biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada se skupi sav narod jednodušno na slobodnom trgu pred vratima vodenim, Oni zatražiše od književnika Ezre, da donese knjigu zakona Mojsijeva, što ga je bio dao Gospod sinovima Izraelovim.

2 Svećenik Ezra donese zakon pred skupštinu, pred ljude i žene i sve, koji su ga mogli razumjeti, prvoga dana sedmoga mjeseca.

3 Od jutra do podne čitao je on iz njega na trgu pred vratima vodenim ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod slušao čitanje knjige zakonske.

4 Književnik Ezra stajao je pritom na podu od drveta, što su ga bili napravili za ovu svrhu. Uz njega s desne strane stajali su Matitija, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja: " lijeve mu strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam.

5 Ezra otvori knjigu pred očima svega naroda; jer je bio više svega naroda. Kad ju je bio otvorio, ustade sav narod.

6 I Ezra reče molitvu hvale u čast Gospodu, Bogu velikomu. Sav narod odgovori: "Amen, amen!" I podigoše ruke svoje, prignuše se tada i pokloniše se Gospodu licem do zemlje.

7 Leviti Ješua, Bani, Šerebja, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarija, Jozabad, Hanan i Pelaja objašnjavali su narodu zakon, a narod je stajao na svojemu mjestu.

8 Čitali su iz knjige zakona Božjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.

9 Potom Nehemija - to jest namjesnik - i Ezra, svećenik i književnik, i Leviti, koji su poučavali narod, rekoše svemu narodu: "Ovaj je dan svet Gospodu, Bogu vašemu. Ne tugujte i ne plačite!" Sav je narod naime bio u plač udario, kad je saslušao sadržaj zakona.

10 Tada im on reče: "Idite, uzmite sebi dobro jelo i dobro piće i pošljite jedan dio i onima, koji ne mogu sebi ništa zgotoviti, jer je ovaj dan svet Gospodu našemu. Ne tugujte, jer je radost u Gospodu jakost vaša!"

11 Tako su Leviti umirivali sav narod, a govorili su: "Budite mirni, ovaj je dan svet! Ne tugujte!"

12 I otide sav narod da jede i pije, da razašlje dijelove i da proslavi veliki dan radosti, jer su uvažili ono, što im se je bilo reknulo.

13 Drugi dan skupiše se obiteljski glavari svega naroda i svećenici i Leviti kod Ezre, književnika, da uče što u zakonu stoji.

14 I nađoše u zakonu napisano, da je Gospod bio preko Mojsija zapovjedio, da sinovi Izraelovi imaju boraviti u sjenicama na blagdan a sedmom mjesecu.

15 Po svim gradovima svojim i u Jerusalemu moradoše proglasiti i objaviti: "Idite van u gore, donesite granja od plemenitih i divljih maslina, od mirta i palmova i drugih lisnatih drveta, da od toga načinite sjenice, kako je napisano!"

16 I narod izađe van, donese i načini sebi sjenice na krovovima, u dvorištima, u trijemovima hrama Božjega, na slobodnom trgu kod vrata vodenih i na trgu kod vrata Efraimovih.

17 Sva zajednica svih, što se vratiše iz ropstva, načini sebi sjenice i boravila je u sjenicama. Od dana Jošue, sina Nunova, do ovoga dana nijesu bili više to činili sinovi Izraelovi, Zato je vladala veoma velika radost.

18 Svaki dan čitalo se iz knjige zakona Božjega, od prvoga dana do posljednjega. Svetkovali su blagdan sedam dana. Osmi dan održaše po propisu svečanu skupštinu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)