biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad prođe dvadeset godina, u koje sagradi Salomon hram Gospodnji i svoju vlastitu palaču,

2 Utvrdi Salomon gradove, što ih je bio Hiram ustupio Salomonu, i naseli u njima sinove Izraelove.

3 Tada otide Salomon proti Hamat Sobi i osvoji je.

4 Utvrdi i Tadmor u pustinji i sve gradove za spremišta, što ih dade utemeljiti u Hamatu.

5 I sagradi Gornji Bet-Horon i Donji Bet-Horon kao tvrđave sa zidinama, vratima i prijevornicama;

6 Isto tako Baalat i sve gradove za spremišta, što ih je imao Salomon, sve gradove za kola, gradove za jahalište, nadalje sve gradnje, što ih je Salomon htio da podigne u Jerusalemu, na Libanonu i u svemu području svoje vlasti.

7 Sve, što je još bilo ostalo od Hiteja, Amoreja, Perizeja, Hiveja i Jebuseja, koji nijesu pripadali sinovima Izraelovim,

8 Potomke njihove, ukoliko su bili još ostali u zemlji, jer ih sinovi Izraelovi nijesu bili istrijebili, njih nagna Salomon da plaćaju danak do današnjega dana.

9 Od sinova Izraelovih ne učini Salomon nijednoga robom za poslove svoje, nego oni postadoše njegovi ratnici, njegovi poglavari niže vođe, njegovi zapovjednici nad kolima i konjanicima

10 Glavnih nastojnika, što ih je imao kralj Salomon, bilo je dvjesta i pedeset Oni su imali nadzor nad ljudima.

11 Salomon preseli kćer faraonovu iz grada Davidova u palaču, koju je bio sagradio za nju, jer pomisli u sebi: "Neće stanovati žena moja u kući Davida, kralja Izraelova; jer je mjesto sveto, kad je kovčeg Gospodnji došao tamo."

12 Tada dade Salomon prinijeti žrtve paljenice Gospodu na žrtveniku, što ga je bio podigao Gospodu pred trijemom.

13 On dade tu žrtvovati ono, što je trebalo svaki dan po zapovijedi Mojsijevoj, nadalje što je bilo propisano u subote, na mjesece mlađake i na blagdane tri puta u godini, naime na blagdan nekvasnih kruhova, na blagdan sedmica i na blagdan sjenica.

14 I postavi po naredbi svojega oca Davida redove svećeničke za službu njihovu i Levite za službene poslove njihove, naime da prinose hvalospjev i služe svećenicima, kako je trebalo svaki dan. Isto tako postavi vratare po redovima njihovim za pojedina vrata; jer tako je bio naredio David, čovjek Božji.

15 Ni u čem nije se odstupilo od zapovijedi kraljeve gledom na svećenike i Levite, ni upogled riznica.

16 I tako se svrši sve djelo Salomonovo od dana, kad se je postavio temelj hramu Gospodnjemu, pa do njegova dovršenja. Tako je bio dovršen hram Gospodnji.

17 Tada otide Salomon u Esion-Geber i u Elat na obali morskoj u Edomu.

18 Hiram posla mu po svojim ljudima lađe i momčad, što su bila vješta moru. Oni se zajedno s ljudima Salomonovim odvezoše u Ofir, uzeše odanle zlata četiri stotine i pedeset talenata i donesoše kralju Salomonu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)