Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Posle mu se javi Gospod u ravnici mamrijskoj kad seđaše na vratima pred šatorom svojim u podne.

1 Moj. 13:18, 1 Moj. 14:13, Dela 7:2

2 Podigavši oči svoje pogleda, i gle, tri čoveka stajahu prema njemu. I ugledavši ih potrča im u susret ispred vrata šatora svog, i pokloni se do zemlje;

1 Moj. 18:22, 1 Moj. 19:1, Jev. 13:2, 1 Pet. 4:9

3 I reče: Gospode, ako sam našao milost pred Tobom, nemoj proći sluge svog.

Sud. 6:18

4 Da vam donesem malo vode i operite noge, te se naslonite malo pod ovim drvetom.

1 Moj. 24:32, 1 Moj. 43:24

5 I izneću malo hleba, te potkrepite srce svoje, pa onda pođite, kad idete pored sluge svog. I rekoše: Učini šta si kazao.

6 I Avram otrča u šator k Sari, i reče: Brže zamesi tri kopanje belog brašna i ispeci pogače.

2 Sam. 13:6

7 Pa otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro, i dade ga momku da ga brže zgotovi.

8 Pa onda iznese masla i mleka i tele koje beše zgotovio, i postavi im, a sam stajaše pred njima pod drvetom dokle jeđahu.

9 I oni mu rekoše: Gde je Sara žena tvoja? A on reče: Eno je pod šatorom.

1 Moj. 24:67, Titu 2:5

10 A jedan između njih reče: Dogodine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će žena tvoja imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega.

1 Moj. 17:19, 1 Moj. 21:2, Lk. 1:13, Rim. 9:9

11 A Avram i Sara behu stari i vremeniti, i u Sare beše prestalo šta biva u žena.

Rim. 4:19, Jev. 11:11

12 Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći: Pošto sam ostarela, sad li će mi doći radost? A i gospodar mi je star.

1 Moj. 17:17, Lk. 1:18, 1 Pet. 3:6

13 Tada reče Gospod Avramu: Što se smeje Sara govoreći: Istina li je da ću roditi kad sam ostarela?

14 Ima li šta teško Gospodu? Dogodine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će imati sina.

Ps. 115:3, Jer. 32:17, Zah. 8:6, Mt. 3:9, Mt. 19:26, Lk. 1:36, Lk. 1:37, Rim. 4:21, Jev. 11:19

15 A Sara udari u bah govoreći: Nisam se smejala. Jer se uplaši. Ali On reče: Nije istina, nego si se smejala.

16 Potom ustaše ljudi odande, i pođoše put Sodoma; a Avram pođe s njima da ih isprati.

17 A Gospod reče: Kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti,

Ps. 25:14, Amos 3:7, Jn. 15:15

18 Kad će od Avrama postati velik i silan narod, i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji?

1 Moj. 12:3, 1 Moj. 22:18, Ps. 72:17, Dela 3:25, Gal. 3:8, Gal. 3:16, Gal. 3:18

19 Jer znam da će zapovediti sinovima svojim i domu svom nakon sebe da se drže puteva Gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu šta mu je obećao.

1 Moj. 17:27, 1 Moj. 35:2, 5 Moj. 4:10, 5 Moj. 6:6, Is.N. 24:15, Ef. 6:4

20 I reče Gospod: Vika je u Sodomu i Gomoru velika, i greh je njihov grdan.

1 Moj. 4:10, 1 Moj. 19:13, Jezek. 16:45, Jak. 5:4

21 Zato ću sići da vidim eda li sve čine kao što vika dođe preda me; ako li nije tako, da znam.

1 Moj. 11:5, 2 Moj. 3:7, 2 Moj. 3:8, Ps. 14:2, Ps. 53:2, Jev. 4:13

22 I ljudi okrenuvši se pođoše put Sodoma; ali Avram još stajaše pred Gospodom,

1 Moj. 18:1, 1 Moj. 19:27

23 I pristupiv Avram reče: Hoćeš li pogubiti i pravednog s nepravednim?

4 Moj. 16:22, 2 Sam. 24:17, Ps. 11:4

24 Može biti da ima pedeset pravednika u gradu; hoćeš li i njih pogubiti, i nećeš oprostiti mestu za onih pedeset pravednika što su u njemu?

Mt. 7:13

25 Nemoj to činiti, ni gubiti pravednika s nepravednikom, da bude pravedniku kao i nepravedniku; nemoj; eda li sudija cele zemlje neće suditi pravo?

Jov 8:3, Jov 8:20, Jov 34:17, Ps. 58:11, Ps. 94:2, Isa. 3:10, Mal. 3:18, Rim. 3:5

26 I reče Gospod: Ako nađem u Sodomu pedeset pravednika u gradu, oprostiću celom mestu njih radi.

Jer. 5:1, Jezek. 22:30, Mt. 24:22

27 A Avram odgovori i reče: Gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo.

Ps. 8:4, Lk. 18:1

28 Može biti pravednika pedeset manje pet, hoćeš li za onih pet potrti sav grad? Odgovori: Neću, ako nađem četrdeset i pet.

29 I stade dalje govoriti, i reče: Može biti da će se naći četrdeset. Reče: Neću radi onih četrdeset.

1 Sol. 5:17

30 Potom reče: Nemoj se gneviti, Gospode, što ću reći; može biti da će se naći trideset. I reče: Neću, ako nađem trideset.

Sud. 6:39, Isa. 55:8

31 Opet reče: Gle sada bih progovorio Gospodu; može biti da će se naći dvadeset. Reče: Neću ih pogubiti za onih dvadeset.

Jev. 4:16

32 Najposle reče: Nemoj se gneviti, Gospode, što ću još jednom progovoriti; može biti da će se naći deset. Reče: Neću ih pogubiti radi onih deset.

2 Moj. 34:6, Sud. 6:39, Ps. 34:15, Priče 15:29, Jak. 5:16, 1 Jn. 3:22

33 I Gospod otide svršivši razgovor sa Avramom; a Avram se vrati na svoje mesto.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I