biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Blagoslovljeni su oni, koji su čista života, koji idu po zakonu Gospodnjem.

2 Blagoslovljeni su oni, koji čuvaju svjedočanstva njegova, koji ga traže svim srcem,

3 Koji ne čine zlodjela, nego idu putovima njegovim!

4 Ti si sam dao naredbe svoje, da se drže vjerno.

5 O kad bi putovi moji bili upravljeni, da držim naredbe tvoje!

6 Onda se ne bih nikada postidio pazeći na sve zapovijedi tvoje.

7 Slavim te s pravim srcem, kad upoznajem pravedni zakon tvoj.

8 Držim točno naredbe tvoje: nemoj me ostaviti sasvim!

9 Kako mladić drži čist život svoj? Ako točno obdržava riječ tvoju.

10 Svim srcem svojim tražim te, ne daj mi, da zađem od zapovijedi tvojih!

11 U srcu svojemu krijem riječi tvoje, da nikada ne pogriješim proti tebi.

12 Blagoslovljen si, Gospode, nauči me naredbama svojim!

13 Ustima svojim brojim sve naputke usta tvojih.

14 Više se radujem življenju po naredbama tvojim, negoli bogatstvu mnogome.

15 Razmišljat ću o propisima tvojim i gledati na putove tvoje.

16 Nalazim nasladu u naredbama tvojim, ne zaboravljam riječi tvojih.

17 Daj slugi svojemu, da živim, i držat ću riječi tvoje!

18 Otvori mi oči, da vidim čudesa nauke tvoje!

19 Tuđin sam na zemlji, ne skrivaj od mene zapovijedi svojih!

20 Gine duša moja od čežnje za naredbama tvojim u svako doba.

21 Ti prijetiš oholicama, prokletnicima, koji ostaviše zapovijedi tvoje

22 Uzmi od mene porugu i prezir; jer čuvam svjedočanstva tvoja!

23 Makar knezovi sjede, da vijećaju proti meni, sluga tvoj razmišlja o naredbama tvojim.

24 Jer su svjedočanstva tvoja našla da moja, savjetnici moji.

25 U prahu leži duša moja, oživi me riječju svojom!

26 Pripovijedao sam stanje svoje, i ti si me slušao; uči me naredbama svojim!

27 Pokaži mi put propisa svojih, da razmišljam o čudesima tvojim!

28 U suzama je duša moja od tuge, okrijepi me riječima svojim!

29 Put laži drži daleko od mene, iskaži mi milost naukom svojom!

30 Put vjernosti izabrah, i naputaka tvojih ne zaboravih nikada.

31 Prianjam za svjedočanstva tvoja, nemoj me osramotiti, Gospode!

32 Putem zapovijedi tvojih idem, jer raširuješ srce moje.

33 Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja!

34 Prosvijetli me, da čuvam zakon tvoj i da ga držim svim srcem!

35 Prati me na stazi zapovijedi svojih, jer na njoj nalazim slast svoju!

36 Prikloni srce moje k svjedočanstvima svojim, a ne k lakomosti!

37 Odvrati oči moje, da ne gledaju ispraznost; daj mi, da nađem život na putovima tvojim!

38 Drži slugi svojemu riječ svoju, da te se boji!

39 Odvrati od mene porugu, koje se plašim, jer su upute tvoje krasne!

40 Eto, čeznem za propisima tvojim, oživi me u dobroti svojoj!

41 Gospode, neka dođe na me milost tvoja, spasenje tvoje po riječi tvojoj!

42 Tada imam odgovor onima, koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.

43 Ne uzimaj posve ustima mojim riječi istine, jer se uzdam u odluke tvoje!

44 I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka.

45 l hodit ću na prostoru širokom, jer sam nastojao oko propisa tvojih.

