biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jednoga dana pristupiše kćeri Selofhada, sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manaseha, iz porodica Manaseha, koji je bio sin Josipa. Kćeri su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa,

2 One stadoše pred Mojsija i svećenika Eleazara i pred plemenske knezove i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka i rekoše:

3 "Naš je otac umro u pustinji. Ali nije bio u buni onih, koji se digoše proti Gospodu, u buni Korahovoj, nego je umro od svojega vlastitoga grijeha. A nije imao sinova.

4 Zar da sad izgine ime oca našega iz porodice njegove, jer nije imao sina? Daj nam baštinu među braćom oca našega."

5 Tada iznese Mojsije parnicu njihovu pred Gospoda,

6 I Gospod dade Mojsiju ovu odluku:

7 "Kćeri Selofhadove pravo su govorile. Daj im bez oklijevanja baštinu među braćom oca njihova. Prenesi posjed oca njihova na njih.

8 A sinovima Izraelovim daj ovu odredbu: "Ako netko umre, a ne ostavi sina, onda prenesite baštinu njegovu na kćer njegovu.

9 Ako li nema kćeri, onda predajte baštinu njegovu braći njegovoj.

10 Ako li nema ni braće, onda podajte baštinu njegovu braći oca njegova.

11 Ako otac njegov nema braće, onda podajte baštinu njegovu najbližemu njegovu rođaku po krvi iz porodice njegove, da ga uzme u posjed. To neka vrijedi za sinove Izraelove kao zakon, kako zapovjedi Gospod Mojsiju."

12 Jednoga dana zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzađi na goru Abarim i pogledaj zemlju, koju sam dao sinovima Izraelovim.

13 "Kad je pogledaš, bit ćeš i ti pridružen zemljacima svojim, kao što je prije bio uzet k njima brat tvoj Aron.

14 Jer u pustinji Sinu, kad se je pobunila zajednica, vi ne poslušaste zapovijedi moje, da me pred njima proslavite čudom vode." To je Voda Meriba u Kadešu u pustinji Sinu.

15 I Mojsije zamoli Gospoda:

16 Gospod, Bog svega životnog daha u svakom tijelu, neka bi postavio nad zajednicom čovjeka,

17 Koji će pred njima odlaziti i dolaziti, koji će ih izvoditi i uvoditi, da zajednica Gospodnja ne bude kao ovce, koje nemaju pastira."

18 Gospod odgovori Mojsiju: "Uzmi k sebi Jošuu, sina Nunova, čovjeka, u kojem je duh. Metni ruku svoju na njega.

19 Predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici i postavi ga pred ocima njihovim u službu njegovu.

20 Podaj mu jedan dio svojih službenih povlastica, da mu bude poslušna sva zajednica sinova Izraelovih.

21 Ali ima biti podložan svećeniku Eleazaru u tom, da ovaj mora pitati za njega Urim pred Gospodom. Samo po naputku njegovu ima on sa svima sinovima Izraelovim i sa svom zajednicom narodnom u boj izlaziti i po naputku njegovu opet se vraćati."

22 Mojsije učini, kako mu je bio Gospod zapovjedio. Uze Jošuu i predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj zajednici,

23 Metnu ruke svoje na njega i posla ga u službu njegovu, kako je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)