biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Uto se je bilo skupilo toliko mnoštvo naroda, da su jedan drugome stupali na noge. Tada reče najprije učenicima svojim: "Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja!

2 Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

3 Zato će se sve, što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova.

4 Kažem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu ništa učiniti.

5 Pokazat ću vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!

6 Ne kupuje li se pet vrabaca za deset novčića? A ipak ni jedan od njih nije zaboravljen kod Boga.

7 Tako je i kosa na vašoj glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.

8 Kažem vam: Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin čovječji priznati pred anđelima Božjim..

9 A tko se odreče mene, njega će se odreći pred anđelima Božjim.

10 Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.

11 Ako vas povuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladaoce, ne brinite se, kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći,

12 Jer u onaj čas Duh Sveti stavit će vam u usta prave riječi."

13 Jedan iz naroda reče mu: "Učitelju, reci bratu mojemu, da podijeli s menom baštinu!"

14 On mu reče: "Čovječe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baštine nad vama"

15 Onda nastavi: "Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem."

16 Tada im pridometnu još jednu prispodobu: "Jedan bogat čovjek imao je njivu, koja mu je nosila bogat prihod.

17 Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što skupiti svoju ljetinu.

18 Ovako ću činiti, reče:, Srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. U njih ću skupiti sav prihod svoj i sva dobra svoja.

19 Onda ću reći duši svojoj: "Dušo moja, imaš veliko imanje na mnogo godina. Otpočini, jedi, pij i uživaj!

20 Ali Bog mu reče: "Luđače, još ove noći potražit će dušu tvoju od tebe! Kojemu će tada pripasti, što si nakupio.

21 Tako biva onome, koji sebi zgrće blago, mjesto da bude bogat u Boga."

22 Tada reče učenicima svojim: "Zato vam kažem: "Ne brinite se tjeskobno za život, što ćete jesti, ni za tijelo, u što ćete se obući.

23 Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela.

24 Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju spremnica ni žitnica: "Bog ih hrani, a koliko ste vi vredniji od ptica!

25 Tko od vas brigama svojim može produljiti život svoj i za jedan samo pedalj?

26 Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo?

27 Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.

28 I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se u peć baca, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!

29 I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

30 Za sve se to brinu neznabošci. I Otac vaš zna, da vam to treba.

31 Nego tražite kraljevstvo njegovo, i to će vam se dodati.

32 Ne boj se, malo stado; jer je bila volja Oca vašega, da vam dadne kraljevstvo.

33 Prodajite, što imate, i dajite od toga milostinju! Pribavite sebi torbe, što ne stariju, neprolazno blago u nebu, kojemu se tat ne približuje, niti ga moljac ne razjeda!

34 Jer gdje je vaše blago, ondje je i srce vaše.

35 Neka budu vaša bedra pripasana i svjetiljke pripaljene u rukama vašim:

36 Tako ćete biti kao ljudi, koji čekaju gospodara svojega, dok se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore, kad dođe i pokuca.

37 Blagoslovljene su one sluge, koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: "On će se pripasati i posadit će ih i obilazit će, da ih posluži.

38 I ako dođe u drugu ili u treću noćnu stražu, i nađe ih tako: "onda blagoslovljene su te sluge!

39 A ovo znajte: "Kad bi znao domaćin, u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u kuću svoju.

40 Tako i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovječji."

41 Tada upita Petar: "Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo na nas ili na sve?"

42 Gospodin odgovori: "Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj, kojega postavlja gospodar nad svojom družinom, da im u pravo vrijeme daje hranu?

43 Blagoslovljen je onaj sluga, kojega gospodar, kad se vrati kući, nade da radi tako!

44 Zaista, kažem vam: "On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.

45 Ako li onaj sluga misli u sebi: "Neće moj gospodar još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, jede i pije i opija se,

46 Doći će gospodar toga sluge u dan, kad se ne nada, u čas, koji ne zna. Tada će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo kod nevjernika.

47 A onaj sluga, koji zna volju gospodara svojega, ali ne radi i ne upravlja po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.

48 A koji ga ne zna i radi što zaslužuje kaznu, dobit će malo udaraca. Kojemu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; kojemu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati.

49 Došao sam da bacim oganj na zemlju, i kako bih htio, da je već planuo!

50 Ali ja prije imam da uzmem na sebe krštenje, i kako me to muči, dok se ne svrši!

51 Mislite li, da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.

52 Od sada će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri na dva i dva na tri:

53 Ustat će otac na sina, i sin na oca, majka na kćer, i kći na majku, svekrva na snahu, i snaha na svekrvu."

54 Onda je progovorio mnoštvu naroda: "Kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete: Bit će dažd, i bude tako.

55 Opazite li, da puše jug, kažete: Bit će vrućina, i bude.

56 Licemjeri! Znakove na nebu i zemlji znate tumačiti. Kako to, da ne razumijete sadašnjega vremena?

57 Zašto sami od sebe ne spoznajete, što je pravo?

58 Kad ideš sa svojim protivnikom k poglavarstvu, još na putu gledaj da ga se oslobodiš! Inače mogao bi te odvući pred suca, a sudac be predati sudbenom podvorniku, i sudbeni podvornik u tamnicu te baciti.

59 Kažem ti: Nećeš iz nje izaći, dok ne platiš posljednjega novčića."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)