Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Avram uze drugu ženu, po imenu Heturu.

2 I ona mu rodi Zomrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Soijena.

1 Dn. 1:32

3 A Joksan rodi Savana i Dedana. A Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim.

Jezek. 27:20, Jezek. 27:23

4 A sinovi Madijanovi: Efar i Afir i Enoh i Avida i Eldaga. Svi behu deca Heturina.

5 A Avram dade sve što imaše Isaku;

1 Moj. 24:36

6 A sinovima svojih inoča dade Avram dare, i opravi ih od Isaka sina svog još za života svog na istok, u istočni kraj.

1 Moj. 21:14, Sud. 6:3

7 I veka Avramovog što požive beše sto i sedamdeset i pet godina.

8 I onemoćav umre Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svom.

1 Moj. 15:15, 1 Moj. 35:29, 1 Moj. 47:8, 1 Moj. 49:29, 1 Moj. 49:33, Dela 13:36

9 I pogreboše ga Isak i Ismailo u pećini makpelskoj na njivi Efrona sina Sara Hetejina, koja je prema Mamriji;

1 Moj. 23:17, 1 Moj. 49:29, 1 Moj. 50:13

10 Na njivi koju kupi Avram od sinova Hetovih, onde je pogreben Avram sa Sarom ženom svojom.

1 Moj. 23:16

11 I po smrti Avramovoj blagoslovi Bog Isaka sina njegovog; a Isak živeše kod studenca Živoga koji me vidi.

1 Moj. 16:14, 1 Moj. 24:62

12 A ovo je pleme Ismaila sina Avramovog, kog rodi Avramu Agara Misirka robinja Sarina,

1 Dn. 1:29

13 I ovo su imena sinova Ismailovih, kako se zvahu u plemenima svojim; prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Navdeilo i Masam,

14 I Masma i Duma i Masa,

15 I Hadar i Teman i Jetur i Nafis i Kedma.

Jov 6:19

16 To su sinovi Ismailovi, i to su im imena po selima i gradovima njihovim, dvanaest knezova nad svojim narodima.

1 Moj. 17:20

17 A godine su veka Ismailovog sto i trideset i sedam godina. Posle onemoćav umre, i bi pribran k rodu svom.

1 Moj. 25:8, 1 Moj. 49:33, Mk. 15:37

18 I živehu od Evilata do Sura prema Misiru, kako se ide u Asiriju; i dopade mu prema svoj braći svojoj da živi.

1 Sam. 15:7, 1 Sam. 16:12

19 A ovo je pleme Isaka sina Avramovog: Avram rodi Isaka;

Mt. 1:2

20 A Isaku beše četrdeset godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina.

1 Moj. 22:23, 1 Moj. 24:29, 1 Moj. 24:67

21 I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer beše nerotkinja; i umoli Gospoda, te zatrudne Reveka žena njegova.

1 Sam. 1:11, 1 Dn. 5:20, 2 Dn. 33:13, Jezd. 8:23, Rim. 9:10

22 Ali udarahu jedno o drugo deca u utrobi njenoj, te reče: Ako je tako, na šta sam? I otide da pita Gospoda.

1 Sam. 9:9, 1 Sam. 10:22

23 A Gospod joj reče: Dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda, izaći iz tebe; i jedan će narod biti jači od drugog naroda, i veći će služiti manjem.

1 Moj. 24:60

24 I kad dođe vreme da rodi, a to blizanci u utrobi njenoj.

25 I prvi izađe crven, sav kao runo rutav, i nadeše mu ime Isav.

1 Moj. 27:11

26 A posle izađe brat mu, držeći rukom za petu Isava; i nadeše mu ime Jakov. A beše Isaku šezdeset godina, kad ih rodi Reveka.

1 Moj. 27:36, Os. 12:4

27 I deca odrastoše, i Isav posta lovac i ratar, a Jakov beše čovek krotak i bavljaše se u šatorima.

1 Moj. 27:3, 1 Moj. 27:5, 1 Moj. 27:6, 1 Moj. 35:29, 1 Moj. 49:33, Jov 1:1, Jov 1:8, Jov 2:3, Dela 13:36

28 I Isak milovaše Isava, jer rado jeđaše lov njegov; a Reveka milovaše Jakova.

1 Moj. 27:6, 1 Moj. 27:19

29 Jednom Jakov skuva jelo, a Isav dođe iz polja umoran.

30 I reče Isav Jakovu: Daj mi da jedem to jelo crveno, jer sam umoran. Otuda se prozva Edom.

31 A Jakov mu reče: Prodaj mi danas prvenaštvo svoje.

32 A Isav odgovori: Evo, hoću da umrem, pa šta će mi prvenaštvo?

33 A Jakov reče: Zakuni mi se danas. I on mu se zakle; tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu.

1 Moj. 27:36, Jev. 12:16

34 I Jakov dade Isavu hleba i skuvanog leća, i on se najede i napi, pa usta i otide. Tako Isav nije mario za prvenaštvo svoje.

1 Kor. 15:32

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I