46 Pred kraljevima priznavat ću svjedočanstva tvoja, i neću se stidjeti.

47 Imam veselje na propisima tvojim, ja ih ljubim.

48 K propisima tvojim, koje volim, dižem ruke svoje, i razmišljam o naredbama tvojim,

49 Spomeni se riječi svoje slugi svojemu, na koju si oslonio ufanje moje!

50 To je utjeha moja u nevolji mojoj, što me riječ tvoja oživljava.

51 Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega.

52 Pomislio sam na stare naputke tvoje, Gospode, i bio sam utješen.

53 Obuze me srdžba zbog bezbožnika, koji ostavljaju zakon tvoj.

54 Naredbe tvoje postaše mi pjesme na mjestu putovanja mojega.

55 Noću sam se spominjao imena tvojega, Gospode, i držao sam zakon tvoj.

56 To je dio moj: da držim propise tvoje.

57 Dio moj, Gospode, - tako ja govorim - jest, da čuvam riječi tvoje.

58 Molim ti se iz svega srca, budi mi milostiv po riječi svojoj!

59 Razmotrio sam putove svoje i obratio nogu svoju k svjedočanstvima tvojim.

60 Hitim i ne oklijevam, da držim zapovijedi tvoje.

61 Užeta opakih drže me uhvaćena, ali ne zaboravih zakona tvojega.

62 U po noći dižem se, da te slavim za pravedni zakon tvoj.

63 Prijatelj sam svima onima, koji te se boje i drže propise tvoje.

64 Zemlja je, Gospode, puna dobrote tvoje, naredbama svojim nauči me!

65 Učinio si dobro slugi svojemu, Gospode, po riječi svojoj!

66 O, nauči me dobrome običaju i znanju, jer sam se pouzdao u propise tvoje!

67 Prije nego moradoh podnijeti kaznu, lutao sam; ali sada pazim brižno na riječ tvoju.

68 Ti si tako dobar i dobrostiv: "nauči me naredbama svojim!

69 Oholi pletu na mene laž, ali se ja svim srcem držim propisa tvojih.

70 Bešćutno je srce njihovo kao salo, a ja se radujem nauci tvojoj.

71 Na spasenje je meni, što moram trpjeti, da upoznam naredbe tvoje.

72 Zakon usta tvojih veće mi je dobro, negoli tisuće komada zlata i srebra.

73 Ruke su me tvoje stvorile i načinile, prosvijetli me, da naučim propise tvoje!

74 Koji se boje tebe, vide me i raduju se, jer se pouzdah u riječ tvoju.

75 Znam, Gospode, sudiš li pravo i da me u vjernosti ponizuješ!

76 Neka mi milost tvoja bude na utjehu po riječi tvojoj slugi tvojemu!

77 Neka dođe na me milosrđe tvoje, da ozdravim, jer je zakon tvoj naslada moja!

78 Oholi neka jadno propadnu, jer me nepravedno pritisnuše, a ja razmišljam o zapovijedima tvojim!

79 Neka se pridruže meni, koji se boje tebe, i koji znadu svjedočanstva tvoja!

80 Srce moje neka bude savršeno u naredbama tvojim, da ne moradnem propasti sramotno!

81 Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam.

82 Čeznu oči moje za riječju tvojom; mislim: "Kad ćeš mi napokon donijeti utjehu?"

83 Ako i postadoh kao mijeh u dimu, ipak ne zaboravih naredaba tvojih.

84 Kako su mnogobrojni dani sluge tvojega! Kad ćeš suditi onima, koji me progone?

85 Oholi mi iskopaše jame, oni, koji preziru naputak tvoj.

86 Sve su zapovijedi tvoje istina, prijevarno me progone, o pomozi mi!

87 Umalo da me nijesu bili ubili na zemlji, ali ja ne odstupih od propisa tvojih.

88 U dobroti svojoj daj mi da nađem život, da čuvam svjedočanstvo usta tvojih!

89 Riječ tvoja traje dovijeka, Gospode, tvrdo stoji kao nebo.

90 Kroz sve naraštaje traje istina tvoja, utemeljio si zemlju, i ona stoji.

91 Do danas stoje po naredbi tvojoj, jer je tebi sve podvrgnuto.

92 Kad zakon tvoj ne bi bio slast moja, davno bih poginuo u nevolji svojoj.

93 Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer si mi po njima život darovao.

