biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije pomora Zapovjedi Gospod Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:

2 "Izbrojte svu zajednicu sinova Izraelovih, od dvadeset godina i više, pleme po pleme, sve, koji su u Izraelu sposobni za vojnu službu."

3 Tada ih izbroji Mojsije i svećenik Eleazar na poljanama moapskim na Jordanu prema Jerihu.

4 Od dvadeset godina i više, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.

5 Sinovi Izraelovi, koji izađoše iz zemlje egipatske, bili su; Ruben, prvorođenac Izraelov. Sinovi Rubenovi bili su: Henok, od kojega proizlazi porodica Henokovaca. Od Palua proizlazi porodica Paluovaca,

6 Od Hesrona porodica Hesronovaca, od Karmija porodica Karmijevaca.

7 To su porodice Rubenovaca. Broj njihovih izbrojenih iznosio je četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset,

8 Sin Paluov bio je Eliab,

9 I sinovi Eliabovi Nemuel, Datan i Abiram. Ovaj Datan i Abiram jesu poslanici zajednice, koji se digoše proti Mojsiju i Aronu u buni Korahovoj, kad se pobuniše proti Gospodu.

10 Zemlja otvori usta svoja I proždrije njih i Koraha, a buna se svrši, kad oganj spali dvjesta i pedeset ljudi, tako da postadoše strahovit primjer.

11 A sinovi Korahovi ne pogiboše.

12 Sinovi Simeonovi po porodicama svojim bili su ovi: Od Nemuela proizlazi porodica Nemuelovaca, od Jamina porodica Jaminovaca, od Jakina porodica Jakinovaca.

13 Od Zeraha porodica Zerahovaca, od Šaula porodica Šaulovaca.

14 To su porodice Simeonovaca, dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.

15 Sinovi Gadovi po porodicama svojim bili su: Od Sefona proizlazi porodica Sefonovaca, od Hagija porodica Hagijevaca, od Šunija porodica Šunijevaca.

16 Od Oznija porodica Oznijevaca, od Arelija porodica Arelijevaca,

17 Od Aroda porodica Arodovaca, od Erija porodica Erijevaca.

18 To su porodice sinova Gadovih sa četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.

19 Sinovi Judini bili su Er i Onan. Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.

20 Sinovi Judini po porodicama svojim bili su: Od Šele proizlazi porodica Šelinaca, od Peresa porodica Peresovaca, od Zeraha porodica Zerahovaca.

21 Sinovi Peresovi bili su: Od Hesrona proizlazi porodica Hesronovaca, od Hamula porodica Hamulovaca.

22 To su porodice Judine sa sedamdeset i best tisuća i pet stotina izbrojenih,

23 Sinovi Isakarovi po porodicama svojim bili su: Od Tole proizlazi porodica Tolinaca, od Puahe porodica Puanaca.

24 Od Jašuba proizlazi porodica Jašubovaca, od Šimrona porodica Šimronovaca.

25 To su porodice Isakarove sa šezdeset i četiri tisuće i tri stotine izbrojenih.

26 Sinovi Zebulunovi po porodicama svojim bili su: Od Sereda proizlazi porodica Seredovaca, od Elona porodica Elonovaca, od Jahleela porodica Jahleelovaca.

27 To su porodice Zebulunovaca sa šezdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.

28 Sinovi Josipovi po porodicama svojim bili su Manaseh i Efraim.

29 Sinovi Manasehovi bili su: Od Makira proizlazi porodica Makirovaca. Makir je bio otac Gileadov; od Gileada proizlazi porodica Gileadovaca.

30 Sinovi Gileadovi bili su: Od Jezera proizlazi porodica Jezerovaca, od Heleka porodica Helekovaca.

31 Od Asriela porodica Asrielovaca, od Šekema porodica Šekemovaca,

32 Od Šemida porodica Šemidinaca, od Hefera porodica Heferovaca.

33 Selofhad, sin Heferov, nije imao sinova, nego samo kćeri. Selofhadove kćeri zvale su se; Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

34 To su porodice Manasehove sa pedeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih,

35 Sinovi Efraimovi po porodicama svojim bili su: Od Šutelah proizlazi porodica Šutelahovaca, od Bekera porodica Bekerovaca, od Tahana porodica Tahanovaca.

