Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I Bog blagoslovi Noja i sinove njegove, i reče im; rađajte se i množite se i napunite zemlju;

1 Moj. 1:28, 1 Moj. 35:11, Isa. 45:18, Jer. 29:6

2 I sve zveri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka vas se boje i straše; sve je predano u vaše ruke.

Ps. 8:7, Os. 2:18, Jak. 3:7

3 Šta se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.

5 Moj. 12:15, 5 Moj. 14:3

4 Ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krv.

3 Moj. 17:10, 3 Moj. 19:26, 5 Moj. 12:23, 1 Sam. 14:34, Dela 15:20, Dela 15:29

5 Jer ću i vašu krv, duše vaše, iskati; od svake ću je zveri iskati; iz ruke samog čoveka, iz ruke svakog brata njegovog iskaću dušu čovečiju.

2 Moj. 21:28, 4 Moj. 35:31, 2 Dn. 24:22, Dela 17:26

6 Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek; jer je Bog po svom obličju stvorio čoveka.

1 Moj. 1:27, 2 Moj. 21:12, 2 Moj. 21:14, 3 Moj. 24:17, 4 Moj. 35:33, Mt. 26:52, 1 Kor. 11:7, Otk. 13:10

7 Rađajte se dakle i množite se; narodite se veoma na zemlji i namnožite se na njoj.

8 I reče Bog Noju i sinovima njegovim s njim, govoreći:

9 A ja evo postavljam zavet svoj s vama i s vašim semenom nakon vas,

10 I sa svim životinjama, što su s vama od ptica, od stoke i od svih zveri zemaljskih što su s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svim zverima zemaljskim.

1 Moj. 8:1

11 Postavljam zavet svoj s vama, te odsele neće nijedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.

Ps. 104:9, 2 Pet. 3:5

12 I reče Bog: Evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do veka:

Mt. 26:26

13 Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zaveta između mene i zemlje.

14 Pa kad oblake navučem na zemlju, videće se duga u oblacima,

15 I opomenuću se zaveta svog koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom telu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako telo.

1 Moj. 8:21, 2 Moj. 28:12, 3 Moj. 26:42, 3 Moj. 26:45, Isa. 54:9, Jezek. 16:60

16 Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se večnog zaveta između Boga i svake duše žive u svakom telu koje je na zemlji.

1 Moj. 17:13, 1 Moj. 17:19, 2 Sam. 23:5

17 I reče Bog Noju: To je znak zaveta koji sam učinio između sebe i svakog tela na zemlji.

18 A behu sinovi Nojevi koji izađoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.

1 Moj. 10:6

19 To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.

1 Moj. 10:32, 1 Dn. 1:4

20 A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.

1 Moj. 3:19, 1 Moj. 4:2, Prop. 5:9

21 I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svog.

1 Moj. 19:32, 1 Moj. 19:36, Priče 20:1, Ef. 5:18

22 A Ham, otac Hanancima, vide golotinju oca svog, i kaza obojici braće svoje na polju.

23 A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svog, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svog.

2 Moj. 20:12, Gal. 6:1

24 A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,

25 I reče: Proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!

5 Moj. 27:16, Is.N. 9:23, 1 Car. 9:20, Mt. 25:41

26 I još reče: Blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga!

Ps. 144:15, Jev. 11:16

27 Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovim, a Hanan da im bude sluga!

Ef. 2:13, Ef. 3:6

28 I požive Noje posle potopa trista pedeset godina.

29 A svega požive Noje devet stotina pedeset godina; i umre.

1 Moj. 3:19, Jov 30:23, Jov 34:15, Ps. 89:48

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I