biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dok se je Ezra molio tako i plačući pred hramom Božjim prostrt priznavao krivnju svoju, skupi se oko njega veliko mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece, i narod je plakao gorko,

2 Tada progovori Šekanija, sin Jehielov, od sinova Elamovih i reče Ezri: "Mi smo se ogriješili o Boga svojega, što smo uzimali žene tuđinke iz naroda zemaljskih. Ali još ima ufanja Izraelu za to.

3 Mi ćemo se sada Bogu svojemu svečano obvezati, da ćemo otpustiti sve žene s djecom njihovom, ako ti, Gospode, i oni, koji se boje zakona Boga našega, držite to za korisno. Po zakonu neka se postupa!

4 Ustani, jer je ovo tvoj posao. Mi smo uza te. Budi hrabar u tom!"

5 Ezra ustade i zakle glavare svećenika, Levita i svega Izraela, da učine po tom prijedlogu; i zakleše se.

6 Potom ostavi Ezra mjesto pred hramom Božjim i otide u sobu Johanana, sina Elijašibova. On uđe tamo. Ali nije jeo ni pio ništa, jer je rastužen radi opačine onih, koji se vratiše iz ropstva.

7 Onda oglasiše po Judeji i Jerusalemu, da se svi, koji se vratiše iz ropstva, imaju skupiti u Jerusalemu.

8 Onome, koji ne bi došao za tri dana prema zaključku knezova i starješina, uništit će se sve što ima, a on sam bit će isključen i zajednice onih, koji se vratiše iz ropstva.

9 I skupiše se svi ljudi od Jude i Benjamina za tri dana u Jerusalem. Bilo je devetoga mjeseca, dvadesetog dana u mjesecu. Sav je narod sjedio na trgu pred hramom Božjim, dršćući radi te tvari i od dažda.

10 Svećenik Ezra diže se i reče im: "Svi se ogriješiste, kad se oženiste tuđinkama, te stim još umnožiste krivnju Izraelovu.

11 Zato sad priznajte krivnju pred Gospodom, Bogom otaca svojih, li činite po volji njegovoj! Odvojite se od naroda zemaljskih i od žena tuđinki!"

12 Sva skupština odgovori u sav glas: "Spremni smo da tako učinimo, kako si nam rekao.

13 Ali naroda ima mnogo, i vrijeme je dažda. Ne može se zato ostati Vani. I ta stvar ne da se svršiti u jedan ili u dva dana, jer nas ima veoma mnogo, koji sagriješismo u tom.

14 Nasi predstojnici neka bi jamčili za svu zajednicu, da svi, koji su u gradovima našim doveli kući žene tuđinke, dođu u određeno vrijeme i s njima starješine i suci pojedinih gradova, dokle se od nas ne odvrati žestoki gnjev Boga našega za tu stvar!"

15 Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, nastupiše proti. Mešulam i Levit Šabetaj podupirali ga.

16 Ali oni, koji se vratiše iz ropstva, učiniše po gornjem prijedlogu. Svećenik Ezra izabra sebi po pojedinim obiteljima ljude, obiteljske poglavare, zabilježivši sve poimence. Ovi održaše prvoga dana desetoga mjeseca sjednicu, da izvide stvar.

17 Oni svršiše sa svima onima, koji su bili kući doveli žene tuđinke, do prvoga dana prvoga mjeseca.

18 Među svećenstvom nađoše se ovi, koji su se bili oženili ženama tuđinkama: Od potomaka Ješue, sina Josadakova, i od drugova njegovih; Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija.

19 Oni dadoše ruku svoju na to, da će pustiti žene svoje. Njihova dužna žrtva bila je jedan ovan za krivnju njihovu.

20 Od potomaka Imerovih: Hanani i Zebadija.

21 Od potomaka Harimovih: Maaseja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija.

22 Od potomaka Pašhurovih: Elioenaj, Maaseja, Išmael, Netanel, Jozabad i Elasa.

23 Od Levita: Jozabad, Šimej, Kelaja, i Kelita nazvan, Petahja, Juda i Eliezer,

24 Od pjevača: Elijašib, i od vratara: Šalum, Telem i Uri

25 Od ostalih sinova Izraelovih, od potomaka Paroševih: Ramja, Jizija, Malkia, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja

26 Od potomaka Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elija.

27 Od potomaka Zatuovih: Elioenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza.

28 Od potomaka Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj, Atlaj,

29 Od potomaka Banijevih: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot.

30 Od potomaka Pahat Moabovih: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Bezaleel, Binuj i Manaseh.

31 Od potomaka Harimovih: Eliezer, Išija, Malkija, Šemaja Simeon,

32 Benjamin, Maluk i Šemarja.

33 Od potomaka Hašumovih: Matnaj Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaseh i Šimej.

34 Od potomaka Banijevih: Maadaj, Amram, Uel,

35 Benaja, Bedija, Kelu,

36 Vanija, Meremot, Elijašib,

37 Matanija, Matnaj, Jaasaj,

38 Bani, Binuj, Šimej,

39 Šelemja, Natan, Adaja,

40 Maknadbaj, Šašaj, Šaraj,

41 Azarel, Šelemja, Šemarja,

42 Šalum, Amarija i Josip.

43 Od potomaka Nebovih Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jedu, Joel i Benaja,

44 Svi su se ovi bili oženili tuđinkama. Među njima bilo je žena, koje su bile djecu izrodile.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)