biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Svi Izraelci skupiše se kod Davida u Hebronu i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.

2 Već prije, kad je još Saul bio kralj, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod, Bog tvoj: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad pukom mojim Izraelom."

3 Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine Izraelaca, sklopi David s njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom po naputku Gospodnjem, što je bio izašao preko Samuela.

4 Jednoga dana otide David sa svim Izraelom u Jerusalem, to jest Jebus. Tamo su bili Jebuseji, koji su živjeli u onoj zemlji.

5 Stanovnici u Jebusu rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo." Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.

6 Tada reče David: "Tko prvi nadvlada Jebuseje, bit će vrhovni zapovjednik vojske." Joab, sin Serujin, uzađe prvi i posta vrhovni zapovjednik.

7 David uze stan u tvrđavi. Zato je prozvaše gradom Davidovim.

8 On sazida grad unaokolo od Mila do obzida. Joab popravi ostali grad.

9 Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod nad vojskama bio s njim.

10 Ovo su najodličniji junaci Davidovi, koji su vjerno držali s njim za njegova kraljevanja nad Izraelom i pomogli mu, da bude kralj po obećanju Gospodnjem Izraelu.

11 Ovo je popis junaka Davidovih: Jašobam, sin Hakmonijev, glavar trojici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih ujedanput.

12 Za njim je dolazio između ta tri junaka Ahošanin Eleazar, sin Dodov.

13 On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad se tamo skupiše Filisteji na boj. Tamo je bio komad zemlje s ječmom. A kad su ljudi bježali od Filisteja,

14 Stadoše oni usred polja, obraniše ga i pobiše Filisteje. Tako im dade Gospod veliku pobjedu.

15 Jedanput siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice k hridini, k Davidu, u pećinu Adulam, kad je četa Filisteja taborila u dolini Refaimovoj.

16 David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila straža filistejska.

17 I kad je David zaželio: "Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?"

18 Tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filisteja, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše je Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je proli Gospodu u čast

19 I reče: "Ne daj mi, Gospode, da tako što učinim! Zar da pijem krv tih ljudi, koji prodriješe tamo uz opasnost života? Jer je donesoše ne mareći za život svoj." Zato je ne htjede piti. To učiniše ta tri junaka.

20 Abišaj, brat Joabov, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.

21 Jer se odlikova među tridesetoricom, posta im vođa, ali one trojice ne stiže.

22 Benaja, sin Jehojadov, hrabar čovjek, velik na djelima, iz Kabseela. On pogubi oba Ariela iz Moaba. Također ubi dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.

23 On ubi i nekoga Egipćanina, gorostasa visoka pet lakata. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje, debelo kao vratilo, on izađe na njega sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.

24 To učini Benaja, sin Jehojadov. Kod trojice junaka imao je visok ugled.

25 Bio je slavniji od tridesetorice, ali one trojice ne stiže. David ga stavi na čelo tjelesnoj straži.

26 Hrabri junaci bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, sin Dodov,

27 Šamot iz Harora, Heles iz Pelona,

28 Ira, sin Ikešov iz Tekoe, Abiezer iz Anatota,

29 Sibekaj iz Hušata, Ilaj iz Ahoha,

30 Maharaj iz Netofe, Heled iz Netofe, sin Baanin,

31 Itaj, sin Ribajev, iz Gibee u plemenu Benjaminovu, Benaja iz Piratona,

32 Huraj iz potoka Gaaša, Abiel iz Arbe,

33 Azmavet iz Baharuma, Eliaba iz Šaalbona,

34 Sinovi Hašemovi iz Gizona, Jonatan, sin Šagehov, iz Harara,

35 Ahiam, sin Sakarov, iz Harara, Elifal, sin Urov,

36 Hefer iz Mekera, Ahija iz Pelona,

37 Hesro iz Karmela, Naaraj sin Ezbajev,

38 Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev,

39 Selek, Amonac, Nahraj iz Berota, koji je nosio oružje Joabu, sinu Serujinu,

40 Ira, Itranin, Gareb, Itranin,

41 Urija, Hitejin, Zabad, sin Ahlajev,

42 Adina, sin Šizin, iz plemena Rubenova, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi,

43 . Hanan, sin Maakin, i Jošafat iz Mitne,

44 Uzija iz Aštarota, Šama i Jeiel, sinovi Hotama iz Aroera,

45 Jediael, sin Šimrijev, i njegov brat Joha, Tizejin,

46 Eliel, Mahavejin, Jeribaj i Jošavja, sinovi Elnaamovi, i Itma, Moabac,

47 Eliel, Obed i Jaasiel iz Mezobaja.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)