94 Tvoj sam ja, pomozi mi; jer istražujem propise tvoje.

95 Vrebaju me bezbožnici, da me upropaste, ali ja pazim na svjedočanstva tvoja.

96 Na svemu velikom vidim granicu, samo je zapovijed tvoja beskrajno velika,

97 Kako sam zavolio zakon tvoj: povazdan mislim o njemu.

98 Zapovijed tvoja čini me mudrijim negoli neprijatelji moji, jer je ona uvijek moja.

99 Postajem razumniji od svih učitelja svojih, jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.

100 Više razboritosti zadobih, negoli starci, jer sačuvah zapovijedi tvoje.

101 Od svakoga zla puta zaustavih nogu, da sačuvam riječ tvoju.

102 Ne odstupih od naputaka tvojih jer si me ti obučavao.

103 Kako su slatke grlu mojemu riječi tvoje, mnogo slađe od meda ustima mojim!

104 Od propisa tvojih zadobih razboritost, zato mrzim na svaki put lažni.

105 Riječ je tvoja svjetionica nozi mojoj, svjetlo na stazi mojoj.

106 Zakleh se i hoću to držati, da slijedim pravedni zakon tvoj,

107 Poništen sam veoma, Gospode, po riječi tvojoj daj mi da nađem život!

108 Primi milostivo žrtve usta mojih, Gospode, i nauči me poznavati naputke tvoje!

109 Život svoj nosim uvijek u ruci svojoj, ali zakona tvojega nikada ne zaboravih.

110 Bezbožnici mi metnuše zamke, ali ja ne odstupih od zapovijedi tvojih.

111 Baština su moja zauvijek svjedočanstva tvoja, jer su samo ona slast srcu mojemu.

112 Prignuh srce svoje, da vršim naredbe tvoje dovijeka, bez kraja.

113 Nestalni su mi mrski, a ja nauku tvoju zavoljeh.

114 Ti si mio brana i štit, čekam riječ tvoju.

115 Odstupite od mene, zločinci, jer hoću da držim zapovijedi Boga svojega.

116 Podupri me po riječi svojoj, da živim, i nemoj me osramotiti u nadanju mojem!

117 O, pomozi mi, da se spasim i da se vazda veselim naredbama tvojim!

118 Odbacuješ sve, koji ostavljaju naredbe tvoje, jer je mišljenje njihovo isprazno.

119 Kao troske držiš sve bezbožnike na zemlji, zato volim svjedočanstva tvoja.

120 Od straha pred tobom dršće tijelo moje; sudova tvojih bojim se.

121 Činio sam, što je pravo i pošteno, zato me nemo; predati neprijateljima mojim!

122 Zauzmi se za slugu svojega na dobro njegovo, i ne daj, da me ikada pritisnu oholi!

123 Oči moje čeznu za pomoću tvojom, za obećanjem spasenja tvojega

124 Učini slugi svojemu po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me!

125 Ja sam sluga tvoj; prosvijetli me, da razumijem svjedočanstva tvoja!

126 Vrijeme je da se radi Gospode, prelomiše zakon tvoj.

127 Zato zavoljeh propise tvoje daleko više nego zlato i drago kamenje.

128 Zato se držim zapovjedi tvojih, mrzim na svaku stazu lažnu.

129 Divna su veoma svjedočanstva tvoja; zato ih dobro čuva duša moja.

130 Svjetlo daje objava riječi tvojih, čini mudrima malene.

131 Pun žudnje otvaram usta svoja, čeznem za propisima tvojim.

132 Okreni se meni i budi mi milostiv, kako to zaslužiše, koji ljube ime tvoje!

133 Učini korake moje čvrste u riječi svojoj, i ne daj, da išta zlo ovlada s menom!

134 Izbavi me od nasilja ljudskoga, i držat ću zapovijedi tvoje!

135 Daj da lice tvoje obasja slugu tvojega, i nauči me poznavati naredbe tvoje!

136 Iz očiju se mojih spuštaju potoci zbog onih, koji ne drže zakona tvojega.

137 Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji!

