biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari.

2 Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.

3 Sinovi Amramovi jesu Aron, Mojsije i Mirjama. Sinovi Aronovi jesu Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

4 Eleazaru se rodi Finehasa, Finehasu se rodi Abišua,

5 Abišuu se rodi Buki, Bukiu se rodi Uzi,

6 Uziu se rodi Zerahija, Zerahiji se rodi Merajot,

7 Merajotu se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahitub,

8 Ahitubu se rodi Sadok, Sadoku se rodi Ahimaasa,

9 Ahimaasu se rodi Azarija, Azariji se rodi Johanan,

10 Johananu se rodi Azarija. Ovaj je vršio svećeničku službu u hramu, što ga sagradi Salomon u Jerusalemu.

11 I Azariji se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahituba,

12 Ahitubu se rodi Sadoka, Sadoku se rodi Šalum,

13 Šalumu se rodi Hilkija, Hilkiju se rodi Azarija,

14 Azariji se rodi Seraja, Seraji se rodi Josadak.

15 Josadak otide, kad Gospod odvede u progonstvo Judu i Jerusalem rukom Nebukadnezarovom.

16 Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari,

17 Ovo su imena sinovima Geršonovim: Libni i Šimej.

18 Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.

19 Sinovi Merarijevi jesu Mahli i Muši. Ovo su porodice levitske po svojim obiteljima:

20 Geršonova: "Libni, sin njegov, a njegov sin Jahat, a njegov sin Zima,

21 A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zerah, a njegov sin Jeatraj.

22 Sinovi Kohatovi: "Aminadab, sin njegov, a njegov sin Korah, a njegov sin Asir,

23 A njegov sin Elkana, a njegov sin Ebjasaf, a njegov sin Asir,

24 A njegov sin Tahat, a njegov sin Uriel, a njegov sin Uzijah, a njegov sin Šaul.

25 Sinovi Elkanini: Amasa i Ahimot,

26 Elkana. Sinovi Elkanini: Zofaj, sin njegov, a njegov sin Nahat,

27 A njegov sin Eliab, a njegov sin Jeroham, a njegov sin Elkana.

28 Sinovi Samuelovi: prvorođenac Joel i drugi Abija,

29 Sinovi Merarijevi: Mahli, a njegov sin Libni, a njegov sin Šimej, a njegov sin Uza,

30 A njegov sin Šimea, a njegov sin Hagija, a njegov sin Asaja.

31 Ovo su oni, koje postavi David za pjevanje u hramu Gospodnjem, izakako se je bio smjestio kovčeg.

32 Oni su vršili službu pred šatorom svjedočanstva kao pjevači, dok nije bio Salomon sagradio hram Gospodnji u Jerusalemu. Po svojim službenim propisima oni su vršili službu svoju.

33 Ovi su, što su vršili službu, i sinovi njihovi od sinova Kohatovih Heman, hramski pjevač, sin Joela, sina Samuela,

34 Sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sin Toaha,

35 Sina Zufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasa,

36 Sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije,

37 Sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,

38 Sina Izhara, sina Kohata, sina Levija, sina Izraelova.

39 Njegov brat bio je Asaf, koji je vršio službu s desne njegove, Asaf, sin Berekija, sina Šimee,

40 Sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,

41 Sina Etnija, sina Zerahe, sina Adaje,

42 sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,

43 Sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.

44 Sinovi Merarijevi Braća njihova, stajali su s lijeve strane: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka,

45 Sina Hašabje, sina Amazije, sina Hilkije,

46 Sina Amazija, sina Bania, sina Šamera,

47 Sina Mahlija, sina Mušia, sina Merarija, sina Levijeva,

48 Drugovi njihovi, Leviti, bili su određeni za svu službu u šatoru hrama Božjega.

49 A Aron i sinovi njegovi vršili su službu na žrtveniku za žrtve paljenice i na žrtveniku kadionom, svu službu u Svetinji nad svetinjama i službu pomirenja za Izraela točno po propisima, što ih je bio dao Mojsije, sluga Božji.

50 Ovo su potomci Aronovi: Eleazar, sin njegov, a njegov sin Finehas, a njegov sin Abišua,

51 A njegov sin Buki, a njegov sin Uzi, a njegov sin Zerahija,

52 A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitub,

53 A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimaas.

54 Ovo su im stanovi po mjestima njihovim u području njihovu: Aronovi, porodica Kohatovaca, - na njih pade ždrijeb -

55 Dobiše Hebron u zemlji Judinoj i pašnjake njegove unaokolo.

56 Međe grada i sela njegova dadoše Kalebu Jefuneovu.

57 Nadalje dadoše Aronovim sinovima gradove za utočište Hebron i Libnu i pašnjake njezine, Jatir i Eštemou i pašnjake njegove,

58 Hilen i pašnjake njegove, Debir i pašnjake njegove,

59 Ašan i pašnjake njegove i Bet-Šemeš i pašnjake njegove.

60 Nadalje od plemena Benjaminova: Gebu i pašnjake njegove, Alemet i pašnjake njegove i Anatot i pašnjake njegove. Ukupni broj gradova njihovih iznosio je trinaest po porodicama njihovim.

61 Kohatove porodice, koje su bile još preostale od porodica toga plemena, dobiše ždrijebom od polovine plemena Manasehova deset gradova.

62 Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama svojim od plemena Isakar, Ašer, Naftali i Manaseh u Bašanu trinaest gradova.

63 Merarijevi dobiše ždrijebom po porodicama svojim od plemena Ruben, Gad i Zebulun dvanaest gradova.

64 Tako dadoše sinovi Izraelovi Levitima te gradove i pašnjake njihove.

65 Ždrijebom odstupiše od plemena Judejaca, Simeonovaca i Benjaminovaca te po imenu označene gradove.

66 Ostatku od porodica Kohatovaca bili su odstupljeni gradovi njihova područja od plemena Efraimova.

67 Njima dadoše gradove za utočište Šekem i pašnjake njegove u gori Efraimovoj, Gezer i pašnjake njegove,

68 Jokmeam i pašnjake njegove, Bet-Horon i pašnjake njegove,

69 Ajalon i pašnjake njegove, Gat-Rimon i pašnjake njegove.

70 Od polovine plemena Manasehova: Aner i pašnjake njegove, Balaam i pašnjake njegove - za porodice preostalih Kohatovaca.

71 Geršonovi sinovi dobiše od porodica polovine plemena Manasehova: Golan i Bašan i pašnjake njegove i Aštarot i pašnjake njegove.

72 Od plemena Isakarova: Kedeš i pašnjake njegove, Daberat i pašnjake njegove,

73 Ramot i pašnjake njegove i Anem i pašnjake njegove.

74 Od plemena Ašerova: Mašal i pašnjake njegove, Abdon i pašnjake njegove,

75 Hukok i pašnjake njegove, Rehob i pašnjake njegove.

76 Od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji i pašnjake njegove, Hamon i pašnjake njegove, Kirjatajim i pašnjake njegove.

77 Merarijevi sinovi, što još preostaše, dobiše od plemena Zebulunova: Rimon i pašnjake njegove, Tabor i pašnjake njegove.

78 Nadalje s onu stranu Jordana naprema Jerihu u istočnoj zemlji jordanskoj od plemena Rubenova: Bezer u pustinji i pašnjake njegove, Jahasu i pašnjake njezine,

79 Kedemot i pašnjake njegove, Mefaat i pašnjake njegove.

80 Od plemena Gadova: Ramot u Gileadu i pašnjake njegove, Mahanaim i pašnjake njegove

81 Hešbon i pašnjake njegove, Jazer i pašnjake njegove.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)