biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad je bio zid sazidan, i kad sam bio namjestio vrsta, postavljeni biše vratari, pjevači i Leviti.

2 Svojemu bratu Hananiju i gradskom stotniku Hananiji povjerih vrhovno zapovjedništvo nad Jerusalemom; jer je bio pouzdan, koji se je Boga bojao, više nego mnogi drugi.

3 Zapovjedih im: "Vrata jerusalemska ne smiju se otvarati, dok sunce ne ogrije. U njihovoj nazočnosti imaju se vrata zatvoriti i staviti prijevornice. Neka se postave stražari i od stanovnika jerusalemskih, po jedan kao straža pred svojom kućom"

4 Doduše bio je grad prostran i velik, ali je u njemu stanovalo samo malo ljudi. Mnoge kuće nijesu bile još sagrađene.

5 Tada mi dade Bog u srce, te skupih starješine i predstojnike i narod, da se izbroje po plemenima. Pritom nađoh plemenski popis onih, koji su se bili najprije vratili iz ropstva, i u njemu zapisano:

6 Ovo su ljudi iz ove pokrajine, što se vratiše iz ropstva i progonstva, koje je nekoć bio odveo Nebukadnezar, kralj babilonski, u progonstvo u Babilon, i sada se vratiše u Jerusalem i Judeju, svaki u svoj grad.

7 Oni dođoše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Azarije, Raamije, Nahamanijem, Mordekaja, Bilšana, Mispereta, Bigvaja, Nahuma i Baana. Ovo je broj ljudi iz naroda Izraelova:

8 Dvije tisuće što sedamdeset i dva potomka Paroševa;

9 Trista sedamdeset i dva potomka Šefatijina;

10 Šest stotina pedeset i dva potomka Arahovih;

11 Dvije tisuće osam stotina i osamnaest potomaka Pahat-Moabovih iz linije Ješuine i Joabove;

12 Tisuća dvjesta pedeset i četiri potomka Elamova;

13 Osam stotina četrdeset i pet potomaka Zatuovih;

14 Sedam stotina i šezdeset potomaka Zakajevih;

15 Šest stotina četrdeset i osam potomaka Binujevih;

16 Šest stotina dvadeset i osam potomaka Bebajevih;

17 Dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva potomka Azgadova;

18 Šest stotina šezdeset i sedam potomaka Adonikamovih;

19 Dvije tisuće šezdeset i sedam potomaka Bigvajevih;

20 Šest stotina pedeset i pet potomaka Adinovih;

21 Devedeset i osam potomaka Aterovih iz linije Hezekijine;

22 Trista dvadeset i osam potomaka Hašumovih;

23 Trista dvadeset i četiri potomka Bezajeva;

24 Sto i dvanaest potomaka Harifovih;

25 Devedeset i pet ljudi iz Gibeona;

26 što osamdeset i osam iz Betlehema i Netofe;

27 što dvadeset i osam iz Anatota;

28 Četrdeset i dva iz Bet-Azmaveta;

29 Sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat-Jearima, Kefire i Beerota;

30 šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;

31 što dvadeset i dva iz Mikmaša;

32 što dvadeset i tri iz Betela i Aja;

33 Pedeset i dva iz Novoga Neba;

34 Tisuća dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;

35 Trista i dvadeset iz Harima;

36 Trista četrdeset i pet iz Jeriha;

37 Sedam stotina dvadeset i jedan iz Loda, Hadida i Ona;

38 Tri tisuće devet stotina i trideset iz Senae,

39 Svećenici: devet stotina sedamdeset i tri potomka Jedajina od kuće Ješuine;

40 Tisuća pedeset i dva potomka Imerova;

41 Tisuća dvjesta četrdeset i l sedam potomaka Pašhurovih

42 I tisuća i sedamnaest potomaka Harimovih.

43 Leviti: sedamdeset i četiri potomka Ješuina i Kadmielova iz kuće Hodvine.

44 Pjevači: što četrdeset i osam potomaka Asafovih,

45 Vratari: što trideset i osam potomaka Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih,

46 Netineji: potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,

47 Kerosovi Sijajevi, Padonovi,

48 Lebanini, Hagabini, Salmajevi,

49 Hananovi, Gidelovi, Gaharovi,

50 Reajini, Resinovi, Nekodini,

51 Gazamovi, Uzini, Paseahovi,

52 Bezajevi, Meunimovi, Nefusimovi,

53 Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,

54 Bazlitovi, Mehidini, Haršini,

55 Barkosovi, Siserini, Tamahovi,

56 Nesiahovi i Hatifini.

57 Potomci sluga Salomonovih: Potomci Sotajevi, Soferetovi, Peridini,

58 Jaalini, Darkonovi, Gidelovi,

59 Šefatijini, Hatilovi, Pokeret-Sebajini od Sabajina i Amona.

60 Svega bila su trista devedeset i dva Netanija i potomka sluga Salomonovih,

61 Ovi, što se vratiše iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ne mogoše dokazati, da je njihova obitelj i njihov rod izraelski:

62 Šest stotina četrdeset i dva potomka Dalajina, Tobijina i Nekodina;

63 Od svećenika: potomci Hobajini, Hakosovi i Barzilaja, koji se bio oženio jednom od kćeri Gileađanina Barzilaja i bio prozvan njihovim imenom.

64 Ovi su bili tražili svoju rodovnicu, jer se nije mogla naći, bili su privremeno isključeni iz svećenstva.

65 Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se opet ne posluži svećenik Urimom i Tumimom.

66 Sva je zajednica svega brojila četrdeset dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,

67 Osim sluga i sluškinja, kojih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu dolazi još dvjesta četrdeset i pet pjevača i pjevačica.

68 Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvije stotine četrdeset i pet mazgi,

69 Četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.

70 Gdjekoji od obiteljskih glavara dadoše priloge za gradnju, Namjesnik darova u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset zdjelica, pet stotina i trideset haljina svećeničkih.

71 Od obiteljskih glavara dadoše neki u riznicu za gradnju dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće i dvjesta mina srebra.

72 Što dade ostali narod, iznosilo je dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam haljina svećeničkih.

73 I tako se naseliše svećenici i Leviti, vratari, pjevači, ljudi iz naroda, Netineji i sav Izrael u svojim gradovima. Kad dođe sedmi mjesec, i kad su sinovi Izraelovi boravili u svojim gradovima.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)