Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Gospod pohodi Saru, kao što beše rekao i učini Gospod Sari kao što beše kazao.

1 Sam. 2:21, 1 Sam. 17:19, 1 Sam. 18:10, 1 Sam. 18:14, Gal. 4:23

2 Jer zatrudne i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj u isto vreme kad kaza Gospod.

Dela 7:8, Jev. 11:11

3 I Avram nadede ime sinu koji mu se rodi, kog mu rodi Sara, Isak.

1 Moj. 17:19

4 I obreza Avram sina svog Isaka kad bi od osam dana, kao što mu zapovedi Bog.

1 Moj. 17:10

5 A Avramu beše sto godina kad mu se rodi sin Isak.

6 A Sara reče: Bog mi učini smeh; ko god čuje, smejaće mi se.

Ps. 126:2, Isa. 54:1, Jer. 20:15, Lk. 1:14, Lk. 1:58

7 I reče: Ko bi rekao Avramu da će Sara dojiti decu? Ipak mu rodih sina u starosti njegovoj.

1 Moj. 18:11

8 A kad dete doraste da se odbije od sise, učini Avram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Isaka od sise.

9 I Sara vide sina Agare Misirke, koja ga rodi Avramu, gde se podsmeva;

1 Moj. 16:1, 1 Moj. 16:4, 1 Moj. 16:15, Gal. 4:29

10 Pa reče Avramu: Oteraj ovu robinju sa sinom njenim, jer sin ove robinje neće biti naslednik s mojim sinom, s Isakom.

1 Moj. 25:6, 1 Moj. 36:6, 1 Moj. 36:7, Jn. 8:35, Gal. 4:29, Gal. 4:30

11 A to Avramu bi vrlo krivo radi sina njegovog.

1 Moj. 17:18

12 Ali Bog reče Avramu: Nemoj da ti je krivo radi deteta i radi robinje tvoje. Šta ti je god kazala Sara, poslušaj; jer će ti se u Isaku seme prozvati.

Rim. 9:7, Jev. 11:18

13 Ali ću i od sina robinjinog učiniti narod, jer je tvoje seme.

1 Moj. 16:10, 1 Moj. 17:20, 1 Moj. 25:12

14 I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode, i dade Agari metnuvši joj na leđa, i dete, i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji virsavskoj.

Jn. 8:35

15 A kad nesta vode u mešini, ona baci dete pod jedno drvo,

4 Moj. 20:5, Ps. 63:1

16 Pa otide koliko se može strelom dobaciti, i sede prema njemu; jer govoraše: Da ne gledam kako će umreti dete. I sedeći prema njemu stade glasno plakati.

1 Moj. 44:34

17 A Bog ču glas detinji, i anđeo Božji viknu s neba Agaru, i reče joj: Šta ti je Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas detinji odande gde je.

2 Moj. 3:7, 2 Car. 13:4, 2 Car. 13:23

18 Ustani, digni dete i uzmi ga u naručje; jer ću od njega učiniti velik narod.

1 Moj. 21:13, 1 Moj. 25:12, Sud. 8:24

19 I Bog joj otvori oči, te ugleda studenac; i otišavši napuni mešinu vode, i napoji dete.

2 Dn. 3:1

20 I Bog beše s detetom, te odraste, i živeše u pustinji i posta strelac.

1 Moj. 16:12, 1 Moj. 39:2

21 A živeše u pustinji Faranu. I mati ga oženi iz zemlje misirske.

1 Moj. 24:4, 4 Moj. 10:12

22 U to vreme reče Avimeleh i Fihol vojvoda njegov Avramu govoreći: Bog je s tobom u svemu što radiš.

1 Moj. 20:2, 1 Moj. 26:28, Isa. 8:10

23 Zakuni mi se sada Bogom da nećeš prevariti mene ni sina mog ni unuka mog nego da ćeš dobro onako kako sam ja tebi činio i ti činiti meni i zemlji u kojoj si došljak.

Is.N. 2:12, 1 Sam. 24:22

24 A Avram reče: Hoću se zakleti.

25 Ali Avram prekori Avimeleha za studenac, koji uzeše na silu sluge Avimelehove.

1 Moj. 26:15

26 A Avimeleh reče: Ne znam ko je to učinio; niti mi ti kaza, niti čuh do danas.

27 Tada Avram uze ovaca i goveda, i dade Avimelehu, i uhvati veru među sobom.

1 Moj. 26:28

28 A Avram odluči sedam jaganjaca iz stada.

29 A Avimeleh reče Avramu: Šta će ono sedam jaganjaca što si odlučio?

1 Moj. 33:8

30 A on odgovori: Da primiš iz moje ruke ono sedam jaganjaca, da mi bude svedočanstvo da sam ja iskopao ovaj studenac.

1 Moj. 31:48

31 Otuda se prozva ono mesto Virsaveja, jer se onde zakleše obojica.

1 Moj. 26:33, 1 Car. 19:3

32 Tako uhvatiše veru na Virsaveji. Tada se diže Avimeleh i Fihol vojvoda njegov, i vratiše se u zemlju filistejsku.

Is.N. 13:2

33 A Avram posadi lug na Virsaveji, i onde prizva ime Gospoda Boga Večnog.

5 Moj. 33:27, Ps. 9:7, Ps. 29:10, Ps. 45:6, Ps. 90:2, Ps. 93:2, Isa. 9:6, Isa. 40:28, Isa. 63:16, Jer. 10:10, Plač 5:19, Mih. 5:2, Avak. 1:12, Rim. 16:26, 1 Tim. 1:17, Jev. 13:8, Otk. 10:6, Otk. 15:7

34 I Avram živeše kao došljak u zemlji filistejskoj mnogo vremena.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I