Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada Isak dozva Jakova, i blagoslovi ga, i zapovedi mu i reče: Nemoj da se oženiš kojom između kćeri hananejskih.

1 Moj. 27:33

2 Ustani, idi u Padan-Aram u dom Vatuila oca matere svoje, i odande se oženi između kćeri Lavana ujaka svog.

1 Moj. 24:4

3 A Bog Svemogući da te blagoslovi, i da ti da veliku porodicu i umnoži te, da od tebe postane mnoštvo naroda,

1 Moj. 17:1, 1 Moj. 17:6, 1 Moj. 27:33

4 I da ti da blagoslov Avramov, tebi i semenu tvom s tobom, da naslediš zemlju u kojoj si došljak, koju Bog dade Avramu.

1 Moj. 12:2, 1 Moj. 17:8, 1 Moj. 22:17, 1 Dn. 29:15, Ps. 119:19, 2 Kor. 5:6, Jev. 11:9, 1 Pet. 1:17

5 Tako opravi Isak Jakova, i on pođe u Padan-Aram k Lavanu sinu Vatuila Sirina, bratu Reveke matere Jakovljeve i Isavove.

Os. 12:13

6 A Isav vide gde Isak blagoslovi Jakova i opravi ga u Padan-Aram da se odande oženi, i gde blagosiljajući ga zapovedi mu i reče: Nemoj da se oženiš kojom između kćeri hananejskih,

7 I gde Jakov posluša oca svog i mater svoju, i otide u Padan-Aram;

8 I vide Isav da kćeri hananejske nisu po volji Isaku ocu njegovom.

1 Moj. 24:3

9 Pa otide Isav k Ismailu, i uze za ženu preko žena svojih Maeletu, kćer Ismaila sina Avramovog, sestru Naveotovu.

1 Moj. 25:13, 1 Moj. 36:3

10 A Jakov otide od Virsaveje idući u Haran.

Dela 7:2

11 I dođe na jedno mesto, i onde zanoći, jer sunce beše zašlo; i uze kamen na onom mestu, i metnu ga sebi pod glavu, i zaspa na onom mestu.

12 I usni, a to lestve stajahu na zemlji a vrhom ticahu u nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjahu i silažahu;

1 Moj. 41:1, Jov 33:15, Jn. 1:51, Jev. 1:14

13 I gle, na vrhu stajaše Gospod, i reče: Ja sam Gospod Bog Avrama oca tvog i Bog Isakov; tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i semenu tvom;

1 Moj. 13:15, 1 Moj. 26:24, 1 Moj. 31:29, 1 Moj. 35:1, 1 Moj. 46:3, 1 Moj. 48:3, 2 Moj. 3:6, 5 Moj. 1:8, 1 Car. 18:36, Ps. 105:10, Os. 12:5

14 I semena će tvog biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sever i na jug, i svi narodi na zemlji blagosloviće se u tebi i u semenu tvom.

1 Moj. 13:14, 5 Moj. 12:3, 5 Moj. 12:20

15 I evo, ja sam s tobom, i čuvaću te kuda god pođeš, i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim šta ti rekoh.

1 Moj. 26:24, 1 Moj. 31:3, 1 Moj. 35:6, 1 Moj. 48:16, 4 Moj. 23:19, 5 Moj. 31:6, Ps. 121:5

16 A kad se Jakov probudi od sna, reče: Zacelo je Gospod na ovom mestu; a ja ne znah.

2 Moj. 3:5, Is.N. 5:15

17 I uplaši se, i reče: Kako je strašno mesto ovo! Ovde je doista kuća Božja, i ovo su vrata nebeska.

1 Dn. 22:1

18 I usta Jakov ujutru rano, i uze kamen što beše metnuo sebi pod glavu, i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem.

19 I prozva ono mesto Vetilj, a pre beše ime onom gradu Luz.

Sud. 1:23, Os. 4:15

20 I učini Jakov zavet, govoreći: Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hleba da jedem i odela da se oblačim,

1 Moj. 28:15, 1 Moj. 31:13, Sud. 11:30, 2 Sam. 15:8, 1 Tim. 6:8

21 I ako se vratim na miru u dom oca svog, Gospod će mi biti Bog;

5 Moj. 26:17, Sud. 11:31, 2 Sam. 15:8, 2 Sam. 19:24, 2 Car. 5:17

22 A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i šta mi god daš, od svega ću deseto dati Tebi.

1 Moj. 35:7, 3 Moj. 27:30

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I