Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka po obličju svom stvori ga.

1 Moj. 1:26, 1 Dn. 1:1, Mt. 1:1, Lk. 3:38, Ef. 4:24, Kol. 3:10

2 Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovek, kad biše stvoreni.

3 I požive Adam sto trideset godina, i rodi sina po obličju svom, kao što je on, i nadede mu ime Sit.

1 Kor. 15:49

4 A rodiv Sita požive Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

5 Tako požive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.

1 Moj. 3:19, Jov 30:23, Ps. 89:48, Rim. 5:12, Rim. 5:14, 1 Kor. 15:21, Jev. 9:27

6 A Sit požive sto pet godina, i rodi Enosa;

7 A rodiv Enosa požive Sit osam stotina sedam godina, rađajući sinove i kćeri;

8 Tako požive Sit svega devet stotina dvanaest godina; i umre.

9 A Enos požive devedeset godina, i rodi Kajinana;

10 A rodiv Kajinana požive Enos osam stotina petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;

11 Tako požive Enos svega devet stotina pet godina; i umre.

12 A Kajinan požive sedamdeset godina, i rodi Maleleila;

13 A rodiv Maleleila požive Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;

14 Tako požive Kajinan svega devet stotina deset godina; i umre.

15 A Maleleilo požive šezdeset pet godina, i rodi Jareda;

16 A rodiv Jareda požive Maleleilo osam stotina trideset godina, rađajući sinove i kćeri;

17 Tako požive Maleleilo svega osam stotina devedeset pet godina; i umre.

18 A Jared požive sto i šezdeset i dve godine, i rodi Enoha;

Sud. 14:15, 1 Dn. 1:3

19 A rodiv Enoha požive Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

20 Tako požive Jared svega devet stotina šezdeset dve godine, i umre.

21 A Enoh požive šezdeset pet godina, i rodi Matusala;

22 A rodiv Matusala požive Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri;

1 Moj. 6:9, 1 Moj. 17:1, Ps. 16:8, Mih. 6:8, Mal. 2:6, 1 Sol. 2:12

23 Tako požive Enoh svega trista šezdeset pet godina;

24 I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog.

2 Car. 2:11, Jer. 31:15, Jev. 11:5

25 A Matusal požive sto osamdeset sedam godina, i rodi Lameha;

26 A rodiv Lameha požive Matusal sedam stotina osamdeset dve godine, rađajući sinove i kćeri;

27 Tako požive Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre.

28 A Lameh požive sto osamdeset i dve godine, i rodi sina,

29 I nadede mu ime Noje govoreći: Ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.

1 Moj. 3:17, 1 Moj. 4:11

30 A rodiv Noja požive Lameh pet stotina devedeset pet godina, rađajući sinove i kćeri;

31 Tako požive Lameh svega sedam stotina sedamdeset sedam godina; i umre.

32 A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I