biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospod odgovori Mojsiju: "Ti ćeš vidjeti, kako ću faraona primorati, da, jakom rukom prisiljen, pusti ih, jest, da, jakom rukom prisiljen, progna ih iz zemlje svoje."

2 Dalje reče Bog Mojsiju: "Ja sam Gospod!

3 Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemoćni. Ali imenom svojim 'Gospod' ja im se ne pokazah.

4 Ja im se ugovorom obvezah, da ću im dati u posjed zemlju kanaansku, zemlju, u kojoj su prije prebivali kao tuđinci.

5 Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasuznjiše, i pomislih na zavjet svoj.

6 Zato navijesti sinovima Izraelovim: "Ja sam Gospod! Ja ću vas izbaviti iz robije egipatske, oslobodit ću vas iz sužanjstva njihova, spasit ću vas rukom visoko podignutom i kaznenim sudovima žestokim.

7 Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću Bog vaš . I spoznat ćete, da sam ja, Gospod, Bog vaš, onaj, koji vas izbavljam od pritiska robije egipatske.

8 I uvest ću vas u zemlju, koju sam svečanom zakletvom Abrahamu, Izaku i Jakovu obećao dati. Vama ću je dati u posjed, ja, Gospod."

9 Mojsije reče to sinovima Izraelovim, ali ne poslušaše Mojsija zbog malodušnosti i teške rabote.

10 Zato zapovjedi Gospod Mojsiju:

11 "Idi, pozovi faraona, kralja egipatskoga, neka pusti sinove Izraelove iz zemlje svoje!"

12 Mojsije reče Gospodu: "Kad me eto ni sinovi Izraelovi ne slušaju, kako će me poslušali faraon? Usto sam nespretan u govoru?"

13 Ali se Gospod razgovori s Mojsijem i Aronom i posla h k sinovima Izraelovim i k faraonu, kralju egipatskomu, s nalogom, da izvedu sinove Izraelove iz zemlje egipatske.

14 Ovo su poglavice porodica njihovih sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, bili su Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su porodice Rubenove.

15 Sinovi Simeonovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar i Šaul, sin Kanaanke. To su porodice Simeonove.

16 Imena sinova Levijevih po porodicama njihovim jesu: Geršon, Kohat i Merari. Levi poživje sto i trideset i sedam godina.

17 Sinovi Geršonovi bili su Libni i Šimi po porodicama svojim.

18 Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, Kohat poživje sto i trideset i tri godine.

19 Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. To su porodice Levijeve po naraštajima svojim.

20 Amram se oženi svojom bratučedom (očevom sestrom) Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija, Amram poživje sto i trideset i sedam godina.

21 Sinovi Izharovi bili su Korah, Nefeg i Zikri.

22 Sinovi Uzielovi bili su Mišael, Elisafan i Sitri.

23 Aron se oženi Elišebom, kćerju Aminadabovom, sestrom Nahšonovom. Ona mu rodi Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.

24 Sinovi Korahovi bili su Asir, Elkana i Abiasaf. To su porodice Korahove.

25 Eleazar, sin Aronov, oženi se jednom od kćeri Putielovih; ona mu rodi Finehasa. To su poglavice Levija po svojim porodicama.

26 To su Aron i Mojsije, kojima zapovjedi Gospod: "Izvedite narod Izraelski po svojim četama iz zemlje egipatske!"

27 Oni su to, koji su pregovarali s faraonom, kraljem egipatskim, da izvedu sinove Izraelove iz Egipta, taj Mojsije i taj Aron.

28 Onda, kad je govorio Gospod s Mojsijem u zemlji egipatskoj.

29 Reče Gospod Mojsiju ovo: "Ja sam Gospod! Javi faraonu, kralju egipatskomu, što ti reknem!"

30 A Mojsije reče Gospodu: "Ah, ja sam nespretan u govoru; kako će mene poslušati faraon?"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)