biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su sinovi Izraelovi Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulun,

2 Dan, Josip, Benjamin, Naftali, Gad i Ašer,

3 Sinovi Judini jesu Er, Onan i Šelah, Ova mu se trojica rodiše od kćeri Šuine, Kananejke. Ali Er, prvorođenac Judin, bio je nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.

4 Njegova snaha Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. Svega pet bilo je sinova Judinih.

5 Sinovi Peresovi jesu Hesron i Hamul.

6 Sinovi Zerahovi jesu Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, Svega pet.

7 Sin Karmijev jest Akar, koji Izraela baci u nesreću, kad se ogriješi ukravši stvari proklete.

8 Sin Etanov jest Azarija.

9 Sinovi Hesronovi, što mu se rodiše, jesu Jerahmeel, Ram i Kelubaj.

10 Ramu se rodi Aminadab, a Aminadabu se rodi Nahšon, kneza sinova Judinih.

11 Nahšonu se rodi Salmon, a Salmonu se rodi Boaz.

12 Boazu se rodi Obed, a Obedu se rodi Jesej.

13 Jeseju se rodi prvorođenac svoj Eliaba, drugoga svojega sina Abinadaba, svojega trećega Šimeu,

14 Svojega četvrtoga Netanela, svojega petoga Radaja,

15 Svojega šestoga Osema i svojega sedmoga Davida

16 Njihove sestre bile su Seruja i Abigaila. Sinovi Serujini jesu Abišaj, Joab i Asahel, trojica.

17 Abigaila rodi Amasu, Otac Amasin bio je Išmaelac Jeter.

18 Kaleb, sin Hesronov, rodi s Azubom, ženom svojom, i s Jeriotom sinove; ovo su sinovi njihovi: "Ješer, Šobab i Ardon.

19 Kad umrije Azuba, Kaleb se oženi Efratu. Ova mu rodi Hura.

20 Huriu se rodi Uri, a Uriu se rodi Bezaleel.

21 Potom je imao Hesron odnose s kćerju Makira, oca Gileadova. On se oženi njom, kad mu je bilo šezdeset godina. Ona mu rodi Seguba.

22 Segubu se rodi Jair. Ovaj je imao dvadeset i tri grada u zemlji Gileadu.

23 Gešureji i Sirijci oduzeše im šatorska sela Jairova, Kenat i mjesta njegova, šezdeset gradova. To su sve sinovi Makira, oca Gileadova.

24 Poslije smrti Hesronove u Kaleb Efrati, Hesronova žena bila je Abija. Ona mu rodi Ašura, oca Tekoina.

25 Sinovi Jerahmeela, prvorođenca Hesronova, bili su: prvorođenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.

26 Jerahmeel je imao još drugu ženu po imenu Atara. Ona je bila mati Onamova.

27 Sinovi Rama, prvorođenca Jerahmeelova, bili su Maas, Jamin i Eker.

28 Sinovi Onamovi bili su Šamaj i Jada, sinovi Šamajevi Nadab i Abišur.

29 Žena Abišurova zvala se je Abihaila. Ona mu rodi Ahbana i Molida.

30 Sinovi Nadabovi jesu Seled i Apaim. Seled umrije bez djece.

31 Sin Apaimov bio je Iši, od Išea Šešan, od Šešana Ahlaj,

32 Sinovi Jade, brata Šamajeva, jesu Jeter i Jonatan. I Jeter umrije bez djece.

33 Sinovi Jonatanovi jesu Pelet i Ziza. To su potomci Jerahmeelovi.

34 Šešan nije imao sinova, nego samo kćeri. A imao je Šešan roba egipatskoga po imenu Jarhu.

35 I dade Šešan robu svojemu Jarhi kćer svoju za ženu. Ona mu rodi Ataja.

36 Ataju se rodi Natan, i Natanu se rodi Zabad.

37 Zabadu se rodi Eflal, Eflalu se rodi Obed.

38 Obedu se rodi Jehua, i Jehui se rodi Azarija.

39 Azariji se rodi Heles, Helesu se rodi Elas,

40 Eleasa se rodi Sismaj, i Sismaju se rodi Šalum.

41 Šalumu se rodi Jekamja, i Jekamji se rodi Elišam.

42 Potomci Kaleba, brata Jerahmeelova, jesu njegov prvorođenac Meša, to jest otac Zifov, i sinovi Mareše, oca Hebronova.

43 Sinovi Hebronovi jesu Korah, Tapuah, Rekem i Šema.

44 Šamaj se rodi Raham, oca Jorkoamova, i Rekemu se rodi Šamaj.

45 Sin Šamajev bio je Maon, i Maon bio je otac Bet-Surov.

46 Kalebova inoča Efa rodi Harana; Mozu i Gazeza. Haranu se rodi Gazez.

47 Sinovi Johdajevi jesu Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa i Šaaf.

48 Kalebova inoča Maaka rodi Šebera i Tirhanu.

49 Ona rodi Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibee. Kalebova sestra bila je Aksa.

50 Ovo su potomci Kalebovi: sinovi Hura, prvorođenca Efratina, Šobal, otac Kirjat-Jearima,

51 Salma, otac Betlehema, i Haref, otac Bet-Gadera.

52 Šobal, otac Kirjat-Jearima, imao je za sinove Haroeha i polovicu Manuhoteja,

53 Porodice Kirjat-Jearima, Jitreje, Puteje, Šumateje i Mišrateje. Od ovih vuku lozu Zoratateji i Eštaolateji.

54 Sinovi Salmini jesu Betlehem i Netofaćani, Atrot-Bet-Joab i polovina Manahaćana, Zorateji,

55 Porodice književnika, što stanuju u Jabezu, Tiraćani, Šimeaćani i Sukaćani. To su Keneji, što su potekli od Hamata, oca doma Rekabova.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)