biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovi dođoše k Davidu u Siklag; kad je još bježao ispred Saula, sina Kišova. I oni su pripadali junacima, koji su pomagali u boju,

2 Naoružani lukom, uvježbani desnom i lijevom bacati kamenje iz praćke i iz luka odapinjati strijele. Od plemena Benjaminova, između suplemenika Saulovih, bili su ovi:

3 Poglavar Ahiezer i Joaš, sinovi Šemaje iz Gibee, Jeziel i Pelet, sinovi Azmavetovi, Beraka i Jehu iz Anatota,

4 Išmaja iz Gibeona, junak među tridesetoricom i vođa tridesetorice, Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad iz Gederahe,

5 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatija iz Harufa,

6 Elkana, Jišija, Azarel, Joezer, Jašobam iz Koraha,

7 Joela i Zebadija, sinovi Jerohamovi iz Gedora.

8 I od plemena Gadova prijeđoše k Davidu u tvrđavu u pustinji hrabri ljudi, uvježbani ratnici, naoružani štitom i kopljem, kojima je lice bilo kao lavovsko, i brzi kao srne po gorama:

9 Prvak je bio Ezer, drugi Obadija, treći Eliab,

10 Četvrti Mišmana, peti Jeremija,

11 Šesti Ataj, sedmi Eliel,

12 Osmi Johanan, deveti Elzabad,

13 Deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.

14 Ovi dođoše od sinova Gadovih. Bili su veoma hrabri ratnici. Najmanji ogledao bi se sa stotinom, najvaljaniji s tisućom.

15 Ovi su bili, koji u prvom mjesecu prijeđoše preko Jordana, kad se razlio preko svih obala svojih, i natjeraše u bijeg sve stanovnike u nizinama na istok i na zapad.

16 Dođoše jedanput i neki sinovi Benjaminovi i Judini k Davidu u tvrđavu.

17 David izađe pred njih i reče im ovo: "Ako dolazite k meni u mirnoj namjeri, da mi pomognete, ja ću se pošteno združiti s vama. Ako li dolazite, da me izdate neprijateljima mojim, premda na rukama mojim nema nepravde, neka vidi Bog otaca naših i neka sudi!"

18 Tada dođe duh na prvaka tridesetorice, na Amasaja. On povika: "Tvoji su, Davide, i s tobom, sine Jesejev! Mir, mir tebi, i mir onima, koji ti pomažu, jer tebi pomaže Bog tvoj." Tako ih primi David i postavi ih poglavarima nad četama ratnim.

19 I sinovi Manasehovi prijeđoše k Davidu, kad je s Filistejima išao u boj proti Saulu, ali im nije pomogao; jer knezovi filistejski vratiše ga, izakako su se bili posvjetovali, govorili su naime među se: "On bi na račun glava naših mogao prebjeći k Saulu, gospodaru svojemu."

20 Kad se je vraćao u Siklag, prijeđoše k njemu od plemena Manasehova Adnah, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu i Ziletaj, tisućnici u plemenu Manasehovu,

21 Oni su pomagali Davidu proti razbojničkih četa, jer su svi bili hrabri ludi, te postadoše vođe u vojsci.

22 Iz dan u dan dolazili su tako ljudi k Davidu, da stupe njemu u službu, dokle postade velika vojska kao vojska Božja.

23 Ovo je broj odjeljaka naoružanih za službu ratnu, što dođoše k Davidu u Hebron, da prenesu kraljevstvo Saulovo na njega po zapovijedi Gospodnjoj:

24 Od sinova Judinih, koji su nosili štit i koplje, bilo je šest tisuća i osam stotina naoružanih za službu ratnu;

25 Od sinova Simeonovih sedam tisuća i što hrabrih ratnika;

26 Od sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina

27 S Jehojadom, knezom sinova Aronovih, pod kojim je stajalo tri tisuće i sedam stotina ljudi,

28 I sa Sadokom, mladim junakom, čija je obitelj stavila dvadeset i dva kneza;

29 Od sinova Benjaminovih, suplemenika Saulovih, tri tisuće ljudi; jer dotada većina ih se držalo uz kuću Saulovu;

30 Od sinova Efraimovih dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih, u svojim obiteljima veoma uglednih ljudi;

31 Od polovine plemena Manasehova osamnaest tisuća, što su bili po imenu određeni da dođu, da učine Davida kraljem;

32 Od sinova Isakarovih, koji su razumijevali prilike vremena, tako da su znali, što ima da čini Izrael, dvjesta stotnika i pod njihovim zapovjedništvom svi njihovi suplemenici.

33 Od sinova Zebulunovih pedeset tisuća sposobnih za rat, potpuno za rat naoružanih ljudi, da pomognu vjerno;

34 Od plemena Naftalijeva tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitom i kopljem;

35 Od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina za boj naoružanih ljudi;

36 Od plemena Ašerova četrdeset tisuća za rat sposobnih, za boj spremnih ljudi;

37 Od onih s onu stranu Jordana: od plemena Rubenova, Gadova i od polovine plemena Manasehova sto i dvadeset tisuća ljudi s potpunim oružjem ratnim.

38 Svi ovi ratnici dođoše, u redove uređeni, jednodušni u Hebron, da učine Davida kraljem nad svim Izraelom. I ostali svi Izraelci bili su složni da Davida učine kraljem.

39 Oni ostadoše tri dana tamo kod Davida, i jeli su i pili su, jer njihovi zemljaci bili su se pobrinuli za njih.

40 I zemljaci njihovi sve od Isakara, Zebuluna i Naftalija donijeli su na magarcima, devama, mazgama i volovima živežnih namirnica: brašna, smokava, suhoga grožđa, vina, ulja, volova i ovaca u izobilju, jer je bila radost u Izraelu.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)