biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su bili sinovi Davidovi, što su mu se bili rodili u Hebronu: prvorođenac Amnon od Ahinoame iz Jezreela, drugi Daniel od Abigaile is Karmela,

2 Treći Absalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura, četvrti Adonija, sin Hagitin,

3 Peti Šefatija od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.

4 Šest mu se rodi u Hebronu. Ovdje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jerusalemu.

5 U Jerusalemu rodiše mu se ovi: Šimea, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Batšebe, kćeri Amielove,

6 Nadalje Ibhar, Elišama, Elifelet,

7 Nogah, Nefeg i Jafija,

8 Elišama, Eliada, Elifelet, devet.

9 To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od inoča njegovih. Tamara je bila sestra njihova.

10 Sin Salomonov bio je Roboam. Njegov je sin bio Abija, a njegov sin Asa, a njegov sin Jošafat,

11 A njegov sin Joram, a njegov sin Ahazija, a njegov sin Joaš,

12 A njegov sin Amazija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,

13 A njegov sin Ahaz, a njegov sin Ezekija, a njegov sin Manaseh,

14 A njegov sin Amon, a njegov sin Josija,

15 Sinovi Josijini jesu prvorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Zedekija, četvrti Šalum.

16 Sinovi Jojakimovi jesu njegov sin Jehonija, i njegov sin Zedekija.

17 Sinovi Jekonije, Zasužnjenoga, jesu njegov Asir, njegov sin Šealtiel,

18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Hošama i Nedabija.

19 Sinovi Pedajini jesu Zerubabel i Šimej. Sinovi Zerubabelovi jesu Mešulam i Hananija; Šelomita bila je sestra njihova;

20 Nadalje Hašuba, Ohel, Berekija, Hasadja, Jušab-Hesed, njih pet.

21 Sinovi Hananijini jesu Pelatja i Ješaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijini.

22 Sin Šekanijin jest Šemaja, sinovi Šemajini jesu Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, njih šest.

23 Sinovi Nearjini jesu Elioenaj, Ezekija i Azrikam, njih trojica.

24 Sinovi Elioenajevi jesu Hodavja, Elijašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, njih sedmorica.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)