biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Svi Izraelci bili su zapisani u rodoslovlje. Zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim. Judejci su bili odvedeni u progonstvo u Babilon zbog bezakonja svojih.

2 Prvi stanovnici, koji su tada živjeli na vlastitom posjedu u gradovima svojim, bili su Izraelci, svećenici, Leviti i Netineji.

3 U Jerusalemu stanovali su od sinova Judinih, od sinova Benjaminovih, od sinova Efraimovih i od sinova Manasehovih.

4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Bania, od potomaka Peresa, sina Judina.

5 Nadalje od Šilonita prvorođenac Asaja i sinovi njegovi.

6 Od sinova Zerahovih Jeuel i braća njihova: šest stotina i devedeset.

7 Od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina,

8 Nadalje Ibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzije, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijina,

9 I braća njihova po porodicama svojim: devet stotina i pedeset i šest. Svi ovi ljudi bili su obiteljski poglavari u svojim obiteljima.

10 Od svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin

11 I Azarija, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, kneza u hramu Božjem;

12 Nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina, i Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova,

13 I braća njihova, poglavari svojih obitelji: tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi, ljudi valjanih u službi kod hrama Božjega

14 Od Levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih,

15 Bakbakar, Heres, Galal, Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova,

16 Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova, i Berekija, sin Ase, sina Elkanina, koji je stanovao u selima Netofatskim.

17 Nadalje vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman i braća njihova; Šalum je bio poglavar.

18 On je do sada bio na vratima kraljevskim prema istoku. To su vratari u taboru Levita.

19 Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, sina Korahova, i braća njegova iz obitelji njegove, Korahovci, vrše službu u šatoru kao čuvari pragova. Već oci njihovi bili su u taboru Gospodnjem čuvari ulaza.

20 Finehas, sin Eleazarov, bio je otprije glavar njihov - Gospod nek je s njim!

21 Zaharija, sin Mešelemjin, bio je vratar kod šatora svjedočanstva.

22 Svih ovih, koji su bili izabrani za vratare na pragovima, bilo je dvjesta i dvanaest. U selima njihovim bili su uneseni u popis porodica, David i vidjelac Samuel postaviše ih u njihovu službu.

23 Oni su sa sinovima svojim kao straža stajali na vratima u hramu Gospodnjem, u šatoru.

24 Prema četiri vjetra stajali su vratari, prema istoku, zapadu, sjeveru i Jugu.

25 Od vremena do vremena morala su braća njihova iz njihovih sela doći za sedam dana, da im pomognu.

26 Jer četiri prva vratara - to su bili Leviti - bila su svagda u službi. Oni su imali nadzor nad ćelijama i riznicama hrama Božjega.

27 Preko noći stajali su u okolici hrama Božjega; jer na njima je bila straža i morali su otvarati svako jutro.

28 Neki od njih bili su nad posuđem službenim: oni su ga na broj unosili i na broj iznosili.

29 Drugi od njih bili su postavljeni nad drugim stvarima i nad svim predmetima posvećenim: nad brašnom, vinom, uljem, kadom i mirisima.

30 Neki sinovi svećenički priređivali su mast od tih mirisa.

31 Matitja, jedan od Levita, prvorođenac Koraheja Šaluma, bio je nad stvarima, što se peku na tavi.

32 Između Kohatovaca, braće njihove, bili su neki nad kruhom postavljenim, pa bi ga priređivali svake subote.

33 To su pjevači, obiteljski poglavari Levita, koji su samo u ćelijama bili slobodni od službe; jer su inače dan i noć bili zaposleni.

34 To su obiteljski poglavari Levita, poglavari po porodicama svojim. Oni su stanovali u Jerusalemu.

35 U Gibeonu stanovali su Jehiel, otac Gibeonov - žena njegova zvala se je Maaka -

36 Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,

37 Gedor, Ahio, Zaharija i Miklot.

38 Miklotu se rodi Šimeama. I oni su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.

39 Neru se rodi Kiš, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadab i Eš-Baal.

40 Sin Jonatanov jest Merib-Baal. Merib-Baalu se rodi Mika.

41 Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.

42 Ahazu se rodi Jar, Jaru se rodi Alemet, Azmavet i Zimri, Zimriju se rodi Moza,

43 Mozu se rodi Bineu. A njegov sin jest Refaj, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.

44 Asel je imao šest sinova, kojima su bila ova imena: Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)