biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom dade sebi David posagraditi kuće u gradu Davidovu. I spremi mjesto za kovčeg Božji i razape mu šator.

2 Tada zapovjedi David, da nitko ne smije nositi kovčeg Božji osim Levita, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe uvijek.

3 I dozva David sve sinove Izraelove u Jerusalem, da prenesu kovčeg Gospodnji na mjesto, koje mu je bio spremio.

4 I tako skupi David potomke Aronove i Levite:

5 Od sinova Kohatovih poglavara Joela i njegovih sto i dvadeset suplemenika;

6 Od sinova Merarijevih poglavara Asaju i njegovih dvjesta i dvadeset suplemenika:

7 Od sinova Geršonovih poglavara Joela i njegovih sto i trideset suplemenika;

8 Od potomaka Elisafanovih poglavara Šemaju i njegovih dvjesta suplemenika;

9 Od potomaka Hebronovih poglavara Eliela i njegovih osamdeset suplemenika;

10 Od potomaka Uzielovih poglavara Aminadaba i njegovih sto i dvanaest suplemenika.

11 Tada dozva David svećenike Sadoka i Abiatara i Levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba

12 I zapovjedi im: "Vi ste obiteljski poglavari Levita. Posvetite sebe i svoje suplemenike! Vi imate donijeti kovčeg Gospoda, Boga Izraelova, na mjesto, koje sam mu spremio.

13 Jer prijašnji put nijeste bili nazočni, zato nas je udario Gospod, Bog naš, jer nijesmo imali dužno štovanje prema njemu."

14 Tada se posvetiše svećenici i Leviti, da donesu kovčeg Gospoda, Boga Izraelova

15 Onda digoše Leviti kovčeg Božji, kao što je bio naredio Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj, motkama na ramena svoja.

16 Potom zapovjedi David poglavarima levitskim, da postave svoje suplemenike, pjevače, s njihovim glazbalima, harfama, citrama i cimbalima, da uskliknu radosnim glasom visokim.

17 I postaviše Leviti sina Joelova, Hemana, i od njegovih suplemenika Asafa, sina Berekijina, i od njihovih suplemenika, sinova Merarijevih, Etana, sina Kušajina,

18 S njima drugove njihove, drugoga reda Zahariju, sina, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Elifeleha, Mikneju, Obed-Edoma i Jehiela, vratare.

19 Pjevači Heman, Asaf i Etan imali su udarati glasno u cimbale mjedene,

20 Zaharija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe visoko,

21 Matitja, Elifeleha, Mikneja, Obed-Edoma, Jehiela i Azazju u citare duboko, da vode pjevanje.

22 Kenanija bio je poglavar Levita kod prenošenja. On je vodio prenošenje, jer se je u to razumio.

23 Berekija i Elkana išli su kao vratari pred kovčegom.

24 Svećenici Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer trubili su u trube pred kovčegom Božjim. Tada su dolazili Obed-Edom i Jehija kao vratari kod kovčega.

25 I tako je pošao David sa starješinama Izraelovim i tisućnicima, da s velikim veseljem prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz kuće Obed-Edomove.

26 I Bog je bio milostiv Levitima, nosiocima kovčega zavjeta Gospodnjega. Zato oni žrtvovaše sedam volova i sedam ovnova.

27 David je pritom bio ogrnut plaštem od finoga lana, tako i svi Leviti, koji su nosili kovčeg, i pjevači i Kenanija, poglavar prijenosa i pjevač. David je imao još na sebi oplećak lanen.

28 Tako je sav Izrael nosio kovčeg zavjeta Gospodnjega kličući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u cimbale, harfe i citare.

29 Tako uđe kovčeg zavjeta Gospodnjega u grad Davidov. Mikala, kći Saulova, gledala je s prozora van. Kad vidje kralja Davida gdje skače i igra, prezre ga u srcu svojem.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)