36 Sinovi Šutelahovi bili su: Od Erana proizlazi porodica Eranovaca.

37 To su porodice Efraimovaca sa trideset i dvije tisuće i pet stotina izbrojenih. To su sinovi Josipovi po porodicama svojim.

38 Sinovi Benjaminovi po porodicama svojim bili su: Od Bele proizlazi porodica Belinaca, od Ašbela porodica Ašbelovaca, od Ahirama porodica Ahiramovaca,

39 Od Šufama porodica Šufamovaca, od Hufama porodica Hufamovaca.

40 Sinovi Belini bili su Ard i Naaman. Od Arda proizlazi porodica Ardovaca, od Naamana porodica Naamanovaca.

41 To su bili sinovi Benjaminovi po porodicama svojim, i to četrdeset i pet tisuća i šest stotina izbrojenih.

42 Sinovi Danovi po porodicama svojim bili su: Od Šuhama proizlazi porodica Šuhamovaca. To su porodice Danove po porodicama svojim:

43 Sve porodice Šuhamovaca sa šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenih,

44 Sinovi Ašerovi po porodicama svojim bili su: Od Jimne proizlazi porodica Jimninaca, od Jesuja porodica Jesujevaca, od Berija porodica Berijevaca.

45 Od sinova Berijevih proizlaze: od Hebera porodica Heberovaca, od Malkiela porodica Malkielovaca.

46 Kći Ašerova zvala se Serah.

47 To su porodice sinova Ašerovih sa pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenih.

48 Sinovi Naftalijevi po porodicama svojim bili su: Od Jahseela proizlazi porodica Jahseelovaca, od Gunija porodica Gunijevaca,

49 Od Jesera porodica Jezerovaca, od Šilema porodica Šilemovaca.

50 To su porodice sinova Naftalijevih po porodicama svojim, i to četrdeset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.

51 To su sinovi Izraelovi: Šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset izbrojenih.

52 Nato dade Gospod Mojsiju ovu naredbu:

53 "Tima neka se podijeli zemlja u baštinu prema broju imena.

54 Onima, koji su mnogobrojni, podaj veću baštinu; onima, koji su manji, podijeli manju baštinu. Svakomu neka se dadne baština njegova prema broju njegovih izbrojenih.

55 Ipak neka se zemlja razdijeli ždrijebom. Po imenu svojih očinskih plemena neka je dobiju u posjed.

56 Ždrijebom neka se baština razdijeli među one, koji su mnogobrojni, i one, koji su manji."

57 Ovo su po porodicama svojim izbrojeni Leviti: Od Geršona proizlazi porodica Geršonovaca, od Kohata porodica Kohatovaca, od Merarija porodica Merarijevaca.

58 Ovo su porodice Levijeve: porodica Libnijevaca, porodica Hebronovaca, porodica Mahlijevaca, porodica Mušijevaca i porodica Korahovaca. Kohatu se rodio Amram.

59 Žena Amramova zvala se je Jokebeda, kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona rodi Amramu Arona i Mojsija i sestru njihovu Mirjamu.

60 Aronu se rodiše Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

61 Nadab i Abihu umriješe, kad prinesoše nedopuštenu žrtvu ognjenu pred Gospodom.

62 Broj njihovih izbrojenih iznosio je svega dvadeset i tri tisuće muških osoba od jednoga mjeseca i više. Oni naime nijesu bili brojeni s ostalim sinovima Izraelovim, jer njima nije bila dana baština među sinovima Izraelovim.

63 To su od Mojsija i svećenika Eleazara izbrojeni. Ovi izbrojiše sinove Izraelove na poljanama moapskim na Jordanu, prema Jerihu.

64 Među njima nije bio više ni jedan od onih, koji su bili izbrojeni od Mojsija i svećenika Arona, kad ovi brojiše sinove Izraelove u pustinji sinajskoj.

65 Jer Gospod bio im je navijestio, da će pomrijeti u pustinji. Ni jedan od njih ne osta osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)