biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato se obratiše porodični glavari Levita na svećenika Eleazara i na Jošuu, sina Nunova, i na plemenske glavare sinova Izraelovih,

2 I rekoše im u Šilu u zemlji kanaanskoj: "Gospod je zapovjedio preko Mojsija, da nam se dadnu gradovi za prebivanje i pašnjaci njihovi za stoku našu."

3 Tada dadoše sinovi Izraelovi Levitima od baštine svoje po zapovijedi Gospodnjoj ove gradove s pašnjacima njihovim:

4 Ždrijebom, što izađe za porodice Kohatovaca, dobiše između Levita potomci svećenika Arona trinaest gradova od plemena Judina, od plemena Simeonova i od plemena Benjaminova.

5 Ostali potomci Kohatovi dobiše ždrijebom deset gradova od porodica plemena Efraimova, plemena Danova i od polovine plemena Manasehova.

6 Sinovi Geršonovi dobiše ždrijebom trinaest gradova od porodica plemena Isakarova, od plemena Ašerova, od plemena Naftalijeva i od polovine plemena Manasehova u Bašanu,

7 Porodice sinova Merarijevih dobiše dvanaest gradova od plemena Rubenova, od plemena Gadova i od plemena Zebulunova.

8 Sinovi Izraelovi predadoše ždrijebom Levitima te gradove s pašnjacima njihovim, kao što je to bio zapovjedio Gospod preko Moj sija.

9 Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeonovih dadoše ove gradove, koji se zovu po imenu:

10 Sinovi Aronovi iz porodica Kohatovaca između sinova Levijevih - na njih pade prvi ždrijeb -

11 Dobiše grad Kirjat-Arba, oca Anakova, to jest Hebron, na gori Judinoj s pašnjacima njegovim unaokolo.

12 Polje toga grada sa selima njegovim dadoše u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu,

13 Nadalje dadoše potomcima svećenika Arona Hebron, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim, onda Libna s pašnjacima njezinim,

14 Jatir s pašnjacima njegovim, Eštemoa s pašnjacima njegovim,

15 Holon s pašnjacima njegovim, Debir s pašnjacima njegovim,

16 Ain s pašnjacima njegovim, Jultah s pašnjacima njezinim, Bet-Šemeš s pašnjacima njegovim: "devet gradova od ona obadva plemena.

17 Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima njegovim, Geba s pašnjacima njezinim,

18 Anatot s pašnjacima njegovim, Almon s pašnjacima njegovim: četiri grada.

19 Sinovi Aronovi, svećenici, prema tome dobiše svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.

20 Gradovi, koji ždrijebom dopadoše porodicama sinova Kohatovih, Levita, što još preostaše od sinova Kohatovih, pripadali su plemenu Efraimovu.

21 Dadoše im Šekem, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim na gori Efraimovoj, Gezer s pašnjacima njegovim,

22 Kibsaim s pašnjacima njegovim, Bet-Horon s pašnjacima njegovim: četiri grada.

23 Od plemena Danova Eltekeh s pašnjacima njegovim, Gibeton s pašnjacima njegovim,

24 Ajalon s pašnjacima njegovim, Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: četiri grada.

25 Od polovine plemena Manasehova Tanak s pašnjacima njegovim i Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: dva grada.

26 Tako dobiše porodice ostalih sinova Kohatovih svega deset gradova s pašnjacima njihovim.

27 Sinovi Geršonovi između porodica Levita dobiše od polovine plemena Manasehova: Golan, grad za utočište ubojicama, u Bašanu, s pašnjacima njegovim i Aštarot s pašnjacima njegovim: dva grada.

28 Od plemena Isakarova: Kišon s pašnjacima njegovim, Daberat s pašnjacima njegovim;

29 Jarmut s pašnjacima njegovim i En-Ganim s pašnjacima njegovim: četiri grada.

30 Od plemena Ašerova: Mašal s pašnjacima njegovim, Abdon s pašnjacima njegovim,

31 Helkat s pašnjacima njegovim i Rehob s pašnjacima njegovim: četiri grada.

32 Od plemena Naftalijeva: Kedeš, grad za utočište ubojicama, u Galileji, s pašnjacima njegovim, Hamot-Dor s pašnjacima njegovim i Kartan s pašnjacima njegovim: tri grada.

33 Porodice sinova Geršonovih dobiše prema tome svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.

34 Porodice sinova Merarijevih, preostalih još Levita, dobiše od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima njegovim, Kartah s pašnjacima njezinim,

35 Dimnah s pašnjacima njezinim, Nahalal s pašnjacima njegovim: četiri grada.

36 Od plemena Rubenova Bezer s pašnjacima njegovim, Jahas s pašnjacima njezinim,

37 Kedemot s pašnjacima njegovim i Mefaat s pašnjacima njegovim: četiri grada.

38 Od plemena Gadova: Ramot, grad za utočište ubojicama, u Gileadu s pašnjacima njegovim, Mahanaim s pašnjacima njegovim,

39 Hešbon s pašnjacima njegovim i Jazer s pašnjacima njegovim: svega četiri grada,

40 Porodice sinova Merarijevih, koje još preostaše od porodica levitskih, dobiše ždrijebom prema tome svega dvanaest gradova.

41 Ukupni broj gradova levitskih usred baštine sinova Izraelovih bio je četrdeset i osam gradova s pašnjacima njihovim,

42 Ovi gradovi imali su svaki svoje pašnjake okolo sebe: tako je bilo kod svih ovih gradova,

43 Tako dade Gospod Izraelcima svu zemlju, za koju se je bio zakleo ocima njihovim da će im je dati. Oni je uzeše u posjed i nastaniše se u njoj.

44 Gospod im pribavi mir unaokolo, posve onako, kako se je bio zakleo ocima njihovim. Nitko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih: sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.

45 Od svih obećanja, što ih je Gospod bio dao kući Izraelovoj, ne osta nijedno neispunjeno; sve se je ispunilo.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)