biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još zapovjedi Gospod Mojsiju:

2 "Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako se netko nehotice ogriješi o kojugod zapovijed Gospodnju i nešto učini, to je zabranjeno, onda valjaju ovi propisi:

3 Ako svećenik pomazani učini grijeh, po kojemu krivnja pada i na narod, to on ima žrtvovati Gospodu za grijeh, što ga je učinio, junca bez pogrješke kao žrtvu za grijeh.

4 Neka on dovede junca na ulaz u Šator sastanka pred Gospoda, neka položi ruku svoju Juncu na glavu i zakolje junca pred Gospodom.

5 Onda neka uzme svećenik pomazani nešto od krvi junčeve i unese je u Šator sastanka.

6 Svećenik neka umoči prst svoj u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospoda prema zavjesi Svetišta.

7 Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtveniku s mirisnim kadom, što stoji pred Gospodom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv junčevu neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator sastanka.

8 Sve salo junca, što ga žrtvuje za grijeh, neka izvadi iz njega, salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;

9 Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; s bubrezima neka to izvadi;

10 Onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu mirotvornu. Onda, neka to spali svećenik na žrtveniku za žrtve paljenice.

11 Ali kožu junčevu i sve meso njegovo s glavom i nogama, drob njegov i crijevni sadržaj njegov,

12 Dakle svega junca neka iznese van pred tabor na koje čisto mjesto, tamo, gdje se istresa pepeo. Tada neka ga spali na hrpi drva; na mjestu, gdje se istresa pepeo, neka se spali.

13 Ako li bi sva zajednica sinova Izraelovih nehotice sagriješila, a da ne bi bila tomu svjesna, pa bi prestupila kojugod zabranu Gospodnju i tako upala u krivnju;

14 Onda zajednica, kad se dozna za grijeh, što ga je učinila, ima prinijeti junca kao žrtvu za grijeh i dovesti ga pred Šator sastanka.

15 Starješine zajednice imaju pred Gospodom položiti juncu na glavu ruke svoje, i jedan neka zakolje junca pred Gospodom.

16 Potom neka svećenik posvećeni unese nešto od krvi junčeve u Šator sastanka.

17 Svećenik neka umoči prst svoj u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospoda, prema zavjesi.

18 Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtveniku, što stoji pred Gospodom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator sastanka.

19 Tada neka sve salo izvadi iz njega i spali na žrtveniku.

20 Neka tada čini s juncem onako, kako je činio s juncem kod žrtve za grijeh - ako ima činiti s njim. Kad im svećenik tako pribavi pomirenje, bit će im oprošteno.

21 Ali junca neka iznese van pred tabor i neka ga spali onako, kako je spalio tek spomenutog junca. To je žrtva za grijeh zajednice.

22 Sagriješi li poglavar, što nehotice prestupi kojugod zabranu Gospoda, Boga svojega, i tako padne u krivnju,

23 Onda neka donese, kad dozna za prijestup, što ga je skrivio, kao prinos jarca, bez pogrješke.

24 Neka položi ruku svoju jarcu na glavu i neka ga zakolje ondje, gdje se pred Gospodom kolju životinje za žrtve paljenice. Tako je to žrtva za grijeh.

25 Svećenik neka uzme prstom svojim nešto od krvi žrtve za grijeh i neka pomaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice.

26 Sve salo neka spali na žrtveniku kao salo žrtve mirotvorne. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za prijestup njegov, bit će mu oprošteno.

27 Ako li netko iz običnog naroda sagriješi nehotice, što prestupi kojugod zabranu Gospodnju, i tako skrivi,

28 Onda neka donese, čim dozna za prijestup, što ga je skrivio, i kao prinos kozu bez pogrješke za učinjenu pogrješku.

29 Neka položi ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh i neka zakolje žrtvu za grijeh na mjestu određenom za žrtvu paljenicu.

30 Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi i neka pomaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice i neka izlije ostalu krv na podnožje žrtveniku.

31 Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo kod žrtve mirotvorne; onda neka to svećenik spali na žrtveniku na ugodni miris Gospodu. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno.

32 Ako hoće kao prinos da prinese ovcu kao žrtvu za grijeh, neka žrtvuje žensku, bez pogrješke životinju.

33 Neka položi ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka je zakolje kao žrtvu za grijeh ondje, gdje se kolje žrtva paljenica.

34 Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka namaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice. Ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku.

35 Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo ovce kod žrtve mirotvorne. Svećenik neka to onda spali na žrtveniku nad ognjenim žrtvama Gospodnjim. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za učinjeni prijestup, bit će mu oprošteno."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)