biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još je govorio Gospod s Mojsijem nakon obojice sinova Aronovih, koji moradoše umrijeti,

2 Kad su bili stupili pred Gospoda. Gospod zapovjedi Mojsiju: "Kaži svojemu bratu Aronu, da ne smije u svako doba unići u Svetište iza zavjese, pred pomirilište ozgo na kovčegu, inače da mora umrijeti. Jer se nad pomirilištem javljam u oblaku.

3 Samo tada smije Aron unići u Svetište, kad dolazi s juncem kao žrtvom za grijeh i s ovnom kao žrtvom paljenicom.

4 On mora nositi svetu košulju lanenu, gaće lanene moraju pokrivati gob tijelo, pojasom lanenim mora biti opasan i kapu lanenu mora metnuti na glavu. To je ruho sveto, što ga mora obući, pošto se okupa.

5 Od zajednice sinova Izraelovih ima uzeti sebi dva jarca kao žrtvu za grijeh i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.

6 Onda ima Aron donijeti junca, što je određen za žrtvu radi grijeha, i pribaviti sebi i kući svojoj s pomirenje.

7 Nato ima uzeti obadva jarca i staviti ih pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka.

8 Aron ima baciti ždrijeb na obadva jarca, jedan ždrijeb za Gospoda, drugi za Azazela.

9 Onda ima Aron donijeti jarca, na kojega je pao ždrijeb za Gospoda, i pripraviti ga kao žrtvu za grijeh.

10 A jarca, na kojega je pao ždrijeb za Azazela, ima staviti živa pred Gospoda, da na njemu vrši pomirenje i da ga pošalje za Azazela u pustinju.

11 Aron dakle ima donijeti junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh i sebi i kući svojoj pribaviti pomirenje tim, da zakolje junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh.

12 Tada ima uzeti kadionicu punu žeravice sa žrtvenika pred Gospodom i dvije pregršti pune sitno istucanoga mirisnog kada i odnijeti ga iza zavjese.

13 Tada ima metnuti kad na oganj pred Gospodom, da oblak od kada zakloni pomirilište na kovčegu zakona i da on ne umre.

14 Nato neka uzme nešto od krvi junčeve i neka poškropi prstom svojim prednju stranu pomirilišta; pred pomirilište neka poškropi sedam puta krvlju prstom svojim.

15 Tada neka zakolje jarca, Što je određen za narod kao žrtva za grijeh i neka odnese krv njegovu iza zavjese i neka učini s krvlju hto onako, kao što je učinio s krvlju junčevom; neka poškropi pomirilište i pred pomirilište.

16 I tako očisti Svetište od nečistoća sinova Izraelovih i od svih prijestupa, što su ih počinili. Isto tako neka učini i sa Šatorom sastanka, što se nalazi kod njih usred nečistoća njihovih.

17 A nitko ne smije biti nazočan u Šatoru sastanka, kad on uđe u njega da izvrši u Svetištu čin pomirenja, dok ne izađe i ne pribavi pomirenje sebi i kući svojoj i cijeloj zajednici Izraelovoj.

18 Potom neka izađe van na žrtvenik, što stoji pred Gospodom, pa neka izvrši i na njemu pomirenje tim, da uzme neŠto od krvi junčeve i od krvi jarčeve i da je unaokolo namaže na rogove žrtveniku.

19 Tada neka sedam puta poškropi žrtvenik prstom svojim s nešto krvi i tako ga očisti i posveti ga od nečistoća sinova Izraelovih.

20 Kad je tako svršio pomirenje Svetišta i Šatora sastanka i žrtvenika, tada ima dovesti jarca živoga.

21 Aron neka položi obje ruke svoje na glavu jarcu živomu i neka prizna nad njim sva zlodjela sinova Izraelovih i sve prijestupe, što ih počiniše. On neka ih navali na glavu jarcu i neka ga po čovjeku, koji stoji spreman, dadne odnijeti u pustinju.

22 Tako ima jarac odnijeti sa sobom sva zlodjela njihova u zabitni kraj. U pustinji neka se tada pusti jarac.

23 Nato ima Aron unići u Šator sastanka i skinuti sa sebe haljine lanene, što ih je bio obukao, kad je stupao u Svetište, i tamo ih položiti.

24 On se ima okupati na svetom mjestu, obući haljine svoje, opet izaći i prirediti žrtvu paljenicu za sebe i žrtvu paljenicu za narod i tim sebi i narodu pribaviti pomirenje.

25 Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.

26 A čovjek, koji je odnio jarca van za Azazela, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.

27 Junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh, od kojih je krv bila unesena, da se izvrši u Svetištu čin pomirenja, ima se odnijeti van pred tabor i kojemu njihove, meso njihovo i sadržaj utrobe njihove ima se spaliti.

28 Onaj, koji ih je spalio, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.

29 Ovaj zakon ima za vas vječitu valjanost. U sedmom mjesecu, deseti dan mjeseca, imate postiti i nikakav posao raditi, ni domaći ni stranac, koji boravi kod vas.

30 Jer u taj dan pribavlja se za vas pomirenje, da budete očišćeni; od svih grijeha svojih imate biti očišćeni pred Gospodom.

31 Dan potpunoga odmora ima biti za vas, i imate postiti po naredbi, što vrijedi zauvijek.

32 A pomirenje ima da izvrši svećenik, koji je bio pomazan i posvećen, da vrši službe svećeničke mjesto oca svojega. I on ima obući haljine lanene, ruho sveto;

33 I očistiti Presveto. Isto tako ima on očistiti Šator sastanka i žrtvenik i svećenicima i cijeloj zajednici narodnoj pribaviti pomirenje,

34 Ovaj zakon, da se ima sinovima Izraelovim jedanput u godini pribaviti pomirenje od svih grijeha njihovih, ima za vas vječitu valjanost." I on učini, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)