biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Na povelji potpisaše se: Nehemija, namjesnik, sin Hakalijin, i Zedekija,

2 Seraja, Azarija, Jeremija,

3 Pašhur, Amarija, Malkija,

4 Hatuš, Šebanija, Maluk,

5 Harim, Meremot, Obadija,

6 Daniel, Gineton, Baruk,

7 Mešulam, Abija, Mijamin,

8 Maazja, Bilgaj, Šemaja. To su bili svećenici.

9 Onda Leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj od potomaka Henadadovih, Kadmiel,

10 I njihovi drugovi: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

11 Mika, Rehob, Hašabja,

12 Zakur, Šerebja, Šebanija,

13 Hodija, Bani, Beninu.

14 Onda glavari narodni: Paroš, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15 Buni, Azgad, Bebaj,

16 Adonija, Bigvaj, Adin,

17 Ater, Ezekija, Azur,

18 Hodija, Hašum, Bezaj,

19 Harif, Anatot, Nebaj.

20 Magpijaš, Mešulam, Hezir,

21 Mešezabel, Sadok, Jadua,

22 Pelatija, Hanan, Anaja,

23 Hošea, Hananija, Hašub,

24 Haloheš, Pilha, Šobek,

25 Rehum, Hašabna, Maaseja,

26 Ahija, Hanan. Anan,

27 Maluk, Harim, Baana.

28 A ostali narod, svećenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji, svi, koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božjemu, zajedno s njihovim ženama, sinovima i kćerima: svi, koji znaju i razumijevaju,

29 Priključuju se ovim svojim zemljacima, glavarima. Oni zadaju vjeru i zaklinju se, da će hoditi po zakonu Božjemu, koji je izdan preko Mojsija, sluge Božjega, i da će izvršavati i držati sve zapovijedi Gospoda, Boga našega, i njegove odredbe i zakone.

30 Zato nećemo niti davati kćeri svojih narodima zemlje niti kćeri njihovih uzimati za sinove svoje.

31 Nećemo od naroda zemaljskih, koji donose robu i svakojako žito u subotu na prodaju, ništa od toga uzimati u subotu ili u koji drugi sveti dan. Mi ćemo nadalje u sedmoj godini odreći se poljskoga prihoda i svakoga iskanja duga.

32 Nadalje uzimamo na se obvezu, da dajemo svake godine trećinu šekela kao porez za službu u hramu Boga svojega:

33 Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.

34 Također mi, svećenici, Leviti i narod, bacismo ždrijeb radi nošenja drva, da se donosi u hram Boga našega po obiteljima od godine do godine u određeno vrijeme, da gori na žrtveniku Gospoda, Boga našega, kako je propisano u zakonu.

35 I prvine Polja svojih i prvine svih plodova od svih drveta donosit ćemo od godine do godine u hram Gospodnji.

36 Nadalje obvezujemo se da po propisu zakona prvorođene sinove svoje i prvence stoke svoje i prvence goveda i ovaca svojih donosimo za hram Boga svojega svećenicima, koji služe u hramu Boga našega.

37 Nadalje ćemo najbolje od tjestenina svojih i prinosa svojih i plodova svih drveta, i vino i ulje donositi svećenicima u sobe hrama Boga svojega, tako isto desetinu polja svojih Levitima, jer Leviti ubiraju desetinu po svim mjestima, gdje obrađujemo polja.

38 Svećenici, potomci Aronovi, imaju pratiti Levite, kad Leviti ubiraju desetinu. Leviti imaju onda donositi desetinu od desetine u hram Boga našega, u sobe spremišta.

39 U te naime sobe donosili bi sinovi Izraelovi i Leviti prinose žita, vina i ulja. Tamo su se nalazili i sveti sudovi i svećenici u službi i vratari i pjevači. - Tako se nećemo pokazati nemarni prema hramu Boga svojega."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)