biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Benjaminu se rodi svoj prvorođenac Bela, drugoga Ašbela, trećega Ahraha,

2 Četvrtoga Nohu i petoga Rafu.

3 Sinovi Belini bili su Adar, Gera, Abihud,

4 Abišua, Naaman, Ahoah,

5 Gera, Šefufan i Huram.

6 Ovo su sinovi Ehudovi: - poglavari u obiteljima, što su živjeli u Gebi, i oni ih preseliše u Manahat - :

7 Naaman, Ahija i Gera; ovaj je, koji ih preseli, i njemu se rodi Uzu i Ahihud.

8 Šaharaimu se rode sinove u zemlji moapskoj, izakako je bio otpustio svoje žene Hušimu i Baru,

9 I to sa svojom ženom Hodešom rodi Jobaba, Sibiju, Mešu, Malkama,

10 Jeusa, Sakju i Mirmu. To su sinovi njegovi, poglavari u obiteljima.

11 S Hušimom je bio rodio Abituba i Elpaala.

12 Sinovi Elpaalovi jesu Eber, Mišam i Šamed. Ovaj sagradi Ono i Lod i sela njegova.

13 Berija i Šema jesu poglavari obiteljski stanovnika u Ajalonu. Oni istjeraše stanovnike gatske.

14 Ahio, Šašak, Jerimot,

15 Zebadija, Arad, Eder,

16 Mihael, Ispah i Joha jesu sinovi Berijini.

17 Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber,

18 Jišmeraj, Jizlia i Jobab jesu sinovi Elpaalovi.

19 Jakim, Zikri, Zabdi,

20 Elijenaj, Ziletaj, Eliel,

21 Adaja, Beraja i Šimrat jesu sinovi Šimejevi.

22 Jišpan, Eber, Eliel,

23 Abdon, Zikri, Hanan,

24 Hananija, Elam, Antotija,

25 Jifdeja i Penuel jesu sinovi Šašakovi

26 Šamšeraj, Šeharja, Atalija,

27 Jaarešja, Elija i Zikri jesu sinovi Jerohamovi,

28 To su poglavari obiteljski po porodicama svojim. Kao glavari stanovali su u Jerusalemu.

29 U Gibeonu stanovali su otac Gibeona - žena njegova zvala se je Maaka.

30 Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Zur, Kiš, Baal, Nadab,

31 Gedor, Ahio i Zaker.

32 Miklot, kojemu se rodi Šimea. I ovi su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.

33 Neru se rodi Kiša, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadaba i Eš-Baala.

34 Sin Jonatanov jest Merib-Baal; Merib-Baalu se rodi Mika.

35 Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tarea i Ahaz.

36 Ahazu se rodi Jehoad, Jehoadu se rodi Alemeta, Azmaveta se i Zimria. Zamriu se rodi Moza,

37 Mozu se rodi Bineu, A njegov sin jest Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.

38 Asel je imao šest sinova. Oni su se zvali Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan; sve su to sinovi Aselovi.

39 Sinovi njegova brata Ešeka jesu njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.

40 Sinovi Ulamovi bili su valjani ratnici, koji su mogli natezati luk. I imali su mnogo sinova i unuka, sto i pedeset, Svi su ovi sinovi Benjaminovi.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)