biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dvije godine kasnije usni faraon; bilo mu je, kao da stoji na Nilu.

2 Iz Nila izašlo je sedam krava lijepih i ugojenih, i pasle su u šašu.

3 A iza njih izašlo iz Nila sedam drugih krava, ružnih i mršavih, i stavile se uz druge krave na obali Nila.

4 Tada požderaše ružne i mršave onih sedam krava lijepih i debelih, i uto faraon se probudi.

5 Kad opet zaspa, usni drugi san: sedam klasova, jedrih i lijepih, izraslo na jednoj slamci.

6 Iza njih isklijalo sedam klasova sitnih, od istočnog vjetra opaljenih;

7 I sitni klasovi progutaše sedam klasova debelih i punih. Faraon se probudi i opazi, da je to on sanjao.

8 Ujutro osjećao se uznemiren, pa posla i dade pozvati sve pismoznance i mudrace egipatske. Faraon im pripovjedi svoje sne, ali se ne nađe ni jedan, koji bi ih faraonu mogao protumačiti.

9 Tada uze riječ veliki peharnik i reče faraonu: "Moram danas da se spomenem krivnje svoje.

10 Faraon se rasrdio jednoć na sluge svoje i mene dao zatvoriti u kući zapovjednika tjelesne straže, mene i velikoga pekara.

11 U istoj noći mi imadosmo san, ja i on. Svaki od nas imade san, koji je bio od osobite važnosti.

12 A bio je tamo s nama jedan mladić hebrejski, rob zapovjednika tjelesne straže. Njemu pripovijedismo to, i on nam protumači naše sne; on svakomu pravo protumači san.

13 I kako nam protumači, tako se dogodi: mene opet postaviše u moju službu, a drugoga dadoše objesiti."

14 I faraon posla tamo i dade pozvati Josipa, brže bolje izvedoše ga iz tamnice. On se ostriže i preobuče, te pođe k faraonu.

15 Faraon reče Josipu: "Imao sam san, ali nitko ne zna da ga protumači. A za tebe sam čuo, da samo trebaš čuti san, i odmah ga možeš protumačiti."

16 Josip odgovori faraonu: "Ja ne mogu ništa; ali Bog će objaviti faraonu, što mu je na spasenje."

17 Faraon je pripovijedao Josipu: "U mojem snu stajao sam na obali Nila.

18 Tada izašlo iz Nila sedam krava ugojenih i lijepih, te su pasle u šašu.

19 A iza njih izašlo sedam drugih krava, loših, posve ružnih i mršavih; nikad ne vidjeh u cijelom Egiptu tako ružnih, kao što su bile ove,

20 Mršave i ružne krave požderaše onih prvih sedam debelih krava.

21 Kad su one bile iščeznule u njihovu želucu, ipak se poznade, da su bile došle u njihov želudac, ali su opet bile ružne kao i prije. Nato se ja probudih.

22 Tada opet vidjeh u svojem snu, kako sedam klasova izraslo na jednoj slamci, punih i lijepih klasova.

23 A iza njih isklijalo sedam drugih klasova, praznih, tankih, od istočnog vjetra opaljenih.

24 I tanki klasovi progutaše sedam klasova lijepih. Ovo ja pripovjedih pismoznancima; ali ni jedan ne znade mi protumačiti."

25 Josip reče faraonu: "Sni faraonovi znače jedno i isto. Bog je objavio faraonu, što je naumio učiniti.

26 Sedam lijepih krava znači sedam godina; i sedam lijepih klasova znači sedam godina. Sni imaju jednako značenje.

27 I sedam krava mršavih i ružnih, što izađoše iza onih, znači sedam godina; i sedam klasova praznih, od istočnog vjetra opaljenih znači sedam godina gladnih.

28 To sam mislio, kad rekoh faraonu: Bog je pokazao faraonu, što je naumio učiniti.

29 Eto, doći će sad sedam godina, kad će vladati u svoj zemlji egipatskoj veliko izobilje.

30 Ali iza njih nastat će sedam gladnih godina, i neće ostati ni traga od svega izobilja u zemlji egipatskoj, i glad će potratiti zemlju.

