Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su plemena sinova Nojevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa.

2 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.

1 Dn. 1:5, Ps. 120:5, Jezek. 27:13, Jezek. 32:26

3 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rifat i Togarma.

4 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.

5 Od njih se razdeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim, u narodima svojim.

6 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.

7 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.

Isa. 21:13, Jezek. 27:15

8 Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;

9 Beše dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: Dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.

1 Moj. 6:11

10 A početak carstvu njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

Amos 6:2, Mih. 5:6

11 Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,

12 I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.

13 A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,

14 I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.

1 Dn. 1:12, Jezek. 29:14

15 A Hanan rodi Sidona, prvenca svog, i Heta,

16 I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,

17 I Eveja i Arukeja i Aseneja,

18 I Arvadeja i Samareja i Amateja. A posle se rasejaše plemena hananejska.

19 I behu međe hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.

1 Moj. 13:12, 1 Moj. 13:14, 1 Moj. 15:18, 4 Moj. 34:2, 4 Moj. 34:12, Is.N. 12:7

20 To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijem bratu Jafetovom, ocu svih sinova Everovih.

22 Sinovi Simovi behu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.

4 Moj. 23:7, 1 Dn. 1:17, Dan. 8:2

23 A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.

24 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

1 Moj. 11:12

25 A Everu se rodiše dva sina: jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan.

1 Dn. 1:19

26 A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,

27 I Odora i Evila i Deklu,

28 I Evala i Avimaila i Savu,

29 I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi behu sinovi Jektanovi.

30 I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnih.

31 To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

32 To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa.

1 Moj. 9:19, 1 Dn. 1:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I