biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Judini jesu Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.

2 Raji, sinu Šobalovu rodi se Jahat, a Jahatu se rodi Ahumaja i Lahada. To su porodice Zoratejaca.

3 Ovo su od oca Etama: Jezreel, Išma i Idbaš. Sestra se njihova zvala Haslelponija.

4 Penuel je bio otac Gedoru, i Ezer otac Hušin. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema.

5 Ašur, otac Tekoe, imao je dvije žene, Helahu i Naarahu.

6 Naaraha mu rodi Ahuzama, Hefera, Temenija i Ahaštara; to su sinovi Naarahini.

7 Sinovi Halahini jesu Zeret, Zohar i Etnan.

8 Kosu se rodi Anuba i Zobeba i porodice Aharhela, sina Harumova,

9 Jabez je bio ugledniji od svoje braće. Njegova mati nadjenu mu ime Jabez, kad reče: "Rodila ga s bolom."

10 Jabez prizva Boga Izraelova i reče: "Ako me blagosloviš i raširiš područje moje, pomogneš mi i milostiv me očuvaš od zla, da me ne stigne bol." I Bog usliši molbu njegovu.

11 Kelubovu, bratu Šuhinu, se rodi Mehira, ovome se rodi Ešton.

12 Eštonu se rodi Bet-Rafa, Paseah i Tehina, oca gradu Ir-Nahaša. To su ljudi Rekini.

13 Sinovi Kenazovi jesu Otniel i Seraja, sin Otnielov jest Hatat.

14 Meonotaju se rodi Ofru, Seraja rodi Joaba, oca dolini zanatlijskoj; jer su bili zanatlije.

15 Sinovi Kaleba, sina Jefuneova, jesu Iru, Ela i Naam, sin Elin Kenaz.

16 Sinovi Jehalelelovi jesu Zif, Zifa, Tirja i Asrael.

17 Sinovi Ezrini jesu Jeter, Mered, Efer i Jalon; a žena Meredova, Egipćanka, rodi Mirjamu, Šamaja i Išbaha, oca Eštemou.

18 Njegova druga žena, Judejka, rodi Jereda, oca Gedoru, Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova, To su sinovi Bitje, kćeri faraonove, koju je bio Mered uzeo za ženu.

19 Sinovi žene Hodije, sestre Nahama, jesu otac Keilah, Garmeja, i Eštemeja, Maakateja.

20 Sinovi Šimonovi jesu Amnon, Ben-Hananov sin Rina i Tilon. Sinovi Išijevi jesu Zohet i sin Zohetov.

21 Sinove Šele, sina Judina, jesu Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, i porodice platnarskih radnika kuće Ašbeine,

22 Nadalje Jokim i ljudi od Kozebe i Joaš i Saraf, koji postadoše gospodari Moaba i onda se povratiše u Jašubi-Lahemu. Ali to su stare povijesti.

23 Oni su bili lončari i stanovali su u Netaimu i Gederah; tamo su boravili kod kralja u službi njegovoj.

24 Sinovi Simeonovi jesu Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.

25 A njegov sin Šalum, a njegov sin Mibsam, a njegov sin Mišma.

26 Potomci Mišmini jesu njegov sin Hamuel, i njegov sin Zakur, i njegov sin Šimej.

27 Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. A braća njegova nijesu imala mnogo djece. Sve porodice njihove nijesu se množile toliko, koliko sinovi Judini.

28 Svoja naselja imali su u Beeršebi, Moladi, Hasar-Šualu,

29 U Bilhi, Esemu, Toladu,

30 U Betuelu, Hormi, Siklagu,

31 U Bet-Markabotu, Hasar-Susimu, Bet-Biraju i Šaarajimu. To su gradovi njihovi do vremena kralja Davida.

32 Sela njihova bila su Etam, Ain, Rimon, Token i Ašan: "pet mjesta,

33 Nadalje sva sela njihova, što su bila u okolici spomenutih mjesta, sve do Baala. To su bila njihova naselja. Imali su svoj vlastiti popis porodica.

34 Mešobad, Jamlek, Amazijin sin Joša,

35 Joel, Jehu, sin Jošibje, sina Seraje, sina Asielova,

36 Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja

37 I Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrijeva, sina Šemajina:

38 Ovi po imenu navedeni bili su knezovi u porodicama svojim. Obitelji njihove bile su se jako raširile.

39 Oni otidoše do ulaza u Gedor, do na istok doline, da traže pašu stoci svojoj.

40 I nađoše pašu obilatu i dobru. Zemlja je pružala na sve strane dosta prostora i mirnu, bezbrižnu sigurnost; jer koji su prije prebivali tamo, bili su Hamovi potomci.

41 U vrijeme Ezekije, kralja Judina, dođoše po imenu gore zapisani, uništiše šatore njihove i Meuneje, koji su živjeli tamo, i izvršiše na njima prokletstvo do današnjega dana. Naseliše se mjesto njih; jer je tamo bilo pašnjaka za stoku njihovu.

42 Jedan dio njih, sinova Simeonovih, pet stotina ljudi otide u goru Seir. Vodili su ih Pelatija, Nearja, Refaja i Uziel, sinovi Išijevi.

43 Oni pobiše posljednje ostatke Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)