biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom me odvede k vratima, što su gledala na istok.

2 Tada dođe slava Boga Izraelova od istoka. Žamor je izlazio od nje kao žamor silnih voda. Zemlja je zasjala od slave njegove.

3 Viđenje, koje vidjeh, bilo je kao viđenje, koje sam bio vidio, kad je on došao da uništi grad. Prikaza je bila nalik na onu, koju sam bio vidio na rijeci Kebaru. Pao sam ničice na svoje lice.

4 I slava je Gospodnja ušla u hram na istočna vrata.

5 Tada me podiže duh i donese me u unutarnji trijem. I gle, hram je bio napunjen slave Gospodnje.

6 Čuo sam, kako se je netko iz hrama razgovarao s menom, a čovjek je još uvijek stajao na mojoj strani.

7 On mi reče: "Sine čovječji, ovo je mjesto prijestolja mojega i mjesto za stope nogu mojih, gdje stanujem dovijeka usred sinova Izraelovih, Kuća Izraelova neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni kraljevi njihovi, otpadom svojim i mrtvim tjelesima kraljeva svojih na svetoj gori,

8 Gdje su metali prag svoj do moga praga, dovratnike svoje do mojih dovratnika, tako da je samo zid bio između mene i njih. Skvrnili su sveto ime moje gadovima svojim, što su ih činili, tako da sam ih zatirao u gnjevu svojemu.

9 A sad će daleko ukloniti od mene otpad svoj i mrtva tjelesa kraljeva svojih, i ja ću u sredini njihovoj stanovati dovijeka.

10 Ti, sine čovječji opiši kući Izraelovoj ovaj hram, - da se postide opačina svojih, - i mjere njegove.

11 Kada se postide svega toga, što su počinili, onda im pokaži osnovu hrama, namještaj njegov, izlaze i ulaze njegove, sve zakone njegove, oblik njegov i odredbe njegove! Napiši im to pred očima njihovim, da obdržavaju brižno sve propise i zakone njegove!"

12 "Ovo je novi zakon za hram na vrhuncu gore i za sve mjesto njegovo unaokolo. Gle, vrlo je svet zakon za hram!"

13 Ovo su mjere žrtvenika u laktima, lakat je imao običan lakat i podlanicu: podnožje mu je bilo lakat visoko i lakat široko. Oplata na njemu po kraju unaokolo bila je pedalj visoka.

14 Ovo je bila visina žrtvenika: od podnožja na zemlji do nižega pojasa bila su dva lakta visine i lakat širine. Od maloga pojasa do velikoga pojasa bila su četiri lakta visine i lakat širine.

15 Žrtveno ognjište imalo je četiri lakta visine; od žrtvenoga ognjišta penjala se gore četiri roga za lakat.

16 Žrtveno ognjište bilo je dvanaest lakata dugo i dvanaest lakata široko, tako da su njegove četiri strane tvorile četvorinu.

17 Veliki pojas bio je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane njegove. Oplata, što je išla oko njega, bila je pol lakta široka. Podnožje mu lakat unaokolo. Stepenice mu išle gole od istoka.

18 On mi reče: "Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod: 'Ovo su naredbe za žrtvenik žrtava paljenica: Čim je podignut i može se na njemu prinositi žrtve paljenice i krvlju ga se poškropiti.

19 Levitskim svećenicima, koji vuku lozu od potomstva Sadokova i zato mi se smiju približiti, govori svemogući Gospod, da obavljaju službu moju, predaj junca za žrtvu za grijeh!

20 Uzmi krvi njegove i prolij je na četiri roga žrtvenika, na četiri ugla pojasa i na oplatu unaokolo! Tako ga očisti i pomiri!

21 Onda uzmi žrtvenog junca za grijeh i spali ga na mjestu za to određenom kod hrama izvan svetišta!

22 Drugi dan prinesi jarca bez mane i očisti njim žrtvenik, kako se je očistio juncem!

23 Kad si dovršio očišćenje, prinesi junca bez mane i ovna od stada bez mane!

24 Prinesi ih pred Gospodom! Neka svećenici bace na njih soli i prinesu ih Gospodu kao žrtvu paljenicu!

25 Sedam dana prinosi svaki dan jarca kao žrtvu za grijeh! I junca i ovna od stada, obadva bez mane, neka prinose!

26 Sedam dana neka čine očišćenje za žrtvenik, neka ga očiste i posvete!

27 Kad se navrše ti dani, neka svećenici osmoga dana prinose na žrtveniku žrtve vaše paljenice i žrtve vaše pomirne, i ja ću vas primiti milostivo, govori svemogući Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)