138 Svjedočanstva svoja izdao si u pravdi i punoj istini.

139 Revnost moja jede me, jer tlačitelji moji zaboravljaju riječ tvoju.

140 Riječ je tvoja veoma čista, sluga je tvoj zavolje.

141 Ja sam malen i prezren, ali propisa tvojih ne zaboravljam.

142 Pravda je tvoja pravda vječna, i zakon je tvoj istina.

143 Tjeskoba i nevolja snađoše me, ali propisi tvoji slast su moja.

144 Pravedna su svjedočanstva tvoja u vijeke, prosvijetli me, da mogu živjeti!

145 Vičem iz svega srca: "Gospode, usliši me: držim naredbe tvoje!"

146 Prizivam te: "Spasi me," da čuvam svjedočanstva tvoja!

147 U rano već jutro dođoh i zavapih, riječ tvoju čekam.

148 Još prije jutra bdjele su oči moje, da razmišljam o riječi tvojoj.

149 Čuj glas moj, Gospode, po milosti svojoj, po pravdi svojoj daj mi da nađem život!

150 Približuju se oni, koji idu za opačinom, koji su daleko udaljeni od nauke tvoje.

151 Ti si blizu, Gospode, i svi su propisi tvoji istina!

152 Od početka znam iz svjedočanstva tvojih, da si ih izdao za u vijeke.

153 Pogledaj nevolju moju i spasi si me, jer ne zaboravih nauke tvoje!

154 Brani pravo moje, izbavi me, po riječi svojoj daj mi da nađem život!

155 Daleko je od bezbožnika udaljeno spasenje, jer ne pitaju ništa za naredbe tvoje.

156 Milosrđe je tvoje, Gospode, veoma veliko; po pravdi svojoj daj mi da nađem život!

157 Mnogo je tlačitelja i progonitelja mojih; ja ne odstupam od svjedočanstva tvojih.

158 Vidim bezbožnike, i žao mi je, da se ne brinu za naputke tvoje.

159 Eto, ja ljubim zapovijedi tvoje, Gospode, po dobroti svojoj daj mi da nađem život!

160 Prvo je na riječi tvojoj stalnost, vječno traje svaka pravedna zapovijed od tebe.

161 Knezovi me pritiskuju ni za što, ali srce moje dršće samo pred riječima tvojim.

162 Radujem se riječima tvojim kao onaj, koji zadobije bogat plijen.

163 Mrzim i gadi mi se laž, a zavoljeh zakon tvoj.

164 Sedam puta na dan hvalim te za pravedni zakon tvoj.

165 Tko ljubi zakon tvoj, velik mir ima, i u njega više nema spoticanja.

166 čekam spasenje tvoje, Gospode, i izvršujem propise tvoje.

167 Držim se svjedočanstva tvojih, ljubim ih veoma.

168 Držim propise tvoje i svjedočanstva tvoja; jer su svi putovi moji tebi dobro poznati.

169 Neka prodre vapaj moj do tebe, Gospode, po riječi svojoj prosvijetli me!

170 Neka dođe moljenje moje pred lice tvoje, po riječi svojoj daj mi da nađem spasenje!

171 Usta će moja pjevati hvalu tebi, jer me učiš poznavati naredbe svoje.

172 Neka jezik moj pjeva o naputku tvojemu, jer su propisi tvoji svi pravedni!

173 Neka bude spremna ruka tvoja da mi pomogne, jer odabrah propise tvoje!

174 Čeznem, Gospode, za spasenjem tvojim, i nauka je tvoja naslada moja.

175 Neka živi duša moja, da te slavi, daj da mi upute tvoje pomognu!

176 Lutam naokolo kao ovca izgubljena; traži slugu svojega, jer zapovijedi tvojih ne zaboravih.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)