:29, 1 Moj. 44:27

25 A sinovi Vale robinje Rahiljine: Dan i Neftalim;

26 A sinovi Zelfe robinje Lijine: Gad i Asir. To su sinovi Jakovljevi, koji mu se rodiše u Padan-Aramu.

27 I Jakov dođe k Isaku ocu svom u Mamriju u Kirijat-Arvu, koje je Hevron, gde Avram i Isak behu došljaci.

1 Moj. 13:18, Is.N. 14:15

28 A Isaku beše sto i osamdeset godina;

29 I onemoćav umre Isak, i bi pribran k rodu svom star i sit života; i pogreboše ga Isav i Jakov sinovi njegovi.

1 Moj. 15:15, 1 Moj. 25:8, 1 Moj. 25:9, 1 Moj. 49:31, 1 Moj. 49:33, Prop. 12:7

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I