biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nadalje odvoji David u društvu sa zapovjednicima vojske od sinova Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih one, koji će se baviti svetom glazbom uz citare, harfe i cimbale. Popis onih, kojima je bila povjerena ova služba, ovaj je:

2 Od sinova Asafovih: Zakur, Josip, Netanija i Asarela, sinovi Asafovi, da pomažu Asafu, kojemu je po naredbi kraljevoj bila povjerena sveta glazba.

3 Od Jedutuna: sinovi Jedutunovi Gedalija, Zeri, Ješaja, Šimej, Hašabja, Matitja i , skupa šest, da pomažu svojega oca Jedutuna, kojemu je bilo povjereno udaranje uz citare u slavu Gospodu.

4 Od Hemana: sinovi Hemanovi Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.

5 Svi ovi bili su sinovi Hemana, vidioca kraljeva u božanskim stvarima. Da uzvisi moć njegovu, bio je Bog dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.

6 Ovi svi bili su po odredbi kraljevoj zaposleni službom u hramu Božjem, da pomažu svojim ocima Asafu, Jedutunu i Hemanu kod pjevanja u hramu Gospodnjem uz cimbale, harfe i citare.

7 Bilo ih je na broj dvjesta i osamdeset i osam skupa s drugovima njihovim, koji su bili u pjesmama Gospodnjim dobro izvježbani i vješti.

8 I kad, da odrede red u službi, baciše ždrijeb, mlađi kao i stariji, učitelji skupa s učenicima,

9 Pade od Asafa prvi ždrijeb na Josipa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, skupa dvanaest;

10 Treći na Zakura sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

11 Četvrti na Jizrija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

12 Peti na Netaniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

13 Šesti na Bukiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

14 Sedmi na Ješarelu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

15 Osmi na Ješaju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

16 Deveti na Mataniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

17 Deseti na Šimeju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

18 Jedanaesti na Azarela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

19 Dvanaesti na Hašabju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

20 Trinaesti na Šubaela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

21 Četrnaesti na Matitju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

22 Petnaesti na Jerimota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

23 Šesnaesti na Hananiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

24 Sedamnaesti na Jošbekaša sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

25 Osamnaesti na Hananija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

26 Devetnaesti na Malotija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

27 Dvadeseti na Elijatu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

28 Dvadeset prvi na Hotira sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

29 Dvadeset drugi na Gidaltija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

30 Dvadeset treći na Mahaziota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;

31 Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)