biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Između Izraelaca i Filisteja bilo je došlo do boja. A ljudi Izraelovi pobjegoše ispred Filisteja, i padali su mrtvi na gori Gilboi.

2 Filisteji se natisnuše za Saulom i sinovima njegovim. Pritom pogubiše Filisteji Jonatana, Abinadaba, Malki-Šuu, sinove Saulove.

3 I za Saula posta boj veoma težak. Napokon ga stigoše strijelci, i on bi ranjen od strijelaca.

4 Tada zapovjedi Saul momku, koji mu je nosio oružje: "Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti pogani i narugaju mi se!" Ali ne htjede momak, koji mu je nosio oružje, jer se je strašio veoma. I tako Saul sam uze mač i baci se na njega.

5 Kad momak, koji mu je nosio oružje, vidje, gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač i umrije.

6 Tako pogibe Saul sa tri sina svoja. Sva kuća njegova pogibe tako zajedno.

7 A kad ljudi Izraelovi, što su stanovali u ravnici, vidješe, gdje pobjegoše oni i gdje Saul i sinovi njegovi pogiboše, ostaviše gradove svoje i nagnuše u bijeg. I dođoše Filisteji i naseliše se u njima.

8 Sutradan dođoše Filisteji, da opljačkaju pobijene. Kad nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gilboi,

9 Oplijeniše ga i uzeše sa sobom glavu njegovu i oružje njegovo. Tada poslaše po zemlji filistejskoj unaokolo, da dojave idolima svojim i narodu vijest o pobjedi.

10 Oružje njegovo staviše u hram boga svojega, a glavu mu objesiše na hramu Dagonovu.

11 A kad čuše svi stanovnici Jabeša u Gileadu sve, što su bili Filisteji učinili od Saula,

12 Podigoše se svi oboružani i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovih. Donesoše ih u Jabeš, pokopaše kosti njihove pod terebintom u Jabešu, i postili su sedam dana.

13 Tako pogibe Saul zbog prestupaka, što ih je bio počinio proti Gospodu, jer nije držao zapovijedi Gospodnje i jer je bio pitao duh mrtvaca, da dobije obavijest,

14 Mjesto da upita Gospoda. Zato ga ubi Gospod i prenese kraljevstvo njegovo na Davida, sina Jesejeva.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)