biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Isakarovi jesu Tola, Puah, Jašub i Šimron: četvorica

2 Sinovi Tolini jesu Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, poglavari svojih obitelji od Tole, hrabri ljudi po porodicama svojim. U vrijeme Davidovo bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.

3 Potomci Uzijevi jesu Izrahija, od Izrahije vuku lozu Mihael, Obadija, Joel i Jišija, svega ih pet poglavara.

4 Njima su pripadali po porodicama njihovim, po obiteljima njihovim za boj spremne ratničke čete: trideset i šest tisuća ljudi. Oni su naime imali mnogo žena i djece.

5 Njihove braće u svim porodicama Isakarovim bili su hrabri ratnici. Bilo ih svega na broj osamdeset i sedam tisuća.

6 Sinovi Benjaminovi jesu Bela, Beker i Jediael: njih trojica.

7 Sinovi Belini jesu Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih poglavara, hrabri ratnici. Bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.

8 Sinovi Bekerovi jesu Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alemet: svi su to sinovi Bekerovi.

9 Izbrojenih po porodicama svojim, po obiteljskim poglavarima, po hrabrim ratnicima bilo ih je dvadeset tisuća i dvjesta.

10 Sin Jediaelovi jest Bilhan. Sinovi Bilhanovi jesu Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zetan, Taršiš i Ahišahar.

11 Sve su to sinovi Jediaelovi po obiteljskim poglavarima, valjani ratnici: sedamdeset tisuća i dvjesta sposobnih za ratnu službu.

12 Šupim i Hupim jesu sinovi Irovi, Hušim sinovi Aherovi.

13 Sinovi Naftalijevi jesu Jahaziel, Guni, Jezer i Šalum, potomci Belini,

14 Sinovi Manasehovi jesu Asriel, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirijka rodi Makira, oca Gileadova.

15 Makir oženi sinove svoje Hupima i Šupima. Sestra njegova zvala se je Maaka. Drugi se je zvao Selofhad. Selofhad je imao kćeri.

16 Maaka, žena Makirova, rodi sina. Ona ga prozva Pereš, Brat njegov zvao se Šareš. Njegovi sinovi Ulam i Rakem.

17 Sin Ulamov jest Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, sina Manasehova.

18 Sestra njegova Hamoleketa rodi Išhoda, Abiezera i Mahlahu.

19 A sinovi Šemidini bili su Ahian, Šekem, Likhi i Aniam.

20 Potomci Efraimovi jesu Šutelah, a njegov sin Bared, a njegov sin Tahat, a njegov sin Elada, a njegov sin Tahat,

21 A njegov sin Zabad, a njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Ljudi is Gata, domoroci zemlje, ubiše ih, jer su bili izašli, da im ugrabe stoku.

22 Njihov otac Efraim tugovao je dugo za njima, i dođoše braća njegova da ga tješe.

23 Tada uđe k ženi svojoj, i ona zatrudnje i rodi sina. On ga nazva Berija, jer se to dogodi u nesreći kuće njegove.

24 Kći njegova bila je Šeera. Ona sagradi Donji i Gornji Bet-Horon i Uze-Šeeru.

25 Sin njegov bio je Refah, i Rešef, a njegov sin Telah, a njegov sin Tahan,

26 A njegov sin Laadan, a njegov sin Amihud, a njegov sin Elišama,

27 A njegov sin Nun, a njegov sin Jošua.

28 Njihov nasljedni posjed i njihovi stanovi jesu: Betel i sela njegova, na istok Naaran, na zapad Gezer i sela njegova, Šekem i sela njegova do Gaze i sela njezinih.

29 U rukama Manasehovaca bili su Bet-Šean i sela njegova, Taanak i sela njegova, Megido i sela njegova, Dor i sela njegova. Ovdje su stanovali sinovi Josipa, sina Izraelova.

30 Sinovi Ašerovi jesu Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i Serah, sestra njihova.

31 Sinovi Berijini jesu Heber i Malkiel. Ovaj je otac Birzajitov.

32 Heberu se rodi Jaflet, Šomer, Hotam i sestra njihova Šua.

33 Sinovi Jafletovi jesu Pasak, Bimhal i Ašvat; to su sinovi Jafletovi.

34 Sinovi Šomerovi jesu Ahi, Rohga, Huba i Aram,

35 Sinovi njegova brata Helema jesu Zofah, Jimna, Šeleš i Amal.

36 Sinovi Zofahovi jesu Suah, Harnefer, Šual, Beri i Jimra,

37 Bezer, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.

38 Sinovi Jeterovi jesu Jefune, Pispa i Ara.

39 Sinovi Ulini jesu Arah, Haniel i Risja,

40 Svi su ovi sinovi Ašerovi, poglavari svojih obitelji, izabrani hrabri ratnici, glavari među knezovima. Bilo ih je za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi,Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)