biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom se predstojnici narodni nastaniše u Jerusalemu. Ostali narod baci ždrijeb, da od deset ljudi iždrijebaju jednoga, koji se je morao naseliti u svetom gradu Jerusalemu, a ostalih devet desetina ostalo bi u gradovima.

2 I narod je zahvaljivao svima, koji su se dragovoljno naselili u Jerusalemu.

3 Ovo su glavari pokrajinski, koji su se bili naselili u Jerusalemu i u gradovima Judinim. Svaki se nastani na svojem zemljištu u dotičnim gradovima: Izrael, svećenici, Leviti, Netineji i potomci sluga Salomonovih.

4 U Jerusalemu se naseliše sinovi Judini i Benjaminovi. Od sinova Judinih: Ataja; ovaj vuče lozu od Uzije, ovaj od Zaharije, ovaj od Amarije, ovaj od Šefatije, ovaj od Mahalalela iz potomstva Peresova.

5 Nadalje Maaseja; ovaj vuče lozu od Baruha, ovaj od Kol-Hosea, ovaj od Hazaje, ovaj od Adaje, ovaj od Jojariba, ovaj od Zaharije, ovaj od Šilonijeva.

6 Potomci Peresovi, koji su stanovali u Jerusalemu, imali su svega četiri stotine šezdeset i osam ljudi za rat valjanih.

7 Ovi su sinovi Benjaminovi: Salu; ovaj vuče lozu od Mešulama, ovaj od Joeda, ovaj od Pedaja, ovaj od Kolaje, ovaj od Maaseje, ovaj od Itiela, ovaj od Ješaja;

8 Za njim Gabaj, Salaj, svega devet stotina dvadeset i osam.

9 Joel, sin Zikrijev, bio je nadzornik nad njima, i Juda, sin Hasenuin, bio je drugi nadzornik nad gradom.

10 Od svećenika bili su tamo Jedaja, sin Jojaribov, Jakin,

11 Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, knez hrama Božjega,

12 I braća njihova, što služe u hramu, svega osam stotina dvadeset i dva; nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amsije, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina,

13 I braća njegova, dvjesta četrdeset i dva obiteljska glavara; isto tako Amašaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova,

14 I braća njihova, za rat valjani ljudi, što dvadeset i osam na broj. Njihov predstojnik bio je Zabdiel, sin Hagedolimov,

15 Od Levita bili su tamo Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva,

16 I Šabetaj i Jozabad, koji su bili nad vanjskim poslovima hrama Božjega, iz broja glavara Levitskih,

17 Nadalje Matanija, sin Mike, sina Zabdija, sina Asafova, voda hvalospjeva, koji je počinjao "Hvalite" u molitvi; i Bakbukja, drugi između braće svoje, i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova.

18 Ukupni broj Levita u svetom gradu bio je dvije stotine osamdeset i četiri.

19 Kao vratari bili su tu: Akub, Talmon i braća njihova, što su stražili na vratima, svega sto sedamdeset i dva.

20 Ostali Izraelci, svećenici i Leviti stanovali su po svim gradovima Judinim, svaki na svojemu posjedu.

21 A Netineji stanovali su na Ofelu. Siha i Gišpa bili su nadzornici nad Netinejima.

22 Predstojnik Levita u Jerusalemu bio je Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mikina, iz roda Asafova, pjevača, za službu u hramu Božjemu.

23 Za njih je bila naredba kraljeva, i bila je izdana odredba u korist svagdanje opskrbe pjevača.

24 Petahja, sin Mešezabelov, od potomaka Zareha, sina Judina, bio je ovlaštenik kraljev u svim poslovima s narodom.

25 Što se onda tiče mjesta s njihovim seoskim zemljištima, Judejci su stanovali u Kirjat-Haarbi i zaseocima njezinim, u Dibonu i zaseocima njegovim, u Jekabseelu i selima njegovim,

26 U Jesui, Moladi, Bet-Peletu,

27 Hasar-Šualu, u Beeršebi i zaseocima njezinim,

28 U Siklagu, Mekoni i zaseocima njezinim,

29 U Rimonu, Zorahu, Jarmutu,

30 Zanoahu, Adulamu i selima njihovim, u Lakišu i seoskim poljima njegovim, u Azeki i zaseocima njezinim. Uni su se bili naselili od Beeršebe do doline Hinoma.

31 Sinovi Benjaminovi stanovali su počevši od Gebe u Mikmašu, Aju, Betelu i zaseocima njegovim,

32 U Anatotu, Nobu, Ananiji,

33 Hasoru, Rami, Gitaimu,

34 Hadidu, Seboimu, Nebalatu,

35 Lodu i Onu, u dolini drvodjeljskoj.

36 Od Levita nalazili su se odjeli Judi i Benjaminu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)