biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

2 "Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Blagdani Gospodnji, što ćete ih slaviti svetim svečanim sastancima, ovi su:

3 Šest dana smije se raditi, ali sedmi dan jest dan potpunoga odmora sa svetim svečanim sastankom; tada ne smijete raditi nikakva posla. Dan je to odmora u čast Gospodu po svima prebivalištima vašim.

4 Ovo su blagdani Gospodnji sa svetim svečanim sastancima, to ih imate svetkovati u vrijeme određeno.

5 Četrnaesti dan prvoga mjeseca uvečer jest blagdan Pasha u čast Gospodu.

6 Petnaesti dan istoga mjeseca slavi se blagdan nekvasnih kruhova u čast Gospodu. Tada jedite sedam dana kruhove nekvasne.

7 Prvi dan imate održati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.

8 Sedam dana imate prinositi Gospodu žrtvu ognjenu. Sedmi dan opet je sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.

9 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

10 "Kaži sinovima Izraelom ovu odredbu: Kad dođete u zemlju, koju vam hoću dati, i tamo stanete žeti, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svećeniku.

11 Ovaj ima tada snop žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom, da vas učini ugodne, Na dan po suboti ima ga svećenik žrtvovati podizanjem i mahanjem.

12 Taj dan, kad žrtvujete snop podizanjem i mahanjem, imate žrtvovati Gospodu jednogodišnje janje bez pogrješke kao žrtvu paljenicu.

13 Uz to kao prinos dvije desetine bijeloga brašna, zamiješena s uljem, žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu, onda kao naljev još četvrt hina vina.

14 Kruha i zrnja pržena ili stučena ne smijete jesti, dok nijeste prinijeli prinos Bogu svojemu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.

15 Potom od dana po suboti, naime od dana, kad ste prinijeli snop podizanjem i mahanjem, imate brojiti sedam tjedana punih.

16 Do dana, što dolazi iza sedme subote, imate brojiti pedeset dana. Tada prinesite Gospodu od novoga žita prinos.

17 Iz prebivališta svojih imate donijeti sa sobom dva kruha za žrtvu podizanjem i mahanjem, što sastoje iz dvije desetine bijeloga brašna i pečena su s kvascem, kao žrtva prvina Gospodu.

18 Uz te kruhove prinesite i sedam jednogodišnjih janjaca bez pogrješke, jednoga junca i dva ovna, da budu žrtva paljenica Gospodu, s prinosom svojim i naljevima svojim kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.

19 Onda imate prinijeti jarca kao žrtvu za grijeh i dva jednogodišnja janjeta kao žrtvu mirotvornu.

20 Svećenik ima ih žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom zajedno s kruhovima od prvina. To i dva janjeta kao posvetni dar Gospodu ima pripasti svećeniku,

21 U isti dan imate zakazati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.

22 Kad stanete žeti u zemlji svojoj onda nemojte požeti polje sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po žetvi. Ostavite oboje siromasima i strancima. Ja sam Gospod, Bog vaš!"

23 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

24 "Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Prvi dan sedmoga mjeseca ima vam biti dan odmora, dan spomena s trubnjom rogova, sveti svečani sastanak.

25 Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga i imate prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu."

26 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

27 "A deseti dan istoga mjeseca sedmoga jest dan pomirenja. Tada imate održati sveti svečani sastanak, imate postiti i prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu.

28 Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vašim.

29 Zato se ima svaki, koji ne posti na taj dan, istrijebiti iz naroda svojega.

30 Čovjeka, koji na taj dan radi bilo kakav posao, istrgat ću iz naroda njegova.

31 Nikakva posla ne smijete raditi. Ova zapovijed neka ima vječitu valjanost za sva naraštaje vaše u svim prebivalištima vašim.

32 Neka vam to bude dan potpunoga odmora, i imate postiti. Deveti dan mjeseca, uvečer, imate držati svoj odmor od večera do večera."

33 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

34 "Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Petnaesti dan istoga mjeseca sedmoga jest blagdan sjenica u čast Gospodu za sedam dana.

35 Na prvi dan jest sveti svečani sastanak; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.

36 Sedam dana imate prinositi ognjenu žrtvu Gospodu, onda osmi dan održati sveti svečani sastanak i prinijeti Gospodu žrtvu ognjenu. To je blagdan završni; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.

37 To su blagdani Gospodnji, na koje imate držati svete svečane sastanke, da prinosite Gospodu žrtve ognjene: žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu klanicu i naljev, kako ih traži pojedini dan,

38 Osim subota Gospodnjih i darova, svih zavjetnih žrtava vaših i darova dragovoljnih, što ih prinosite Gospodu.

39 Ali petnaesti dan sedmoga mjeseca, kad skupljate prihod zemlje, imate svetkovati blagdan Gospodnji sedam dana. Prvi dan ima biti odmor i isto tako osmi dan.

40 Na prvi dan imate donijeti sebi najljepših plodova, mladica palmovih i grana s gustolisnatih stabala i potočnih vrba i radovati se pred Gospodom, Bogom svojim, sedam dana.

41 Ovaj blagdan imate svetkovati svake godine sedam dana u čast Gospodu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše. U sedmom mjesecu imate ga svetkovati.

42 Sedam dana imate prebivati u sjenicama. Svaki domaći Izraelac ima prebivati u sjenicama,

43 Da kasnija pokoljenja vaša saznaju, da sam ja učinio, da prebivaju u sjenicama sinovi Izraelovi, kad ih izvedoh iz zemlje egipatske, ja, Gospod, Bog vaš."

44 Mojsije reče tada sinovima Izraelovim blagdane Gospodnje.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)