31 Od izobilja neće se opaziti u zemlji ništa više od te gladi, što će poslije doći; jer će biti vrlo velika.

32 A što je dvaput uzastopce faraon snio, to znači, da je Bog to tvrdo odlučio, i Bog će to bez otezanja izvesti.

33 I sada neka potraži faraon čovjeka mudra i razumna i neka ga postavi nad zemljom egipatskom.

34 Neka nadalje faraon odmah postavi nadzornike po zemlji i neka pokupi petinu od zemlje egipatske u to sedam godina izobilja.

35 Neka se pokupi sav prihod žetve ovih dobrih godina, što sad dolaze, i neka se saspe žito na raspolaganje faraonovo kao zaliha u gradovima i neka se pohrani tamo.

36 Onda je zemlja pokrivena žitom za sedam gladnih godina, što će doći na Egipat, i tako neće biti zemlja glađu uništena."

37 Ovaj govor dopade se faraonu i svima slugama njegovim.

38 I faraon reče slugama svojim: "Možemo li naći čovjeka, u kojem bi bio duh Božji kao u ovom?"

39 A Josipu reče faraon: "Kad je tebi objavio Bog sve ovo, nema nikoga, koji bi bio tako mudar i razuman kao ti.

40 Ti ćeš biti nad mojom kućom; sav moj narod podvrgnut će se tvojim zapovijedima; samo ću prijestoljem biti veći od tebe!"

41 Tada reče faraon Josipu: "Evo, postavljam te nad svom zemljom egipatskom."

42 I skide faraon pečatni prsten svoj s ruke svoje i metnu ga Josipu na ruku, dade ga onda obući u haljine od najljepšeg platna i stavi mu zlatni lanac oko vrata.

43 I dade ga voziti na drugim, kolima svojim i pred njim klicati: "Na koljena!" Tako ga postavi nad svom zemljom egipatskom.

44 Onda reče faraon Josipu: "Ja sam doduše faraon; ali proti volji tvojoj neka nitko ne makne ruke ili noge u zemlji egipatskoj."

45 Faraon dade Josipu ime Zafnat-Paneah i dade mu za ženu Asenatu, kćer Proti-Fare, svećenika u Onu. Potom proputova Josip zemlju egipatsku.

46 Bilo je Josipu trideset godina, kad stupi u službu faraona, i kralja egipatskoga. Kad je Josip bio otišao od faraona, obiđe svu zemlju egipatsku.

47 I zemlja u sedam godina izobilja ponese veoma mnogo.

48 On pokupi sav prihod žetve, to ga je bilo u to sedam godina u Egiptu, i dade snositi žito u gradove; u svaki je grad snosio žito s okolnih polja.

49 Tako nakupi Josip žita kao pijeska na moru u tolikoj množini, da ga je prestao mjeriti; jer se više nije dalo mjeriti.

50 Dok još ne nastade glad, rodiše se Josipu dva sina: Rodi mu ih Asenata, kći Proti-Fare, svećenika u Onu.

51 Prvorođencu nadjenu Josip ime Manaseh; "jer Bog", reče, "dade da zaboravim svu nesreću svoju i svu kuću oca svojega."

52 Drugome nadjenu ime Efraim; "jer Bog", reče, "me učini plodnim u zemlji nevolje moje."

53 A kad prođe sedam godina, za kojih je vladalo izobilje u zemlji egipatskoj,

54 Nastade sedam godina gladnih, kao što je bio Josip navijestio. Nastade glad u svim zemljama; ali u svoj zemlji egipatskoj bilo je kruha.

55 A kad poče gladovati i sva zemlja egipatska, povika narod k faraonu za kruh; a faraon uputi sve Egipćane: "Idite k Josipu i što vam on rekne, to činite!"

56 I kad je vladala glad u svoj zemlji, dade Josip pootvarati sve žitnice i prodavati žito Egipćanima. A glad je pritiskivala u zemlji egipatskoj sve više.

57 Sav je svijet dolazio u Egipat da kupi žita kod Josipa, jer je po svem svijetu bila glad velika.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)