biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom skupi Jošua sva plemena Izraelova u Šekem i sazva starješine Izraelove, njegove poglavare, suce i službenike. Kad su se bili postavili pred Bogom,

2 Reče Jošua svemu narodu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: U staro doba prebivali su praoci vaši s onu stranu rijeke, Tare, otac Abrahamov i Nahorov, i štovali su druge bogove.

3 Ali sam uzeo oca vašega Abrahama iz zemlje s onu stranu rijeke i vodio sam ga po svoj zemlji kanaanskoj, dao sam mu mnogobrojne potomke i darovao mu Izaka.

4 Izaku sam dao Jakova i Ezava, i Ezavu sam odredio goru Seir za posjed, a Jakov i sinovi njegovi pošli su u Egipat.

5 Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario Egipat stim, što sam učinio u njemu. Potom sam vas izveo.

6 Izveo sam oce vaše iz Egipta, i došli ste na more. A Egipćani progonili su oce vaše s kolima i s konjanicima do Crvenoga mora.

7 Tada su zavapili Gospodu, i on je postavio gustu tamu između vas i Egipćana i naveo na njih more, koje ih je zatrpalo. Svojim očima vidjeli ste, što sam učinio Egiptu. Onda ste ostali dugo vremena u pustinji.

8 Nato sam vas doveo u zemlju Amoreja, koji su prebivali s onu stranu Jordana. Kad su se oni pobili s vama, dao sam ih u vaše ruke, Uzeli ste zemlju njihovu, I ja sam ih istrijebio ispred vas.

9 Tada se je podigao kralj moapski Balak, sin Siporov, i vojevao je proti Izraelu. On je zvao Balaama, sina Beorova, da vas prokune.

10 Ali ja nijesam htio poslušati Balaama. On vas je dapače morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz ruke njegove.

11 Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jeriho. Ovdje su vojevali proti vama građani iz Jeriha, Amoreji, Perizeji, Kanaanci, Hiteji, Girgašeji, Hiveji i Jebuseji. Ali sam ih dao u vaše ruke.

12 Poslao sam pred vama stršljene. Oni su njih, dva kralja amorejska, prognali ispred vas, ne mač tvoj i luk tvoj.

13 Dao sam vam zemlju, za koju se nijeste trudili, i gradove, koji nijeste gradili i u kojima treba da se samo nastanite, Vinograde i maslinike, kojih nijeste sadili, dobili ste na uživanje.

14 Zato se sada bojte Gospoda i služite mu iskreno i vjerno! Odstranite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Egiptu, i služite Gospodu!

15 Ako li vam nije po volji da služite Gospodu, onda se odlučite danas, kojemu ćete služiti: bogovima, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogovima Amoreja, u kojih zemlji prebivate! A ja i kuća moja služit ćemo Gospodu."

16 Tada narod izjavi: "Daleko neka je od nas, da ostavimo Gospoda i da služimo drugim bogovima!

17 Jer Gospod, Bog naš, on je, koji je izveo nas i oce naše iz Egipta, iz kuće sužanjstva. On je učinio pred našim očima ona velika čudesa i čuvao nas na cijelom putu, kojim smo išli, i među svim narodima, kroz koje smo prolazili.

18 Gospod je protjerao ispred nas sve narode, i Amoreje, koji su prebivali u zemlji. I mi ćemo služiti Gospodu, jer on je Bog naš."

19 Jošua reče narodu: "Nećete moći služiti Gospodu, jer on je svet Bog, on je Bog revnitelj, on vam neće opraštati vaših prestupaka i grijeha.

20 Ako budete ostavili Gospoda i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti od vas, zlo će vam nanijeti i uništiti vas, izakako vam je činio dobro."

21 A narod odgovori Jošui: "Ne, mi ćemo služiti Gospodu!"

22 Jošua reče narodu: "Sami ste sebi svjedoci, da ste izabrali sebi Gospoda, da mu služite." Oni odgovoriše: "Svjedoci smo."

23 "Onda odstranite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodu, Bogu Izraelovu!"

24 Tada obeća narod Jošui: "Gospodu, Bogu svojemu, služit ćemo i glas njegov slušat ćemo!"

25 Tako učini Jošua toga dana zavjet s narodom i dade zakon i pravo u Šekemu.

26 On unese taj događaj u knjigu zavjeta Božjega, uze kamen velik i podiže ga tamo pod hrastom, što je bio u Svetištu Gospodnjem.

27 Tada reče Jošua svemu narodu. "Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je čuo riječi, što ih je Gospod govorio nana. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite Boga svojega!"

28 Potom Jošua raspusti narod, svakoga na svoj posjed.

29 Iza ovih događaja umrije Jošua, sin Nunov, sluga Gospodnji, u dobi od sto i deset godina.

30 Pokopaše ga u području baštine njegove u Timnat-Serahu u gori Efraimovoj, sjeverno od gore Gaaša.

31 Izrael je služio Gospodu za života Jošue i starješina, koje još dugo poživješe iza Jošue, i koje su znale sva djela, što ih je bio Gospod učinio za Izraela.

32 Kosti Josipove, što su ih sinovi Izraelovi bili sa sobom donijeli iz Egipta, pokopaše u Šekemu na zemljištu, što ga je bio kupio Jakov od sinova Hamora, oca Šekemova, za sto srebrnjaka, a bilo je dano sinovima Josipovim u baštinu.

33 I Eleazar, sin Aronov, umrije, i pokopaše ga u brdu, koje je pripadalo sinu njegovu Finehasu, a bila mu je dana na gori Efraimovoj.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)