Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A beše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči.

Dela 2:6

2 A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji senarskoj, i naseliše se onde.

Dan. 1:2

3 Pa rekoše među sobom: Hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča.

4 Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasejali po zemlji.

5 Moj. 1:28, Lk. 1:51, Jn. 5:44

5 A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovečiji.

1 Moj. 18:21, Ps. 33:13, Ps. 53:2

6 I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su naumili.

Ps. 2:1, Ps. 2:4

7 Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugog šta govore.

1 Moj. 1:26, 1 Moj. 42:23, 5 Moj. 28:49, Ps. 53:2, Jer. 5:15, Dela 2:4, 1 Kor. 14:2

8 Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.

1 Moj. 10:25, Ps. 92:9, Priče 19:29, Lk. 1:51

9 Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete Gospod jezik cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.

1 Kor. 14:23

10 Ovo je pleme Simovo: beše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa.

1 Dn. 1:17

11 A rodiv Arfaksada požive Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.

12 A Arfaksad požive trideset i pet godina, i rodi Salu;

Lk. 3:35

13 A rodiv Salu požive Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

14 A Sala požive trideset godina, i rodi Evera;

4 Moj. 24:24

15 A rodiv Evera požive Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.

16 A Ever požive trideset i četiri godine, i rodi Faleka;

1 Dn. 1:19

17 A rodiv Faleka požive Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.

18 A Falek požive trideset godina, i rodi Ragava;

19 A rodiv Ragava požive Falek dvesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.

20 A Ragav požive trideset i dve godine, i rodi Seruha;

21 A rodiv Seruha požive Ragav dvesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.

22 A Seruh požive trideset godina, i rodi Nahora;

23 A rodiv Nahora požive Seruh dvesta godina, rađajući sinove i kćeri.

24 A Nahor požive dvadeset i devet godina, i rodi Taru;

25 A rodiv Taru požive Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.

Jezek. 16:3

26 A Tara požive sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.

1 Moj. 12:1, Is.N. 24:2, 1 Dn. 1:26

27 A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.

1 Moj. 12:4, 1 Moj. 13:10, 1 Moj. 19:1, 1 Moj. 19:29, 2 Pet. 2:7

28 I umre Aran pre Tare oca svog na postojbini svojoj, u Uru haldejskom.

Jov 1:17

29 I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.

1 Moj. 17:15, 1 Moj. 22:20

30 A Sara beše nerotkinja, i ne imaše poroda.

1 Moj. 16:1

31 I uze Tara sina svog Avrama i Lota sina Aronovog, unuka svog, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svog; i pođoše zajedno iz Ura haldejskog da idu u zemlju hanansku, i dođoše do Harana, i onde se nastaniše.

Nem. 9:7, Dela 7:2, Dela 7:4, Jev. 10:19, Jev. 11:8, Jev. 11:15

32 I požive Tara svega dvesta i pet godina; i umre Tara u Haranu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I