biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su svećenici i Leviti, koji dođoše sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i s Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,

2 Amarija, Maluk, Hatuš,

3 Šekanija, Rehum, Meremot,

4 Ido, Gineton, Abija,

5 Mijamin, Maadja, Bilga,

6 Šemaja, Jojarib, Jedaja,

7 Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. To su bili glavari svećenika i njihovih drugova u vrijeme Ješuino.

8 Leviti su bili Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda, Matanija; ovaj i njegovi drugovi vodili su hvalospjev,

9 Bakbukja i Uni, njihovi drugovi, stajali su naprema njima u službenim odjelima.

10 Ješui se rodi Jojakim, Jojakimu se rodi Elijašib, Elijašibu se rodi Jojad,

11 Jojadu se rodi Jonatan, Jonatanu se rodi Jadua,

12 U vrijeme Jojakimovo bili su ovi svećenici glavari obiteljski: od obitelji Serajine Meraja, od Jeremijine Hananija,

13 Od Ezrine Mešulam, od Amarjine Johanan,

14 Od Melikove Jonatan, od Šebanijine Josip,

15 Od Harimove Adna, od Merajotove Helkaj,

16 Od Idove Zaharija, od Ginetonove Mešulam,

17 Od Abijine Zikri, od Minjaminove i Moadjine Piltaj,

18 Od Bilgine Šamua, od Šemaje Jonatan,

19 Od Jojaribove Matenaj, od Jedaje Uzi,

20 Od Salajove Kalaj, od Amokove Eber,

21 Od Hilkijine Hašabja, od Jedajine Netanel.

22 Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue, od svećenika pod vladom Perzijanca Darija.

23 Od Levita bili su popisani glavari obiteljski u knjizi Dnevnika do vremena Johanana, potomka Elijašibova

24 Glavari Levita bili su Hašabja, Šerebja i Ješua, sin Kadmielov; nadalje njihovi drugovi, što su stajali naprema njima, da po naredbi Davida, čovjeka Božjega, izmjenjujući se jedan odio s drugim, pjevaju hvalospjeve i slavopjeve.

25 Matanija, Bakbukja, Obadija, Mešulam, Talmon, Akub hili su vratari i stražili su kod spremišta na vratima.

26 Ovi su bili suvremenici Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i suvremenici namjesnika Nehemije i svećenika i književnika Ezre.

27 Kod posvete zidova jerusalemskih tražili su Levite iz svih mjesta njihovih i dovedoše ih u Jerusalem, da proslave posvetu u svečanoj radosti, hvalom i pjesmama uz cimbale, harfe i citare.

28 Tako se skupiše pjevači iz okoline Jerusalema i iz sela netofatskih,

29 Iz doma Gilgalova i iz krajeva gebskih i azmavetskih. Pjevači naime bili su sebi pasagradili sela oko Jerusalema.

30 Pošto su svećenici i Leviti bili očistili same sebe, narod, vrata i zid,

31 Dadoh, da knezovi Judini uzađu na zid i postavih dva velika zbora pjevača. I jedan je od njih otišao po zidu nadesno k vratima gnojnim.

32 Za njima je išao Hošaja i polovina knezova Judinih,

33 Naime Azarija, Ezra, Mešulam,

34 Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija;

35 I od svećenika s trubama Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafova,

36 I njegovi drugovi Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani s glazbalima Davida, čovjeka Božjega. Književnik Ezra išao je pred njima.

37 Tako su išli k vratima izvorskim; tada uz stepenice grada Davidova pokraj palače Davidove, kamo se ide na zid, i pošli su onda dalje do vodenih vrata na istoku.

38 Drugi skup išao je nalijevo. Pošao sam za njim s polovicom naroda gore po zidu pokraj kule pećske do širokoga zida,

39 Tada pokraj vrata Efraimovih i vrata staroga grada, pokraj ribljih vrata, kule Hananelove i kule Meje, pa do vrata ovčijih. Stadoše kod vrata tamničkih.

40 Onda se namjestiše oba zbora pjevačka kod hrama Božjega; isto tako ja s polovicom knezova

41 I svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elioenaj, Zaharija i Hananija s trubama,

42 I Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevači su pjevali pod vodstvom Jizrahijinim.

43 Prinesoše velike žrtve zaklanice taj dan, i veselili su se; jer im je bio Bog pripravio veliku radost. I žene i djeca veselili se. Nadaleko se čulo veselje Jerusalema

44 Taj dan bili su postavljeni nadzornici za spremnice, što su služile kao žitnice za prinose, prvine i desetine, da se u njih skupljaju po poljskim međama pojedinih gradova zakonite daće za svećenike i Levite, jer su se Judejci radovali svećenicima i Levitima, što su vršili službu.

45 Ovi su izvršavali službu Boga svojega i službu očišćenja; isto tako pjevači i vratari po propisu Davida i njegova sina Salomona.

46 Jer već otprije, u dane Davidove i Asafove, bilo je predstojnika nad pjevačima i nad hvalospjevima i slavopjevima u čast Bogu.

47 Sav Izrael u vrijeme Zerubabelovo i Nehemijino davao je svaki dan pristojbine pjevačima i vratarima I Levitima darivali su svete darove, a Leviti bi davali sve te desetine sinovima Aronovim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)