biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod zapovjedi Mojsiju i Aronu:

2 "Izbrojte kod Levite sinove Kohatove po porodicama i domovima njihovim.

3 Od trideset godina i više do pedeset godina, sve, koji su sposobni za posao u službi oko Šatora sastanka.

4 A ovo je služba sinova Kohatovih oko Šatora sastanka, da se brinu za Svetinju nad svetinjama.

5 Kad polazi tabor, pristupaju Aron i sinovi njegovi, skidaju zavjesu, što zastiru ulaz, i pokriju njim kovčeg zakona.

6 Po njemu prostru pokrivač od kože jazavčeve, ozgora razastru prostirač sav od modroga skerleta i provuku mu motke.

7 I preko stola za kruhove obličja razastru prostirač od modroga skerleta i metnu na njega zdjele, čaše, testije i vrčeve za naljev. A kruhovi su svagda na njemu.

8 Povrh toga razastru prostirač od grimiza, pokriju ga pokrivačem od kože jazavčeve i provuku mu motke.

9 Onda uzmu prostirač od modrog skerleta i pokriju njim svijećnjak i njegove svjetionice, usekače, lopatice i sve posude za ulje, kojima služe oko njega.

10 Potom ga sa svim spravama njegovim zaviju u pokrivač od kože jazavčeve i metnu ga na nosila.

11 I po zlatnom žrtveniku razastru prostirač od modroga skerleta i pokriju ga pokrivačem od kože jazavčeve i provuku mu motke.

12 Uzmu i sve druge sprave, što se rabe kod službe u Svetištu, metnu ih u prostirač od modroga skerleta i zaviju u pokrivač od kože jazavčeve i stave ih na nosila.

13 Pošto žrtvenik očiste od pepela, prostru preko njega pokrivač od crvenog skerleta,

14 I metnu na njega sve sprave, kojima služe na njemu: mašice, viljuške, lopatice, kotliće i sve druge sprave za žrtvenik, Pokriju ga onda pokrivačem od kože jazavčeve, pa mu provuku motke.

15 Istom onda, kad Aron i sinovi njegovi pri polasku tabora svrše zamotavanje Svetišta i svih svetih sprava, pristupe Kohatovci, da ih nose. Oni se ne smiju dotaknuti svetih predmeta. Inače bi morali poginuti. To je posao Kohatovaca kod Šatora sastanka.

16 A Eleazar, sin svećenika Arona, ima se brinuti za ulje na svijećnjaku, za kad mirisni, za žrtvu, što se svagda prinosi, i za ulje pomazanja; ima još paziti na sav Šator i na sve, što je u njemu svetih predmeta i posuđa njegova."

17 Onda zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:

18 "Pazite; da se ne istrijebi koljeno porodica Kohatovih između Levita.

19 Učinite za njih ovo, da ostanu živi i ne pomru, kad pristupaju k Svetinji nad svetinjama. Aron i sinovi njegovi neka dođu i odrede svakomu napose, što će koji raditi i što će nositi.

20 Sami neka ne ulaze unutra da pogledaju svete predmete i za čas samo. Inače bi morali umrijeti."

21 Dalje zapovjedi Gospod Mojsiju:

22 "Izbroj i sinove Geršonove po porodicama i domovima njihovim.

23 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatoru sastanka.

24 Ovo je posao porodicama Geršonovim, što će raditi i nositi:

25 Ori nose prostirače svetinje, Šator sastanka, gornji pokrivač njegov, pokrivač od kože jazavčeve, što je ozgora na njemu, zavjesa na ulazu u Šator sastanka.

26 Zavjese od dvorišta i zavjesa na ulazu u dvorište, što je oko Šatora i oko žrtvenika, i uža njegova i sve sprave za službu njihovu. Štogod treba oko toga raditi neka urade.

27 Sva služba sinova Geršonovih neka biva za sve, Što će nositi i što će raditi po zapovijedi Aronovoj i sinova njegovih. Dajte ih uputiti u sve, što imaju nositi.

28 To je služba porodica sinova Geršonovih kod Šatora sastanka. Služba njihova stoji pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona.

29 Izbroj i sinove Merarijeve po porodicama i domovima njihovim.

30 Od trideset godina i više do pedeset godina izbroj ih, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatoru sastanka.

31 Kod sve službe njihove u Šatoru sastanka ovo im je dužnost nositi: daske Šatora, prijevornice, stupove i stopice,

32 Stupove oko dvorišta sa stopicama, kolje i uža sa spravama njihovim i sve, što treba za te stvari. Pokažite im predmete, što ih imaju nositi, komad po komad.

33 To je služba porodice sinova Merarijevih što su sve dužni raditi kod Šatora sastanka pod nadzorom Itamara, sina svećenika Arona."

34 I izbrojiše Mojsije i Aron s knezovima zajednice sinove Kohatove po porodicama i domovima njihovim.

35 Od trideset godina i više do pedeset godina, sve, koji su za službu da mogu služiti u Šatora sastanka.

36 I bilo ih je izbrojenih po porodicama njihovim dvije tisuće i sedam stotina i pedeset.

37 To su izbrojeni iz porodica Kohatovih, što su bili za službu u Šatoru sastanka, Mojsije i Aron izbrojiše ih, kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.

38 Sinova Geršonovih, izbrojenih po porodicama i domovima.

39 Od trideset, godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe u Šatoru sastanka.

40 Bilo je ljudi izbrojenih po porodicama i domovima njihovim dvije tisuće i šest stotina i trideset.

41 To su izbrojeni iz porodica sinova Geršonovih, što su bili za službu u Šatoru sastanka. Mojsije i Aron izbrojiše ih po zapovijedi Gospodnjoj,

42 Sinova Merarijevih, izbrojenih po porodicama i domovima,

43 Od trideset godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe u Šatoru sastanka.

44 Bilo je ljudi izbrojenih po porodicama njihovim tri tisuće i dvjesta.

45 To su izbrojeni iz porodica sinova Merarijevih, što ih izbrojiše Mojsija i Aron, kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija.

46 Svih izbrojenih Levita, što ih izbrojiše Mojsije i Aron B knezovima Izraelovim po porodicama i domovima njihovim.

47 Od trideset godina i više do pedeset godina, svih, što su bili za službu da služe i da nose kod Šatora sastanka.

48 Bilo ih ljudi izbrojenih osam tisuća i pet stotina i osamdeset.

49 Kao što je bio Gospod zapovjedio preko Mojsija, bio je svaki određen za ono, što treba da radi i da nosi. Tako su bili postavljeni, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)