biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I potomci Aronovi imali su svoje redove, Sinovi Aronovi bili su Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

2 Nadab i Abihu umriješe prije oca svojega, a ne ostaviše iza sebe sinova. Zato su imali svećeničku službu samo Eleazar i Itamar,

3 I David ih razdijeli: Sadoka od potomaka Eleazarovih i Ahimeleka od potomaka Itamarovih po redu njihovu u službi njihovoj.

4 A jer se je našlo, da su potomci Eleazarovi brojili više obiteljskih poglavara, negoli potomci Itamarovi, zato ih razdijeliše tako, da je na potomke Eleazarove došlo šesnaest, a na potomke Itamarove osam obiteljskih poglavara.

5 A razdijeliše ih ždrijebom, i jedne i druge, jer je bilo knezova svetinje i knezova Božjih i među potomcima Eleazarovim i među potomcima Itamarovim.

6 Šemaja, sin Netanelov, pisar među Levitima, popisa ih u nazočnosti kralja i knezova i svećenika Sadoka i Ahimeleka, sina Abiatarova, i obiteljskih poglavara svećenika i Levita. Po jedna obitelj bila je izabrana za Eleazara i po jedna za Itamara.

7 Prvi ždrijeb pade na Jehojariba, drugi na Jedaja,

8 Treći na Harima, četvrti na Seorima,

9 Peti na Malkiju, šesti na Mijamina,

10 Sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,

11 Deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,

12 Jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima.

13 Trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,

14 Petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,

15 Sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,

16 Devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,

17 Dvadeset prvi na Jakina, dvadeset drugi na Gamula,

18 Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maazju.

19 To je red njihov za službu njihovu, kojim bi ulazili u hram Gospodnji po odredbi izdanoj od njihova oca Arona, kako mu je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.

20 A što se tiče ostalih potomaka Levijevih, to je vukao lozu od potomaka Amramovih Šubael i od potomaka Šubaelovih Jehdeja,

21 Od potomaka Rehabjinih poglavar Jišija,

22 Od Izharovaca Šelomot, od potomaka Šelomotovih Jahat.

23 Potomci Hebronovi bili su Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.

24 Potomci Uzielovi bili su Mika, od potomaka Mikinih Šamir.

25 Brat Mikin bio je Jišija; od potomaka Jišijinih Zaharija.

26 Potomci Merarijevi bili su Mahli i Muši, potomci njegova sina Jaazije.

27 Merarijevci od njegova sina Jaazije bili su Šoham, Zakur i Ibri.

28 Od Mahlija vukao je lozu Eleazar. Ovaj nije imao sinova,

29 Od Kiša vukao je lozu potomak Kišov, Jerahmeel.

30 Potomci Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot. To su bili potomci Levijevi po svojim obiteljima.

31 I oni baciše ždrijeb kao njihovi suplemenici, potomci Aronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka i Ahimeleka i obiteljskih poglavara svećenika i Levita, i to obiteljski poglavari kao i njihovi mladi suplemenici.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)