biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tako zaputi Izrael sa svim imanjem svojim i dođe u Beer-Šebu, te prinese žrtvu Bogu oca svojega Izaka.

2 Bog progovori Izraelu u jednom noćnom viđenju, On ga pozva: "Jakove, Jakove!" On odgovori: "Evo me!"

3 Tada on reče: "Ja jesam Bog, Bog oca tvojega: ne boj se otići u Egipat; jer ću te tamo učiniti narodom velikim.

4 Ja ću sam ići s tobom u Egipat, i ja ću te opet sam dovesti natrag; a Josip će ti zatisnuti oči."

5 Tada se Jakov diže iz Beer-Šebe. Sinovi Izraelovi posadiše oca svojega Jakova, djecu svoju i žene svoje na kola, što ih bio poslao faraon, da ga dovedu.

6 Uzeše sa sobom i stada svoja i imanje svoje, što su ga bili stekli u zemlji kanaanskoj. Tako dođoše Jakov i sve potomstvo njegovo u Egipat.

7 Sinove svoje i unuke, kćeri svoje i unukinje, sve dakle potomstvo svoje dovede sa sobom u Egipat.

8 A ovo su imena djece Izraelove, što dođoše u Egipat, Jakova i potomaka njegovih: Prvorođenac Jakovljev bio je Ruben.

9 Sinovi Rubenovi bili su Henok, Palu, Hesron i Karmi.

10 Sinovi Simeonovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar i Šaul, sin Kanaanke.

11 Sinovi Levijevi bili su Geršon, Kohat i Merari.

12 Sinovi Judini bili su Er, Onan, Šelah, Perez i Zerah; ali Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj. Sinovi Peresovi bili su Hesron i Hamul.

13 Sinovi Isakarovi bili su Tola, Puah, Jašub i Šimron.

14 Sinovi Zebulunovi bili su Sered, Elon i Jahleel.

15 To su sinovi Leaini, što ih ona bila rodila Jakovu u Mezopotamiji, uz kćer njegovu Dinu, svega trideset i tri sina i kćeri.

16 Sinovi Gadovi bili su Zifion, Hagi, Šuni, Ezbon, Eri, Arodi i Areli.

17 Sinovi Ašerovi bili su Jimna, Išuah, Isui i Beriah i sestra njihova Serah. Sinovi Beriahovi bili su Heber i Malkiel.

18 To su sinovi Zilpini, koju Laban dade kćeri svojoj Leai; ona ih rodi Jakovu, svega šesnaest osoba.

19 Sinovi Rahele, žene Jakovljeve, bili su Josip i Benjamin.

20 Josipu se rodiše u zemlji egipatskoj Manaseh i Efraim, što mu ih rodi Asenata, kći Puti-Fere, svećenika u Onu.

21 Sinovi Benjaminovi bili su Belah, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Ehi, Roš, Mupim, Hupim i Ard.

22 To su sinovi Rahelini, što ih ona rodi Jakovu, svega četrnaest osoba.

23 Sin Danov bio je Hušim.

24 Sinovi Naftalijevi bili su Jahzeel, Guni, Jezer i Šilem.

25 To su sinovi Bilhini, koju Laban dade kćeri svojoj Raheli; ona ih rodi Jakovu, svega sedam osoba.

26 Ukupni broj tjelesnih potomaka Jakovljevih, što s njim preseliše u Egipat, iznosio je, ne uračunavši žene sinova Jakovljevih, šezdeset i šest osoba.

27 Sinovi Josipovi, što mu se rodiše u Egiptu, bili su dvojica. Ukupni broj duša iz kuće Jakovljeve, što dođoše u Egipat, iznosio je sedamdeset.

28 A Judu posla pred sobom k Josipu, da bi dao upute prije dolaska njegova u Gošen. Kad su bili došli u zemlju gošensku,

29 Dade Josip upreći kola svoja i izađe u susret ocu svojemu Izraelu u Gošen. Kad se ovaj pojavi pred njim, pade mu oko vrata i plakao je dugo na prsima njegovim.

30 Tada reče Izrael Josipu: "Sad ću rado umrijeti, kad vidjeh lice tvoje i znam, da si još živ."

31 Nato Josip reče braći svojoj i ukućanima oca svojega: "Idem gore da javim faraonu i da mu reknem: 'Braća moja i ukućani oca mojega, što su živjeli u zemlji kanaanskoj, dođoše k meni.

32 Ti su ljudi pastiri ovaca; oni se naime bave oko stoke, i dovedoše sa sobom ovce svoje i goveda svoja s sve imanje svoje.'

33 Kad vas faraon pozove i upita: 'Što je zanimanje vaše?'

34 A vi odgovorite: 'Stočari su bile sluge tvoje od mladosti sve do sada, mi kao i oci naši', da biste smjeli ostati u zemlji gošenskoj, jer su Egipćanima svi pastiri ovaca nečisti.' "Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)