biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.

2 Ezav use sebi žene svoje između kćeri kanaanskih: Adu, kćer Hiteja Elona, Oholibamu, kćer Ane, unuku Hiveja Sibeona,

3 I Basematu, kćer Išmaelovu, sestru Nebajotovu.

4 Ada rodi Ezavu Elifaza, i Basemata rodi Reuela.

5 Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su sinovi Ezava, koji mu se rodiše u zemlji kanaanskoj.

6 Ezav uze svoje žene, sinove i kćeri i sve ljude iz kuće svoje, stado svoje, svu stoku svoju i sve imanje svoje, što ga steče u zemlji kanaanskoj, pa otide od brata svojega Jakova u drugu zemlju.

7 Jer im je posjed bio vrlo velik, te nijesu mogli ostati zajedno, i zemlja, u kojoj su boravili, nije im bila dosta za stada njihova.

8 Tako se Ezav naseli na gori Seiru. Ezav se zove i Edom.

9 Ovo su potomci Ezava, oca Edomaca, na gori Seiru.

10 Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ade, žene Ezavove; Reuel, sin Basemate, žene Ezavove.

11 Sinovi Elifazovi bili su: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

12 Timna bila je inoča Elifazu, sinu Ezavovu; ona rodi Elifazu Amaleka. To su potomci Ade, žene Ezavove.

13 Sinovi Reuelovi ovi su: Nahat, Zerah, Šamah i Mizah. To su potomci Basemate, žene Ezavove.

14 I ovo su sinovi Oholibame, žene Ezavove, kćeri Ane, unuke Sibeonove, žene Ezavove; ona rodi Ezavu Jeuša, Jalama i Koraha.

15 Ovo su knezovi potomaka Ezavovih: Sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova, bili su knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,

16 Knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi, što izlaze od Elifaza u zemlji edomskoj. To su potomci Adini.

17 I ovo su sinovi Reuela, sina Ezavova: Knez Nahat, knez Zerah, knez Šamah, knez Mizah. To su knezovi, što izlaze od Reuela u zemlji edomskoj; to su potomci Basemate, žene Ezavove.

18 I Ovo su sinovi Oholibame, žene Ezavove: Knez Jeuš, knez Jalam, knez Korah. To su knezovi, što izlaze od Oholibame, kćeri Anine, žene Ezavove.

19 To su bili sinovi Ezavovi i to knezovi njihovi, to jest Edom.

20 Ovo su sinovi Seira, Horeja, prastanovnici zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,

21 Dišon, Ezer i Dišan. To su knezovi Horeja, sinovi Seirovi u zemlji edomskoj.

22 Sinovi Lotanovi jesu: Hori i Heman; a sestra Lotanova Tamna.

23 I ovo su sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.

24 Ovo su sinovi Sibeonovi: Aja i Ana. To je isti Ana, koji nađe vruća vrela u pustinji, kad je pasao magarca oca svojega Sibeona.

25 I ovo su djeca Anina: Dišon i Oholibama, kći Anina.

26 I ovo su sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.

27 Ovo su sinovi Ezerovi: Bilhan, Zaavan i Akan.

28 Ovo su sinovi Dišanovi: Uz i Aran.

29 Ovo su knezovi Horeja: Knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana,

30 Knez Dišon, knez Ezer, knez Dišan. To su knezovi Horeja po porodicama njihovim u zemlji seirskoj.

31 Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj sinova Izraelovih.

32 Kralj u Edomu bio je Bela, sin Beorov, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Dinhaba.

33 Kad umrije Bela, mjesto njega postade kralj Jobab, sin Zeraha iz Bosre,

34 Kad umrije Jobab, mjesto njega postade kralj Hušam iz zemlje Temanita.

35 Kad umrije Hušam, mjesto njega postade kralj Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na visočini moapskoj, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Avit.

36 Kad umrije Hadad, mjesto njega postade kralj Samla iz Masreke.

37 Kad umrije Samla, mjesto njega postade kralj Saul iz Rehobota na rijeci.

38 Kad umrije Saul, mjesto njega postade kralj Baal-Hanan, sin Akborov.

39 Kad umrije Baal-Hanan, sin Akborov, mjesto njega postade kralj Hadar, a ime prijestolnici njegovoj bilo je Pai. Žena njegova zvala se Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove.

40 Ovo su imena knezova Ezavovih po porodicama njihovim, po mjestima njihovim i s imenima njihovim: Knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,

41 Knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

42 Knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,

43 Knez Magdiel, knez Iram. To su knezovi Edomovi po prebivalištima njihovim u zemlji, što su je bili zaposjeli. To je rodovnik Ezava, oca Edomaca.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

   

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)