biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je popis izraelskih poglavara obiteljskih i tisućnika i stotnika i činovnika, koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.

2 Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, sin Zabdielov. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

3 On je pripadao potomcima Peresovim i bio je poglavar svih vojskovođa za prvi mjesec.

4 Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Miklota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

5 Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jehojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

6 Ovaj Benaja bio je junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, Na čelu njegova reda stajao je njegov sin Amizabad.

7 Četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadija. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

8 Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Izrahejin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

9 Šesti za šesti mjesec bio je Ira, sin Ikešov, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

10 Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

11 Osmi za osmi mjesec bio je Hušatejin Sibekaj, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

12 Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od sinova Benjaminovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

13 Deseti za deseti mjesec bio je Maharaj iz Netofe, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

14 Jedanaesti za jedanaesti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

15 Dvanaesti za dvanaesti mjesec bio je Heldaj iz Netofe, od sinova Otnielovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.

16 Knezovi plemena Izraelovih bili su: "kod sinova Rubenovih knez Eliezer, sin Zikrijev; kod sinova Simeonovih Šefatija, sin Maakin;

17 Kod sinova Levijevih Hašabja, sin Kemuelov; kod sinova Aronovih Sadok;

18 Kod sinova Judinih Elihu, brat Davidov; kod sinova Isakarovih Omri, sin Mihaelov;

19 Kod sinova Zebulunovih Išmaja, sin Obadijin; kod sinova Naftalijevih Jerimot sin Azrielov;

20 Kod sinova Efraimovih Hošea, sin Azazjin; kod polovine plemena Manasehova Joel, sin Pedajin;

21 Kod polovine plemena Manasehova u Gileadu Ido, sin Zaharijin; kod sinova Benjaminovih Jaasiel, sin Abnerov;

22 Kod sinova Danovih Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi plemena Izraelovih.

23 David nije bio dao uzeti broj onih, koji su bili ispod dvadeset godina, jer je bio Gospod obećao, da će umnožiti Izraela kao zvijezde na nebu,

24 Joab, sin Serujin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio, jer je bio došao na Izraela gnjev Božji. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.

25 Nad blagom kraljevim vodio je nadzor Azmavet, sin Adielov, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama Jonatan, sin Uzijin.

26 Nad ratarima, koji su obrađivali zemlju, vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;

27 Nad vinogradima Šimej, iz Rame, nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;

28 Nad maslinicima i smokvama u nizini Hanan, Gederanin; nad sudovima za ulje Joaš;

29 Nad govedima, što su pasla u šaronskoj ravnici, Šitraj, Šaronjanin; nad govedima u dolinama Šafat, sin Adlajev.

30 Nad devama Obil, Išmaelac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;

31 Nad ovcama Jaziz, Hagerejin. Svi ovi bili su upravitelji imetka, što ga je posjedovao kralj David.

32 Jonatan, stric Davidov, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, sin Hakmonijev, bio je odgojitelj sinova kraljevih.

33 Ahitofel bio je kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijanin, prijatelj kraljev.

34 Poslije Ahitofela bio je Jehojada, sin Benajin, i Abiatar. Joab je bio vojskovođa kraljev.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)