biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju:

2 "Priopći sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju kanaansku, neka vam to bude zemlja, koja vam pripada kao baština: zemlja kanaanska s međama svojim.

3 Južna strana neka ide od pustinje sinske uz među edomsku. Južna međa neka počinje u istoku na južnom kraju Slanoga mora.

4 Onda neka se međa savije južno od visine Akrabima i neka prelazi prema Sinu, dok ne dođe na kraj južno od Kadeš-Barnea. Odatle neka teče dalje prema Hasar Adaru i neka ide do u Asmone.

5 Od Asmone neka se zavije međa k potoku egipatskomu, dok ne dođe na kraj kod mora.

6 Zapadna međa neka vam bude veliko more, to neka vam je s te strane međa.

7 Sjeverna međa neka vam bude ovo: Od velikoga mora povucite sebi među do gore Hora.

8 Od gore Hora povucite sebi među do na put prema Hamatu. Krajna točka međi neka je Sedada.

9 Onda neka teče međa dalje do Zifrona, i kraj neka joj bude kod Hasar Enana. To neka vam je sjeverna međa.

10 Prema istoku povucite sebi među od Hasar Enana do Šefama.

11 Od Šefama neka ide međa dolje u Riblu, istočno od Aina. Tada neka ide međa još dalje dolje i neka udari na gorski greben istočno od jezera Kinereta.

12 Nato neka ide međa dolje k Jordanu, dok ne izađe na Slano more. To neka su unaokolo međe vašoj zemlji."

13 Mojsije dade sinovima Izraelovim još ovaj naputak: "To je zemlja, koju ćete dobiti kao baštinu ždrijebom, i za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po.

14 Jer pleme sinova Rubenovih po svojim porodicama i pleme sinova Gadovih po svoj im porodicama i polovina plemena Manasehova primiše već svoju baštinu.

15 Ova dva plemena i po primiše svoju baštinu na drugoj strani Jordana, naprema Jerihu, na istoku prema izlasku sunca."

16 Dalje reče Gospod Mojsiju:

17 "Ovo su imena ljudi, koji neka vam u baštinu razdijele zemlju: Svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov.

18 I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.

19 Ovo su imena tih ljudi: Od plemena Judina Kaleb, sin Jefuneov;

20 Od plemena sinova Simeonovih Šemuel, sin Amihudov;

21 Od plemena Benjaminova Elidad, sin Kislonov;

22 Od plemena sinova Danovih kao knez Buki, sin Joglijev;

23 Od potomaka Josipovih: za pleme sinova Manasehovih kao knez Haniel, sin Efodov;

24 Od plemena sinova Efraimovih kao knez Kemuel, sin Šiftanov;

25 Od plemena sinova Zebulunovih kao knez Elisafan, sin Parnakov;

26 Od plemena sinova Isakarovih kao knez Paltiel, sin Azanov:

27 Od plemena sinova Ašerovih kao knez Ahihud, sin Šelomijev;

28 Od plemena sinova Naftalijevih kao knez Pedahel, sin Amihudov."

29 To su oni, kojima zapovjedi Gospod, da razdijele sinovima Izraelovim baštinu u zemlji kanaanskoj.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)